BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 20/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 lipca 2013 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (dot. wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeznaczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do budowy chodnika w m. Drozdowo).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
4. Sprawy różne.
• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – pragnę poinformować, że zmiana przeznaczenia rezerwy celowej odnosi się do wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeznaczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do budowy chodnika w m. Drozdowo. Inwestycja ta opiewa na 40.000 zł i stanowi remont bieżący. Natomiast Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych może – po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji ds. budżetu – dokonana zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. W naszym przypadku chodzi o rezerwę inwestycyjną. Wobec tego złożony został stosowny wniosek.

Radny Sławomir Łomotowski – ta inwestycja dotyczy remontu?
Barbara Gorzęba – tak.

Starosta – inwestycja ta dotyczy budowy chodnika od Muzeum Przyrody Drozdowo do Kościoła, na tym odcinku jest duży ruch pieszych i samochodów i w związku z tym należy poprawić bezpieczeństwo pieszych, między innymi poprzez budowę chodnika.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu zmiana przeznaczenia rezerwy celowej dotycząca wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeznaczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do budowy chodnika w m. Drozdowo, została zaopiniowana pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany zaproponowane w projekcie uchwały dotyczą § 1 pkt 1 – zapisów o proponowanych zmianach w czterech załącznikach do uchwały budżetowej na 2013 rok. Konkretnie wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2013 rok, który w stosunku do przyjętego załącznika na posiedzeniu Rady Powiatu dnia 19 czerwca 2013 roku uległ zmianie po wprowadzeniu zmian proponowanych w przedstawionym dla Państwa projekcie uchwały a także w wyniku podjętej uchwały przez Zarząd Powiatu w dniu 16 lipca. Załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 niniejszego projektu uchwały. Szczegółowy opis zawarto w załączniku Nr 6 niniejszego projektu. W § 1 pkt 2, 3 i 4 wskazuje się na zmianę załączników pn. „Przychody i rozchody w 2013 roku” oraz „dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2013 r.” oraz „Wykazu wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 r ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Są to obligatoryjne załączniki do uchwały budżetowej i bezwzględnie muszą być aktualizowane po zmianach wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2013 rok. Załączniki te otrzymały brzmienie załącznika Nr 2, 3 i 4 do niniejszego projektu. Załącznik dotyczący „przychodów i rozchodów” ulega zmianie, ponieważ zmiany w budżecie mają wpływ na deficyt budżetu. Zaś załączniki Nr 3 i 4 aktualizuje się po zmianach wprowadzonych przez Zarząd od czasu ostatniej uchwały Rady zmieniającej budżet, zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu. W § 2 i 3 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu, o czym szczegółowo w załączniku Nr 6, który stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Radna Barbara Zalewska – czy gmina Nowogród będzie miała taki sam udział finansowy jak Powiat?

Barbara Gorzęba – tak.

Starosta – dodam, że 50 % kosztów inwestycji zostanie pokrytych z budżetu państwa, natomiast w dniu jutrzejszym będzie już ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została zaopiniowana pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie na 2013 rok, jakie są proponowane, wpływają na wyniku budżetu a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony Projekt uchwały zmieniającej WPF Powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją zmian wcześniej przyjętych. Deficyt planowany na 2013 rok po zmianach zwiększony został o kwotę 247.747,00 do wysokości 3.528.937,00 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawione zostały przy projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok. Uzasadnienie do projektowanych zmian WPF zawarte zostało w załączniku Nr 1 niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok została zaopiniowana pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – poinformowała, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków małych projektów o charakterze transgranicznym przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” Powiat Łomżyński planuje złożyć wniosek pt. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”. Planowany termin realizacji projektu to 01.03 – 31.07.2014 r.
Celem projektu jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania się, do aktywnej współpracy służącej budowaniu wzajemnego zaufania, tolerancji i zrozumienia. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wiedza uzyskana w ramach bezpośrednich spotkań uczestników projektu, co pozwoli najszczerzej oddać otaczającą nas rzeczywistość i ludzi. W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:
1. Ludowe warsztaty taneczne – z udziałem Pieśni i Tańca Łomża.
2. Warsztaty tańca współczesnego – z udziałem Zespołu Akat.
3. Udział uczestników warsztatów i gości z Litwy w Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej.
4. Udział uczestników warsztatów i gości z Litwy w Turnieju Tańca Towarzyskiego.
5. Dzień Polsko-Litewski – z udziałem 30 osób z Litwy. Planujemy w ramach tego działania udział wspólnie z gośćmi litewskim z paradzie łomżyńskiej, która będzie organizowana w tym okresie.
6. Promocja Projektu – planujemy wykonanie audycji radiowej oraz filmu w dwóch językach, a także wydania kalendarza.
7. Zarządzanie projektem.
Liczba uczestników warsztatów: 40 osób, w tym tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Łomża, Klubu AKAT oraz uczestnicy z Litwy. Każda ze stron ma zgłosić po 11 uczestników. Nieformalnym partnerem jest Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie. Jest on zainteresowany współpracą także na innych szczeblach. Partner formalny nie był wymagany w tym projekcie. Bardzo ważną kwestią jest wykazanie efektu transgranicznego, nie będzie to łatwe, ponieważ jesteśmy regionem, który bezpośrednio nie graniczy z terytoriami innych państw. Poza tym wynagrodzenie kadry projektu będzie stanowić udział własny, natomiast wszystkie płatności muszą być wykonane w czasie trwanie projektu. Koszty wynagrodzenia mają dotyczyć jedynie opłacenia tłumaczenia i konferansjera. Pozostałe koszty obejmują opłacenie usług, tj. noclegi wyżywienie, przejazdy itp.


Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Planowana wartość projektu to 25.596 Euro, w tym 15 % wkład własny 3.839,40 Euro, czyli około 16.000 zł. Kurs musieliśmy ustalić, wobec tego kurs został ustalony na poziomie 4,20 zł/ 1 Euro. Ogólnie nasze koszty się zmniejszą, z tym, że będziemy musieli pokryć całość kosztów realizacji projektu, a następnie ubiegać się o refundację, która może nastąpić dopiero w 2015 roku. Jest możliwość ubiegania się o zaliczkowanie, które jest określone w maksymalnej wartości 30 % kosztów całości projektu, natomiast pozostała część byłaby zwrócona po prawidłowym rozliczeni projektu. Zasady dofinansowania tych projektów możemy liczyć jedynie na refundację jego kosztów.

Starosta – intencją tego projektu było także umożliwienie zespołowi Pieśni i Tańca Łomża oraz zespołowi Akat przeprowadzenia warsztatów i sfinansowania zakwaterowania i wyżywienia w planowanych warsztatach. W mojej ocenie jest ważna pomoc i wsparcie dla tych zespołów..

Radny Kazimierz Polkowski – czy ta wartość naszego udziału – w wysokości około 100.000 zł musi być zabezpieczona w naszym budżecie?

Starosta – tak, ale uważam, że warto pokryć ten udział i następnie ubiegać się o refundację. Musimy się z tym liczyć, że będzie trudno nam uzyskać akceptację tego projektu, ponieważ będziemy konkurować z około 40-toma innymi

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy” została zaopiniowana pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 20-te posiedzenie Komisji Budżetu.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:05
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1373 razy