BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju GospodarczegoRady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.25.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mirosław Szymanowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy i funkcyjny Komisji:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska stwierdziła, że temat obejmujący zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu będzie opiniowany przez Komisję Budżetu. Wynika to z faktu, że sprawa ta stricte dotyczy spraw finansowych i nie ma związku z kwestiami dotyczącymi rozwoju powiatu. Wobec tego zaproponowała wycofanie ww. tematu z proponowanego porządku obrad.

Członkowie Komisji, nie wnosząc uwag, przychylili się do powyższej propozycji.

Przewodnicząca Komisji – porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
3. Sprawy różne:
• omówienie spraw związanych z aktualną sytuacją na drogach powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.
Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – stwierdził, że sprawa dotycząca określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z samorządami w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Podstawą opracowania lokalizacji tych przystanków były: opomiarowanie samochodowe, mapy zasadnicze, projekty przebudowanych dróg, internet i szereg uzgodnień, między innymi z PKS i MPK. Dodatkowo uwzględniono trzy przystanki, które nie są zlokalizowane w pasie drogowym. Sytuacja ta dotyczy przystanków, które nie są w pasie drogowym, ponieważ są położone na działkach gminnych. W kwestii formalnej dodam, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Wobec tego gminy mają obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych, powiaty na powiatowych, a województwa na drogach wojewódzkich.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków został zaopiniowany 8-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – poinformowała, że od kilku lat trwają prace dotyczące przystąpienia do projektu, który obejmowałby budowę tras rowerowych na terenie naszego powiatu. Natomiast aktualnie pojawiła się szansa na takie uczestnictwo w charakterze partnera w projekcie pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Projekt ten ma być realizowany na terenie Województwa Podlaskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wobec tego istnieje konieczność wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do tego projektu. Głównym celem projektu jest zapewnienie członkom lokalnej oraz regionalnej społeczności jak najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania aktywnej turystyki i rekreacji oraz promocja walorów środowiska naturalnego, dziedzictwa narodowego Województw Polski Wschodniej. Planowana łączna długość trasy rowerowej w powiecie wynosi 24.496 m. W ramach realizacji tras rowerowych na naszym terenie, nie są planowane żadne budowy i przebudowy skrzyżowań czy obiektów inżynierskich. Zadaniem Powiatu będzie pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości około 8.683,17 PLN brutto oraz zapewnienie trwałości projektu przez 5 lat od daty zakończenia w kwocie około 15.007,12 PLN brutto. Środki te zostaną zabezpieczone w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, który jest jednocześnie instytucją realizującą to zadanie i prowadzącą bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej został zaopiniowany 8-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji w sprawach różnych podziękowała Dyrektorowi ZDP w Łomży za to, że mimo wystąpienia dużych opadów śniegu udało się opanować sytuację na terenie gminy Łomża i aktualnie większość dróg jest już przejezdna.

Starosta nawiązując do powyższego zwrócił uwagę, że należy starać się odśnieżać drogi tak, aby nie powstawały wąskie przejazdy, gdzie dwa pojazdy nie będą w stanie się wyminąć. Zaznaczył, że taka sytuacja miała miejsce przed dwoma laty, kiedy opady występowały przez dłuższych okres.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

2) Radny Rafał Kołakowski – zwrócił uwag, że sprzęt do profilowania poboczy był zakupywany przed kilkoma laty, około 3 lat wcześniej, natomiast obecnie w projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowany jest zakup podobnego sprzętu. Nawiązując do powyższego zapytał, z czego wynika taka sytuacja?

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że sprzęt do profilowania poboczy, który został zaplanowany do zakupu ma chronić pasy drogowe. Aktualnie wykorzystywany sprzęt zasypuje pobocza i nie ma wtedy odwodnienia i drogi są niszczone i zalewane. Ten, który będzie zakupiony jest wyższej klasy i nie będzie zasypywał rowów.

Radny Rafał Kołakowski – zapytał, czy stary sprzęt do profilowania poboczy zostanie sprzedany?

Janusz Świderski – potwierdził, że dotychczas używany sprzęt do profilowania poboczy zostanie sprzedany i w ten sposób pozyskamy pewne dochody. Na pewno nie dopuścimy do tego, że będzie niepotrzebnie przetrzymywany w naszych halach.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

3) Radna Agata Chomętowska zwróciła uwagę na problem, kiedy odśnieżające pługi będą zasypywały wyjazdy z dróg podporządkowanych i samochód na takim skrzyżowaniu nie może przebić się przez taką zaspę. Zaznaczyła, że jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ kierowcy rozpędzają się i próbują się przebić, w konsekwencji często tracąc panowanie nad swoim samochodem.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przyznał, że jest to poważny problem i postara się rozwiązać go zmieniając w pewnym stopniu technikę odśnieżania dróg przez pługi.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.


W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 13-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:39
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1140 razy