BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 14/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.35.
Komisja obradowała w pełnym – czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:


Ad.1 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.2 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie założeń do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok, w zakresie dotyczącym działów podlegających pod kompetencje Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Barbara Gorzęba – przy kwotach, jakie zaplanowało dla powiatu Ministerstwo Finansów, było bardzo trudno zamknąć budżet, ponieważ subwencje nie są wyższe a nawet niższe o 24.411,00 zł od tegorocznych. Na udziały w takiej wysokości, jaką zaplanowało Ministerstwo trudno polegać, gdyż jest to mało realne, że mogą być osiągnięte. Udziały od podatku CIT w tej chwili nawet są bardzo niskie a nawet są sytuacje, że zmuszeni jesteśmy do zwrotu zaliczek na rzecz urzędów skarbowych. Analizując udziały w podatku od osób fizycznych na podstawie wykonania na dzień 30 września br , które przy planie 3.350.000 zł wynoszą 2.685.076 zł, mogą być wykonane na poziomie 3.600.000 zł a udziały w podatku od osób prawnych na plan 50.000 zł na dzień 30 września br.– 12.044,87 zł mogą być nie wykonane. Wstępnie dochody oszacowane zostały na poziomie 17.278.037 zł są one niższe od wielkości którą podałam. Ponieważ po przesłaniu materiałów dla Państwa, ukazały się na stronie MF wskaźniki dla Powiatu do budżetu na 2014 r. Dochody są niższe o 24.411 zł, ponieważ wstępnie planowana subwencja jest niższa od subwencji tegorocznej.
Dochody prognozowane to kwotą 17.278.037 zł , zaś planowane wydatki to kwota 18.305.538 zł , co powoduje wynik ujemy tzn. deficyt na kwotę 1.027.501 zł. Przy środkach z nadwyżki budżetowej na kwotę 344.074,15 zł, należy uzyskać wolne środki tzn. oszczędności z rozliczenia tego roku. Analizując plan dochodów i wydatków z wykonaniem na 30 września ufam, że uzyskamy nieco wyższe dochody i oszczędności na wydatkach. Planowane dochody przedstawiłam w materiałach, które Państwo otrzymaliście. Zestawienie wydatków zgłoszonych przez jednostki i propozycje w nawiązaniu do możliwości są przedstawione w formie tabeli. Mogę pokrótce omówić te zestawienia, ponieważ na razie są to tylko propozycje, po ustaleniu z Państwem, wstępne kwoty zostaną przekazane jednostkom, na podstawie których zaplanują swoje wydatki z podziałem na paragrafy. Omówię wydatki wg działalności, a konkretnie wg działów, zgodnych z klasyfikacją budżetową, a Państwo ustosunkujecie się do ich wielkości.
Dział Leśnictwo – dział 020, rozdział 02020, § 4300 - zaplanowana jest kwota 186.345,00 zł to jest kwota wynagrodzenia za nadzór na lasami niepaństwowymi dla nadleśnictw Łomży i Nowogrodu. Kwota zaplanowana wynika z przeliczenia ilości hektarów i stawki za 1ha tj. 18.180 ha x 10,25zł co daje kwotę 186.345 zł. Stawka za 1 ha jest na tym samym poziomie była przez dwa lata 2012-2103. Pismo Nadleśnictwa Łomża o uwzględnienie inflacji.
Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami, rozdział 70005 – zadania realizowane są przez pracowników Wydziału geodezji w ramach własnych środków powiatu oraz z dotacji budżetu państwa. Własne środki zaplanowane zostały w wysokości 65.000,00 zł tj. niżej o 5.000 zł w stosunku do tego roku.
Dział 710, rozdziały 71012, 71013, 71014 – działalność usługowa, zadania realizowane są w ramach środków pozyskiwanych z usług geodezyjnych, które zaplanowano na kwotę 600.000,00 zł z czego: 300.000,00 zł zostanie przeznaczone na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Wydziału geodezji , którzy realizują zadania rządowe, ośrodka dokumentacji geodezyjnej i ustawy gospodarki nieruchomościami – rozdział 75020, 140.000,00 zł – rozdział 71012, 150.000,00 zł – rozdział 71013, 10.000,00 zł – rozdział 71014.
Rozdział 75019 – koszty utrzymania rady powiatu – środki zaplanowano na poziomie 226.500 zł, diety są na tym samym poziomie, kwota bazowa jest zamrożona i jest taka sama od 2010 roku. Podwyżki diet były w kwietniu 2012 roku.
rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe w Łomży – koszty utrzymania urzędu zaprojektowano na kwotę – 4.323.018,00 zł , są one niższe o 2.176 zł w stosunku do 2013 roku. Wydatki finansowane są z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa – planowano kwota 141.700 zł; dotacji z Urzędu Miasta Łomża – 252.000 zł (wzrost o 5.900 zł), środki własne powiatu – 3.929.318 zł (niższe o 24.059 zł), prognozowana jest znaczna obniżka kosztów energii elektrycznej, co jest już w pewnym stopniu przewidziane.
Zaplanowano w roku 2014 dla 14 osób nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę na kwotę 64.081,00 (w 2013 r. było 83.647,00 zł) zabezpieczono dla 6 osób środki zatrudnionych tytułem prac interwencyjnych – 80.050 zł, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę – 22.800 zł. Wydatki majątkowe na poziomie 15.000 zł na zakup 3 klimatyzatorów.
Dział 900 – ochrona środowiska - wydatki finansowane są z wpływów za korzystanie ze środowiska. Środki, które zostały nie wydatkowane muszą pozostać i wchodzą w nadwyżkę budżetową i nie mogą być wydatkowane na inne cele. Rozliczenie środków przedstawia się następująco: stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku wg sprawozdania OŚ-4p + 335.564,00 zł. Wpływy przewidywane w 2013 roku + 130.000,00 zł. Przewidywane wydatki w 2013 roku - 201.231,00 zł. Pozostałe środki do wykorzystania 264.333,00 zł. Planowane wpływy w 2014 r. + 130.000,00 zł. Przewidywane środki do dyspozycji w 2014 r. – 394.333,00 zł. Planowane wydatki na 2014 rok - 244.000,00 zł. Zadania zaplanowane na 2014 rok w rozdziałach:
1) 90006 - 36.000,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyz (30.000), usług związanych z ochroną gleby, sprzątanie świata (nagrody), § 3040 - 3.000,00 (nagrody); § 4210 - 3.000,00 (zakupy); § 4390 - 30.000,00 zł (ekspertyzy, opinie);
2) 90095 – pozostała działalność – zaplanowano 208.000 zł na materiały i szkolenia z zakresu ochrony środowiska: 1) § 4210 - 5.000,00 zł; 2) § 4700 - 3.000,00 zł (szkolenia); 3) § 6220 - 200.000,00 zł na dofinansowanie drogi Stara Łomża – Rybno – Pniewo.


Przewodniczący Komisji zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do przedstawionego tematu.

Radna Barbara Zalewska – czy jest już jakieś porozumienie z Gminą dotyczące drogi Jankowo Młodzianowo – Nowogród?

Barbara Gorzęba – aktualnie nie mamy zawartego porozumienia w tym zakresie.

Radna Barbara Zalewska – jakie są plany co do tej drogi?

Wicestarosta – Adam Sowa – na ten odcinek drogi jest opracowany projekt jednak nie zawiera on żadnych odwodnień i nie nadaje się do realizacji. W tym zakresie musimy opracować nowy projekt.

Przewodniczący Komisji – chciałbym zapytać o środki w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie drogi Stara Łomża – Rybno – Pniewo. Dotyczy rozdziału 90095 – pozostała działalność. Czy te środki są znaczone i obejmują tylko tę inwestycję, czy mogą być przesunięte?

Barbara Gorzęba – środki te zostały zaplanowane na tą – wskazaną inwestycję w zakresie dotyczącym ochrony środowiska. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie w trakcie roku, na tym etapie nie mamy jeszcze podpisanego porozumienia w tym przedmiocie.

Przewodniczący Komisji – chciałbym zapytać o nadwyżkę z lat ubiegłych, czy zostanie ona w pełni zagospodarowana w przyszłorocznym budżecie?

Barbara Gorzęba – nadwyżka ta pozwala zamknąć budżet na kolejny rok, jednak jak będzie w latach następnych trudno powiedzieć. Mamy wiele zadań, które z roku na rok mają mniejsze dofinansowania i sytuacja staje się bardzo niebezpieczna i poważna.
Nawiązując do podwyżek dla pracowników naszych jednostek i Starostwa Powiatowego to jest to kwota około 500.000 zł i niestety nie jesteśmy w stanie jej wygospodarować.

Wicestarosta – Adam Sowa – biorąc pod uwagę inflację to pracownicy naszych jednostek i Starostwa Powiatowego powinni mieć coroczną podwyżkę około 4 – 5 %, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że zarobki w naszym samorządzie są w zasadzie najniższe w regionie, jeżeli chodzi o samorządy.

Radna Barbara Zalewska – czy zadania inwestycyjne z ubiegłych lat zostały już zakończone?

Barbara Gorzęba – na dzień dzisiejszy jeszcze żadne zadanie inwestycyjne nie zostało rozliczone. Na przykład inwestycja drogowa w miejscowości Jarnuty na terenie gminy Łomża zostanie przeniesiona na następny rok, ponieważ procedura związana z przetargiem opóźnia się.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie 3-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 14-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:15
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 878 razy