BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 14/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 marca 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.55.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 13-go posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 13-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie propozycji do ramowego planu pracy Komisji na 2013 rok.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli plan pracy Komisji na 2013 rok wg następującego układu:
II kwartał: zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
III kwartał: przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2013 roku.
Cały rok: zrealizowanie posiedzenia wyjazdowego Komisji, które będzie uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Ponadto postanowiono przeprowadzić wizję bezpośrednią inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez Powiat Łomżyński.
Członkowie Komisji w planie pracy Komisji na 2013 rok uwzględnili także wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

Z kolei Przewodniczący Komisji kontynuując podkreślił, że ramowy plan pracy Komisji na 2013 rok będzie na bieżąco aktualizowany – wg potrzeb, które wyniknął w trakcie roku (plan pracy Komisji na 2013 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do poruszonego tematu.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 14-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:53
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 687 razy