BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 maja 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.45.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 15-go posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2012.
3. Sformułowanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 15-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – 23 kwietnia br. było omawiane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, natomiast w dniu dzisiejszym – w drugim etapie – przedłożyłam Państwu sprawozdanie finansowe, które Przewodniczący Zarządu miał przedstawić Przewodniczącemu Rady Powiatu do dnia 30 kwietnia br. Jeżeli są jakieś uwag bądź pytania to z chęcią na nie odpowiem. Dodam, że skład Orzekający RIO w Białymstoku w uchwale z dnia 29 kwietnia 2013 roku dnia w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie (powyższa uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).Z kolei Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie opinii o następującej treści: „uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 28.536.954,40 zł. Dochody wykonano w wysokości 28.292.902,38 zł, co stanowi 99,14% planu. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 31.142.291,40 zł. Wydatki zrealizowano o wartości 27.981.193,41 zł, co stanowi 89,85% planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 4.953.538,00 zł, co stanowi 15,91% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 3.213.006,68 zł, co stanowi 64,86% planowanych wydatków na inwestycje. Zadania inwestycyjne o wartości 1.710.568,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2013 roku, między innymi zmiana terminu zakończenia lub rozpoczęcia inwestycji. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 25.691.617,40 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 24.402.580,95 zł, co stanowi 94,98% ogółu planu. Z powyższej kwoty 68,54% stanowiły wydatki na zadania własne, a 31,74% to zadania zlecone i na porozumienia. Planowany deficyt budżetu Powiatu na koniec 2012 roku ustalony został na poziomie 2.605.337,00 zł, który planowano sfinansować z nadwyżek z lat ubiegłych. Budżet Powiatu zamknął się za 2012 rok niewielką nadwyżką budżetową tj. wynikiem dodatnim w wysokości 311.708,97 zł. Powiat na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2012 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Ponadto w dniu 20 maja 2013 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku. Komisja opiniowała także sprawozdania finansowe, na które składają się: bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 4.608.553,82 zł – wykazujący nadwyżkę z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok w kwocie 311.708,97 zł; łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma bilansową 55.657.094,23 zł; łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.887.925,12 zł; łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i wykazujący wzrost funduszu 1.377.155,87 zł; oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmującą dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia i odpisy aktualizacyjne wynosi 66.078.622,70 zł i obejmuje aktywa trwałe 60.678.681,76 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 5.399.940,94 zł. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje podstawę do pozytywnej oceny o realizacji budżetu Powiatu za 2012 rok i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

W zarządzonym głosowaniu powyższa opinia została przyjęta 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W kolejnym punkcie członkowie, po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2012 rok przedstawionej przez Skarbnika Powiatu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było wyraziła, w tym przedmiocie pozytywną opinię i następnie zawnioskowała o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2012 rok (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).


Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 16-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:02
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1223 razy