BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 16/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 grudnia 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy oraz funkcyjny członków Komisji przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Henryk Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
7. Sprawy różne.

Ad.1 Przewodniczący Komisji Rady udzielił głosu głównemu specjaliście z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Renata Wierzba – poinformowała, że obowiązek wykonania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na Lata 2012 – 2015 wynika z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., w której w art. 87. 1. informuje się, że zarząd województwa, powiatu lub wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Programy przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są one ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Do głównych idei programów należy: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Z realizacji programów zarządy samorządów lub wójt, burmistrz, czy prezydent miasta sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015” został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu głównemu specjaliście ds. kultury z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że stosowną uchwałą Zarządu Powiatu został skierowany do konsultacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”. Informacja nt. konsultacji była szeroko opublikowana, między innymi w naszym BIP. Żadnych uwag nie nadesłano, uwag telefonicznych także nie było. Wobec tego nie mamy żadnych przeciwwskazań, aby ten Program przyjąć. Chciałabym zwrócić uwagę na najważniejsze sfery zadań publicznych dotyczące programu. Pierwsza odnosi się do pielęgnowania i podtrzymywania tradycji oraz polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejna sfera to zadania z zakresu ochrony sztuki i dóbr kultury. Trzecia odnosi się do upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Radna Izabela Cwalina – poprosiła o przytoczenie podmiotów, z którymi w powyższym zakresie współpracuje Powiat Łomżyński.

Elżbieta Gosk – w nawiązaniu do powyższego przedstawiła listę podmiotów, z którymi Powiat Łomżyński współpracuje w zakresie realizacji działań w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący Komisji – w jaki sposób oraz w oparciu o jakie kryteria są przyznawane dotacje w powyższym zakresie?

Elżbieta Gosk – poinformowała, że jest tworzona lista rankingowa przez Komisję, która została powołana do tego celu i na tej podstawie są przyznawane dotacje. Dodała przy tym, że trudnym wyborem jest wyłonienie organizacji, które mają być dofinansowane, ponieważ w zasadzie wszystkie, które dotychczas się zgłaszały proponuję realizację zadań o znakomitym charakterze i wartości.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji Rady udzielił głosu głównemu specjaliście z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Renata Wierzba – poinformowała, że od 2009 roku do chwili obecnej Powiat Łomżyński prowadzi politykę wspierania młodzieży uzdolnionej poprzez przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Natomiast proponowana zmiana polegająca między innymi na wprowadzeniu nowych obszarów przyznawania stypendiów jest kolejnym etapem realizacji tej polityki. Uchwała w nowym kształcie proponuje przyznawanie stypendiów: naukowych, sportowych i artystycznych dla uczniów i studentów zamieszkujących powiat Łomżyński. Stypendium naukowe – przeznaczone jest dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jakieś dziedzinie wiedzy, tj. sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz szkoły lub uczelni i społeczności uczniowskiej lub studenckiej. Stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki. Stypendium sportowe – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia sportowe, wybitne wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski. Stypendium może zostać przyznane uczniom lub studentom, do ukończenia 26 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego. Stypendium nie obejmuje uczniów szkół podstawowych. Stypendia dla uczniów przyznawane są na okres 10 miesięcy a w przypadku studentów na 9 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane do 10 września każdego roku. Ze względu na czas przyjęcia uchwały rok 2013 będzie rokiem przejściowym w przyznawanych stypendiach – w roku szkolnym lub akademickim 2012/2012 wnioski o przyznanie stypendium będą mogły być składane do 31 stycznia 2013 roku i będą wypłacane na okres 5 m-cy tj. od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r.

Przewodniczący Komisji – kto będzie zgłaszał kandydatów do otrzymania stypendium Starosty Łomżyńskiego?

Renata Wierzba – kandydatów do stypendium moją prawo zgłaszać: uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów/studentów, organizacje społeczne i pozarządowe, rada pedagogiczna, Starosta Łomżyński, dyrektor szkoły/rektor uczelni.

Przewodniczący Komisji – kto będzie decydował o przyznaniu tego stypendium?
Renata Wierzba – o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji przedstawionej przez Komisję powołaną w tej sprawie przez Starostę Łomżyńskiego. W skład Komisji wchodzą: 2 członków Zarządu Powiatu, 2 członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego oraz pracownik urzędu.
Dodam, że w kwestiach formalnych uchwała wprowadza także wniosek o przyznanie stypendium oraz umowę stypendialną do uchwały. Ustanowienie stypendiów w trzech przedstawionych obszarach będzie stanowiło dodatkowy czynnik motywujący uczniów i studentów w dążeniu do kolejnych sukcesów. Poza tym osoby te poprzez swoje osiągnięcia promują także pozytywny wizerunek powiatu łomżyńskiego. Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne.

Przewodniczący Komisji – w jakiej wysokości są zaplanowane środki na te stypendia?

Renata Wierzba – w wysokości 6.000 zł, jednak jeżeli nie zostanie przyznane stypendium w jakiejś dziedzinie to środki przechodzą na stypendium w innej dziedzinie. Natomiast wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na dany rok. Wypłaty stypendium dokonuje się w systemie miesięcznym lub na uzasadniony wniosek stypendysty w formie jednorazowej wypłaty.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymującym się, nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu gł. spec. ds. zdrowia i promocji z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Renata Wierzba – stwierdziła, że w czerwcu br. została podjęta uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W międzyczasie pojawił się wyrok NSA, który stwierdza, iż statuty i uchwały tego typu winny być publikowane w dzienniku urzędowym – jako akty prawa miejscowego, czyli zmienia się też termin wejścia w życie takowych uchwał. Wobec tego Wojewoda Podlaski zalecił dostosowanie takich aktów do obowiązujących wymogów i stąd zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymującym się, nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – poinformował, że głównym celem przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 jest ograniczenie do minimum kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Projekt wynika z zapisów art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem głównym programu jest skuteczny rozwój systemu pieczy zastępczej w Powiecie Łomżyńskim, ze szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa zastępczego. Zgodnie z wymienioną ustawą zadania związane z zapewnieniem dzieciom opieki zastępczej należą do zadań własnych powiatu. Aktualnie w domach dziecka przebywa 10-ro dzieci z naszego powiatu, a koszty utrzymania jednego dziecka w takich placówkach przekraczają 3.000 zł miesięcznie. Większość rodzin w ramach pieczy zastępczej w naszym powiecie to rodziny spokrewnione, jest to aż 18 rodzin. Jedynie dwie rodziny mają charakter rodzin zawodowych, które to otrzymują wynagrodzenie miesięczne, natomiast wg programu zakładamy, że jedna rodzina zawodowa nam przybędzie. W ramach tego programu będziemy współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z sądami, z innymi centrami pomocy rodzinie oraz innymi instytucjami.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymującym się, nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” (...) stanowi kontynuację programu realizowanego już od 2008 roku. Jest to największy program systemowy w tym zakresie. Z tego programu skorzystało ponad 730 osób, natomiast środki pozyskane z tego tytułu wynoszą ponad 4.200.000 zł. W sumie wartość projektu na 2013 rok wyniesie około 1.500.000 zł. Należy podkreślić, że w ramach zaprojektowanego na 2013 rok budżetu powiatu wygenerowanie jakichkolwiek środków na przedmiotowy cel byłoby bardzo trudne. Podjęcie uchwały pozwoli na realizację wskazanego Projektu w przyszłym roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymującym się, nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).


Ad.7 W sprawach różnych nie poruszono żadnych dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 16-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:34
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 977 razy