BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 marca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.45.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Mirosława Szymanowskiego oraz Izabeli Cwalina (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
2.Sprawy różne.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu, ponieważ przedmiotowe stawki nie były zmieniane aż od 9 lat. W związku z tym stawki te w powiecie łomżyńskim są najmniejsze w całym regionie. Np. w powiecie kolneńskim są one na tyle większe, że samorząd ten, mimo mniejszej sieci dróg, ma znacznie większe dochody za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych niż powiat łomżyński. Z kolei objaśniając dodał, że zaproponowane w niniejszym projekcie uchwały stawki są na średnim poziomie – przy odniesieniu do okolicznych powiatów. Pozyskiwanie dochodów z tytułu zajęcie pasa drogowego jest obowiązkiem samorządów i należy z tego elementu korzystać, szczególnie przy aktualnym kryzysie finansowym, gdzie brakuje pieniędzy nawet na zakup materiałów do łatania dziur w naszych drogach. Niektóre stawki zostały na poziomie z aktualnie obowiązującej uchwały, natomiast pozostałe zostały podniesione średnio o 200 %, jednak przez 9 lat te stawki nie były regulowane, teraz to może wyglądać, iż stawki są podnoszone o bardzo duży wskaźnik. Zaznaczył przy tym, że nowe stawki plasują się na średnim poziomie w naszym regionie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 16 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:48
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 997 razy