BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 18/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Izabeli Cwalina (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo - Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00 do km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3.Sprawy różne.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że inwestycja w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny” jest przygotowywana od dłuższego czasu. Dofinansowanie tego zadania jest możliwe z NPPDL, o co będziemy się ubiegać. Jest to zamknięcie całego odcinka, który pozostał do przebudowy, co daje nam dodatkowe punkty. Ponadto dokumentacja jest już w zasadzie zakończona. Wartość kosztorysowa to ponad 3 mln 108 tys. zł. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Co istotne, aby uzyskać dodatkowe punkty – od 4 do 6 – nawiązaliśmy współpracę z prywatnym przedsiębiorcą, który zaangażuje się finansowo w tę inwestycję. Oczywiście to będzie wymagało podpisania umów partnerskich i stosownych uchwał, ale warto dodać, że jest to nowatorskie rozwiązanie – jeżeli chodzi o nasz powiat. Z punktu widzenia, że inwestycja ta stanowi połączenie dwóch dróg wyższego rzędu to w naszej ocenie ma ona duże szanse na dofinansowanie. Złożenie tego wniosku musi odbyć się do 30 września br. Dodam, że na pewnej długości ww. odcinka drogi – pod warstwą brukową znajduje się warstwa próchniczna, którą trzeba wymienić, bowiem chłonie ona wodę. Wobec tego konieczna jest jej wymiana, co też znacznie podnosi koszty wykonania przebudowy. Natomiast grubość masy ma być wykonana w ilości 7 + 5 cm, czyli 12 cm.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji został zaopiniowany 8-ma głosami „za”, głosem przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo, podobnie jak w poprzednim przypadku również ma być wsparte środkami z NPPDL. Wartość zadania to wg kosztorysu nieco ponad 4 mln zł. Ta inwestycja również ma już projekt techniczny na ukończeniu. Jest to ostatni etap zakończenia inwestycji oraz połączenie dwóch dróg wyższego rzędu. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to także 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Wobec tego szanse na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów są duże.
Niepokojące jest to, że Minister Rostowski nosi się z zamiarem obcięcia o ponad połowę wysokość środków na lokalne inwestycje drogowe. Jeżeli się to potwierdzi to sytuacja ulegnie dramatycznemu pogorszeniu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00 do km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany 8-ma głosami „za”, głosem przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 18-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:10
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 804 razy