BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 23/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 grudnia 2013 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.40.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Krzysztofa Kozickiego Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
2. Sprawy różne.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.
Barbara Gorzęba – na wstępie pragnę wspomnieć, iż było bardzo trudno zamknąć budżet, przy kwotach jakie zaplanowało dla powiatu Ministerstwo Finansów, ponieważ subwencje nie są wyższe a nawet niższe o 24.411,00 zł od tegorocznych. Na udziały w takiej wysokości jaką zaplanowało Ministerstwo trudno polegać, gdyż jest to mało realne, że mogą być osiągnięte. Udziały od podatku CIT w tej chwili nawet są bardzo niskie a nawet są sytuacje, że zmuszeni jesteśmy do zwrotu zaliczek na rzecz urzędów skarbowych. Analizując udziały w podatku od osób fizycznych na podstawie wykonania na dzień 30 września br., które przy planie 3.350.000 zł wynoszą 2.685.076 zł , mogą być wykonane na poziomie 3.600.000 zł a udziały w podatku od osób prawnych na plan 50.000 zł na dzień 30 września br.– 12.044,87 zł mogą być nie wykonane.
Wstępnie dochody oszacowane zostały na poziomie 17.278.037 zł są one niższe od wielkości którą podałam. Ponieważ po przesłaniu materiałów dla Państwa, ukazały się na stronie MF wskaźniki dla Powiatu do budżetu na 2014 r. Dochody są niższe o 24.411 zł, ponieważ wstępnie planowana subwencja jest niższa od subwencji tegorocznej. Dochody prognozowane to kwota 17.278.037 zł , zaś planowane wydatki to kwota 18.305.538 zł , co powoduje wynik ujemy tzn. deficyt na kwotę 1.027.501 zł. Przy środkach z nadwyżki budżetowej na kwotę 344.074,15 zł, należy uzyskać wolne środki tzn. oszczędności z rozliczenia tego roku. Analizując plan dochodów i wydatków z wykonaniem na 30 września ufam, że uzyskamy nieco wyższe dochody i oszczędności na wydatkach. Planowane dochody przedstawiłam w materiałach, które Państwo otrzymaliście. Zestawienie wydatków zgłoszonych przez jednostki i propozycje w nawiązaniu do możliwości są przedstawione w formie tabeli. Mogę pokrótce omówić te zestawienia, ponieważ na razie są to tylko propozycje, po ustaleniu z Państwem, wstępne kwoty zostaną przekazane jednostkom, na podstawie których zaplanują swoje wydatki z podziałem na paragrafy. Omówię wydatki wg działalności, a konkretnie wg działów, zgodnych z klasyfikacją budżetową, a Państwo ustosunkuje się do ich wielkości. Transport i łączność Dział 600,rozdział 60014. W tym rozdziale wydatki zaprojektowane przez jednostkę zostały na kwotę 14.886.345 zł , jednakże ze względu na trudną sytuację proponuję przeznaczyć wstępnie kwotę 5.464.069,00 zł w tym: na inwestycje – 1.780.069 zł – schetynówki – tj.: 1) udział własny – 1.002.959 zł (Osobne – Śniadowo); 2) udział własny – 777.110 zł (Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowkie, jest to 25% całkowitych kosztów inwestycji. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane zgodnie z wnioskiem jednostki na kwotę – 1.784.000 zł (wyższe o 65.700 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na 2 wolne etaty tj. operatora sprzętu, przy nasileniu prac w sezonie letnim i zimowym utrzymaniu dróg i pracownika do spraw eksploatacji dróg i mostów w sekcji technicznej( 55.200 plus składki 6.500 zł). Oraz dodatkowe środki (4.000 zł) na pokrycie planu wynagrodzenie rocznego w związku zatrudnianiem w 2013 roku pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. W sytuacji, gdy zostały złożone dwa wnioski do PUW w ramach NPPDL należy zabezpieczyć w projekcie budżetu kwotę na pokrycie udziału powiatu w tych inwestycjach. W sytuacji gdy będzie wiadomo, które zadanie zostało przyjęte do realizacji, środki pozostałe zostaną na nowe zagospodarowane na zadania ZDP w Łomży. W tym miejscu należy zaakcentować, że należy szczegółowo przeanalizować wykonanie budżetu w 2013 roku i przewidzieć oszczędności ponieważ, w tej chwili środki z nadwyżek z lat ubiegłych są nie wystarczające do pokrycie deficytu w wysokości 1.027.501zł. Środki pozostałe do zagospodarowania to kwota – 344.074, zł, pozostałe to oszczędności i ewentualne ponadplanowe dochody. Wydatki po skalkulowaniu są w zdecydowanym stopniu na poziomie tego roku, a w niektórych przypadkach zaniżone. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników są nierealne do wykonania. Plan inwestycyjny jest bardzo wysoki, bo stanowi kwotę – 10.244.345 zł z tego – inwestycje – 9.585.845 zł , zaś zakupy inwestycyjne – 658.500,00 zł. Ponadto należy zaplanować kwotę 10.000 zł w rozdziale 60016 na pokrycie zobowiązań tytułem pomocy dla gm. Jedwabne.
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży – Dział Leśnictwo – dział 020, rozdział 02020, § 4300. Zaplanowana jest kwota 186.345,00 zł to jest kwota wynagrodzenia za nadzór na lasami niepaństwowymi dla nadleśnictw Łomży i Nowogrodu. Kwota zaplanowana wynika z przeliczenia ilości hektarów i stawki za 1ha tj. 18.180 ha x 10,25zł co daje kwotę 186.345 zł. Stawka za 1 ha jest na tym samym poziomie była przez dwa lata 2012-2103. Pismo Nadleśnictwa Łomża o uwzględnienie inflacji. Dział 630 – Turystyka, rozdział 63003. W tym dziale zaplanowano wydatki na poziomie tego roku – w kwocie 6.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki. Poziom planowanych środków jak w roku bieżącym. Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami, rozdział 70005. Zadania realizowane są przez pracowników Wydziału geodezji w ramach własnych środków powiatu oraz z dotacji budżetu państwa. Własne środki zaplanowane zostały w wysokości 65.000,00 zł tj. niżej o 5.000 zł w stosunku do tego roku. Dział 710, rozdziały 71012, 71013, 71014 – działalność usługowa, zadania realizowane są w ramach środków pozyskiwanych z usług geodezyjnych, które zaplanowano na kwotę 600.000,00 zł z czego:
300.000,00 zł zostanie przeznaczone na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Wydziału Geodezji, którzy realizują zadania rządowe, ośrodka dokumentacji geodezyjnej i ustawy gospodarki nieruchomościami (75020),
140.000,00 zł – rozdział 71012,
150.000,00 zł – rozdział 71013,
10.000,00 zł – rozdział 71014.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 21.000,00 zł (23.200,00 zł).
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – kwota na poziomie 5.000,00 zł (wniosek na 15.000 zł na zakup nieokreślonej liczby kamizelek taktycznych, wartość jednostkowa – 300 zł oraz sprzęt komputerowy o wartości jednostkowej 1.500 zł.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowej Państwowej straży Pożarnej – 6.000,00 zł (wniosek był na 10.000,00 zł) z racji tej, że jest bardzo mało środków proponuję utrzymanie dofinansowania na tym samym poziomie co w tym roku. Kwotę 6.000,00 zł proponuje się, zgodnie z wnioskiem na zakup sygnalizatorów bezruchu – koszt jednostkowy – 800 zł i 3 ubrania ratownicze płetwonurka – koszt jednostkowy około 1.500 zł. Ewentualnie zwiększyć do 6.900 zł, 3x1500 plus 3x800.
Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – zgodnie z wnioskiem zapotrzebowanie wynosi 6.000 zł na uzupełnienie magazynku przeciwpowodziowego – nie planowano, ponieważ jest co roku planowana rezerwa kryzysowa, w razie takiej sytuacji można ją w każdej chwili uruchomić około 74.000 zł, ale decyzja należy do Państwa.
Dział 750, Rozdział 75019 – koszty utrzymania rady powiatu. Środki zaplanowano na poziomie 226.500 zł, diety są na tym samym poziomie, kwota bazowa jest zamrożona i jest taka sama od 2010 roku. Podwyżki diet były w kwietniu 2012 roku. Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe w Łomży
koszty utrzymania urzędu zaprojektowano na kwotę – 4.323.018,00 zł, są one niższe o 2.176 zł w stosunku do 2013 roku. Wydatki finansowane są z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa – planowano kwota 141.700 zł; dotacji z Urzędu Miasta Łomża – 252.000 zł, wzrost o 5.900 zł; środki własne powiatu – 3.929.318 zł (niższe o 24.059 zł). Prognozowana jest znaczna obniżka kosztów energii elektrycznej, co jest już w pewnym stopniu przewidziane.
Zaplanowano w roku 2014 dla 14 osób nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę na kwotę 64.081,00; w 2013 r. było 83.647,00 zł, zabezpieczono dla 6 osób środki zatrudnionych tytułem prac interwencyjnych – 80.050 zł, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę – 22.800 zł. Wydatki majątkowe na poziomie 15.000 zł na zakup 3 klimatyzatorów.
Rozdział 75075 – Promocja powiatu. Wydatki zaplanowano na kwotę 73.600,00 zł, na tym samym poziomie co w roku bieżącym.
Dział 852, Opieka społeczna. Złożone zapotrzebowanie na środki przez jednostkę w wysokości 2.118.959 zł mogą być finansowane z dwóch źródeł: wpłat z budżetów powiatów i gmin – 404.665 zł; ze środków powiatu – 1.714.294 zł. Plan wyższy od planu na 2013 rok o kwotę 94.412zł.
Przedstawię szczegółową analizę planowanych kwot na poszczególne zadania, z której wynika, że niektóre wydatki wzrastają znaczenia a niektóre są planowane na przyszłość. Proponuję plan na poziomie 1.969.201,00 zł z tego: plan w rozdziale 85204 – 1.109.868,00 (zgodny z planem jednostki); w rozdziale 85201 utrzymać na tym samym poziomie, gdyż jest wyższy o wpłaty z gmin – 22.480 zł. tj. 428.765 zł. Natomiast wydatki w planie rozdziału 85218 – na tym samym poziomie tj. 430.568 zł, ewentualnie zwiększyć o 6.900 zł na płace konsultanta od dnia 1.11.2014 roku. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż w trakcie roku będzie konieczność uzupełnienia planu wydatków na dzieci zabrane z rodzin biologicznych wyrokiem sądu tj. kwota około 108.000 zł. Dział 853, rozdział 85311 (OKZ). Środki zostały zaplanowane na poziomie 67.404,00 zł Są to koszty prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej: powiat - 42.744 zł z tego 8.220,00 zł (5) przekazuje za naszych uczestników w WTZ „ Bona”; miasto Łomża płaci za swoich w wysokości 23.016,00 zł (14); 1.644 zł to dotacja z powiatu kolneńskiego; pozostała kwota to 10 % (środki własne powiatu ) od ogólnych środków jakie przeznacza PFRON na finansowanie warsztatów.
Rozdział 85333 (RG). Wydatki zaplanowano na utrzymanie PUP w Łomży na poziomie 2.714.428 zł, z trzech źródeł finansowania: Urząd Miasta Łomża – 1.342.838 zł, zwiększenie o 55.703 zł; środki z Funduszu Pracy – 306.785 zł (429.500 zł); środki Powiatu – 1.064.805 zł (40.000). Sytuacja PUP w Łomży jest trudna, w ciągu dwóch lat z roku na rok przechodzą zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeniowych około 40.000 zł, co wcześniej sygnalizowałam. Sytuację pewnie pogorszy zmiana zasad finansowania z FP, z którego co roku przyznawana była kwota na zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych. Po analizie materiałów planistycznych, przedłożonych przez jednostkę wynika, że pracownicy zatrudnienie na czas nieokreślony byli finansowani ze środków FP. W ciągu 2013 roku były zatrudnione nowe 4 osoby, 115.000 w skali roku bez składek, dla jedenastu osób były przyznane podwyżki płac średnio około 200 zł. To zwiększa zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia i stanowi zagrożenie w sytuacji, gdy środki z FP ulegną zmniejszeniu. Na spotkaniu ze Skarbnikiem Miasta Łomża, w której uczestniczyła Pani Główna Księgowa PUP, ustalone było tyle ile można było na tym poziomie decyzyjności i tak kwota dofinansowania zwiększy się o 55.703 zł, a w sprawie uregulowania zobowiązań do wysokości subwencji, jaką Miasto otrzymuje na utrzymanie urzędu pracy wrócimy na początku nowego roku. Uzależnione jest to od ustalenia odpowiedniego wskaźnika zadłużenia Miasta na 2014 rok. Ponadto zostało przekazane pismo do Prezydenta o zabezpieczenie całej kwoty należnej powiatowi. Wydatki rzeczowe ustalone zostały na poziomie 239.865 zł i są niższe od planowanych na 2013 rok o 6.218 zł.
Rozdział 85395, wkład własny – 34.167 zł na realizację projektu unijnego, który się kończy w 2014 roku, a jest realizowany przez PUP ze środków powiatu.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki zaplanowane na 2014 rok – 714.806 zł z tego: rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Łomży plan na kwotę 705.454 zł wyższy od planu na 2013 rok o 22.359 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia w związku z awansem zawodowym pracownika, wzrostem stażu i ewentualnym zatrudnieniem na ½ etatu pracownika do sekretariatu; rozdział 85417 – schroniska młodzieżowe – plan 5.171,00 zł; rozdział 85446 – 4.181 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pokrycie z części subwencji oświatowej.
Dział 900 – ochrona środowiska. Wydatki finansowane są z wpływów za korzystanie ze środowiska. Środki, które zostały niewydatkowane muszą pozostać i wchodzą w nadwyżkę budżetową i nie mogą być wydatkowane na inne cele. Rozliczenie środków przedstawia się następująco: stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku wg sprawozdania OŚ-4p + 335.564,00 zł. Wpływy przewidywane w 2013 roku + 130.000,00 zł. Przewidywane wydatki w 2013 roku - 201.231,00 zł. Pozostałe środki do wykorzystania 264.333,00 zł. Planowane wpływy w 2014 r. + 130.000,00 zł. Przewidywane środki do dyspozycji w 2014 r. – 394.333,00 zł. Planowane wydatki na 2014 rok - 244.000,00 zł .
Zadania zaplanowane na 2014 rok w rozdziałach:
1) 90006 - 36.000,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyz (30.000), usług związanych z ochroną gleby, sprzątanie świata ( nagrody): § 3040 - 3.000,00 (nagrody); § 4210 -3.000,00 (zakupy); § 4390 - 30.000,00 zł (ekspertyzy, opinie).
2) 90095 – pozostała działalność – zaplanowano 208.000 zł na materiały i szkolenia z zakresu ochrony środowiska: § 4210 - 5.000,00 zł ; § 4700 - 3.000,00 zł (szkolenia); § 6220 - 200.000,00 zł na dofinansowanie drogi Stara Łomża-Rybno-Pniewo.
Dział 921 – Kultura i dziedzictwo narodowe – wydatki zaplanowano w wysokości 1.205.000,00 zł
Na tę kwotę składają się wydatki na utrzymanie:
1) Rozdział 92116 – Biblioteki powiatowej – 46.000 zł; o 1.000 zł wyższa niż planowana na 2013 rok. Ustalenia z Urzędem Miasta.
2) Rozdział 92109 - Regionalnego Ośrodka Kultury – 540.000,00 zł tj wyższa o 22.000 zł o wzrost na: wypłatę nagrody jubileuszowej – 7.742,00 zł; zwiększenie najniższych wynagrodzeń o 80 zł i pochodne – 4.258zł; podwyżka czynszu budynku nałożona przez ŁSM – 10.000 zł. Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie z Urzędu Miasta Zespołu Pieśni i tańca, jednakże po rozmowie z Panią Skarbnik nie uzyskałam informacji, gdyż nie było ustaleń z Prezydentem. Kwota w 2013 roku dofinansowania to 21.136 zł.
3) Rozdział 92118 – Muzeum Przyrody w Drozdowie – 569.000,00 zł – wyższa o 39.000 zł od dotacji tego roku. Wnioskowana kwota dotacji przez jednostkę to kwota 586.990 zł, która jest wyższa od przyznanej w 2013 roku o 56.990 zł. Na wzrost dotacji składa się podwyżka płac pracowników, którzy mają najniższą, a które to wynagrodzenia wzrasta o 80 zł, co daje kwotę dla 15 osób 17.215 zł oraz nagroda jubileuszowa – 3.410,00 zł i nagrody z okazji Muzealnika. 18.650 zł. Ogólny koszt tych proponowanych zmian wynosi 39.500 zł. Ponadto jednostka złożyła zapotrzebowanie na kwotę 248.000 zł z przeznaczeniem: 200.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej do kompleksowego remontu , który planowany jest w latach następnych o wartości 6.696,000 zł z czego wkład własny powiatu to kwota 2.088,000 zł, 2015-2017, wcześniej był wniosek z 12.08.2013 roku na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i rewaloryzacji budynku na kwotę 160.000 zł; 40.000 zł na dokumentację na składowanie opału; 8.000 zł na zakup 2 zestawów komputerowych. W sytuacji finansowej w chwili obecnej możliwe jedynie jest uwzględnienie wzrostu dotacji podmiotowej o kwotę 39.500 zł. Do sprawy można wrócić w trakcie roku, po ostatecznym rozstrzygnięciu naboru na schetynówkę i zamknięciu roku – gdyż nie wiadomo jaki będzie jego wynik.
4) Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 4.000 zł na częściową realizację programu Ochrona zabytków, który został opracowany w 2012 roku. Opracowanie broszur, folderów o tematyce dziedzictwa kulturowego powiatu w ramach zapisów „Powiatowego Programu Opieki na zabytkami na lata 2007-2012”.
5) Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano na poziomie 46.000 zł na tym samym poziomie co w bieżącym roku. Kwota wnioskowana była w wysokości 54.300 zł, wyższa o 8.300 zł z tego 5.000 zł na dotacje dla jednostek wyłanianych w ramach konkursu. W 2013 roku było zaplanowane 22.000 zł – plan na 2014 – 27.000,00 zł. Nagrody w kulturze z 10.000 zł na 11.000 zł w tym 5,000 zł na nagrody starosty. Na stypendia z 6.500 zł na 7.500 zł. W związku z tym, że brakuje środków finansowych, proponuję utrzymać ten sam poziom. Może sytuacja finansowa powiatu ulegnie poprawie, przewidywane jest wzrost gospodarczy kraju, możliwe, że przełoży się to na nasze dochody.
Dział 926 „Kultura fizyczna”. Plan wydatków ustalono na kwotę 41.000,00 zł, na poziomie 2013 roku, wniosek na 42.500 zł. Dotacje na stowarzyszenia sportowe można ustalić na 35.000 zł, wyżej o 1.000 zł, zaś wydatki pozostałe zmniejszyć do 6.000 zł. Wg sprawozdanie wykonanie planu tych wydatków na dzień 30 września wynosi 2. 228,61 zł.

Radna Barbara Zalewska – chciałam zapytać o inwestycję drogową na terenie gminy Nowogród na odcinku przez wieś Jankowo, czy będzie ona realizowana?

Starosta – byliśmy na spotkaniu wspólnie z Dyrektorem ZDP w Łomży i mieszkańcami tej miejscowości, którzy zadeklarowali, że zrezygnują z odszkodowań za grunty pod tą inwestycję drogową. Jednak problem dotyczy odwodnienia tej drogi. Sytuacja tam jest w zasadzie fatalna. Będziemy w tej sprawie podpisywać porozumienie i będziemy starali się sfinansować tę inwestycję.
Dodam, że nie mieliśmy szczęścia i nasze dwa projekty o dofinansowanie inwestycji w ramach tzw. schetynówek nie uzyskały wymaganej punktacji. Kryteria zostały tak ustalone, że drogi naszego powiatu w zasadzie nie miały szans na dofinansowanie, bowiem dwa podstawowe kryteria zakładały, że będą wspierane inwestycje dotyczące dróg prowadzących do terenów inwestycyjnych lub dróg o znaczeniu transgranicznym.
Planowane są na terenie naszego powiatu remonty trzech dróg wojewódzkich, jednak nie wiemy czy dojdzie do realizacji tych zadań.
Pozostaje jeszcze budowa lotniska, która stoi pod znakiem zapytania, jeżeli ewentualnie w tej materii zmienią się plany to być może zostaną przesunięte środki na drogi.

Radny Andrzej Piotrowski – budowa i następnie utrzymanie Opery Białostockiej znacznie obciąża budżet województwa, natomiast budowa lotniska stanowi politykę Zarządu Województwa, który nie bierze pod uwagę naszych postulatów.

Radny Sławomir Łomotowski – czy na inwestycję drogową na terenie gminy Nowogród na odcinku przez wieś Jankowo jest wykonany projekt techniczny?
Starosta – jest, ale niestety projekt na modernizację tej drogi został sporządzony nieprawidłowo i trzeba wykonać kolejny, ponieważ poprzedni nie przewidywał odwodnienia, które umożliwiłoby prawidłową realizację inwestycji.

Radny Sławomir Łomotowski – czy będzie realizowana ta inwestycja, czy Gmina i Powiat podjęły już jakieś działania w tej sprawie?

Starosta – Burmistrz jest zainteresowany tą inwestycją i planujemy podpisanie porozumienia w tej sprawie. Sprawa na dzień dzisiejszy jest otwarta.

Radny Sławomir Łomotowski – chciałbym wrócić do inwestycji w postaci wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi przez wieś Jednaczewo. W tym przypadku, jak wiemy mieszkańcom bardzo zależy na tej inwestycji i odbyły się w tej kwestii kilka spotkań, natomiast Rada Gminy poparła wykonanie tego zadnia.

Starosta – w tej kwestii potwierdzam, że jest stanowisko Rady Gminy Łomża upoważniające Wójta do podjęcia działań mających na celu wykonanie tej inwestycji, jednak Wójt powinien wystąpić do Rady Gminy o finansowanie tej inwestycji.

Radny Sławomir Łomotowski – czy Wójt Gminy Łomża wystąpił z wnioskiem do Starosty o podpisanie porozumienia w sprawie współfinansowania projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej przez wieś Jednaczewo?

Starosta – nie.

Radny Sławomir Łomotowski – w przypadku drogi przez wieś Jankowo Burmistrz Nowogrodu chce wykonać inwestycję, a jak jest w przypadku Jednaczewa, czy Wójt Gminy Łomża wystąpił z wnioskiem lub projektem porozumienia o wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi?

Starosta – Wójt nie wystąpił do nas z takim wnioskiem. Wójt opiera się na planie inwestycyjny ustalony z radnymi na początku kadencji i nie ma on w dyspozycji takich pieniędzy w budżecie, które mógłby przeznaczyć

Radny Sławomir Łomotowski – wykonanie dokumentacji technicznej na tę drogę to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych, którą oba samorządy mogłyby podzielić po 50 %.

Starosta – wrócę do zebrania w Konarzycach, padły tam deklaracje na sfinansowanie przebudowy ulicy Młynarskiej. Jednak Wójt Gminy Łomża odmówił sfinansowania tej inwestycji, ponieważ nie ma w budżecie środków na taki cel. Uważam, że podobnie było w przypadku drogi w Jednaczewie, gdzie być może radni odrzucili propozycję Wójta o sfinansowanie tej inwestycji, ze względu na brak środków.

Przewodnicząca Komisji – jestem przekonana, że Wójt jest zainteresowany wykonaniem tych inwestycji, jednak nie posiada środków na ten cel. W roku 2014 nie uda się zrealizować tych inwestycji, jednak w przyszłej kadencji Rada Gminy powinna uwzględnić te inwestycje, tj. w Łochtynowie, ulicy Młynarskiej w Kanarzycach i przebudowy drogi w Jednaczewie.

Starosta – osobiście namawiałem jednego radnego Gminy Łomża, aby wykonać inwestycję drogi przebiegającej przez Łochtynowo, bowiem to była inwestycja z szansą na zewnętrzne dofinansowanie, bowiem miała połączenie z drogą krajową. Jednak on stwierdził, że ich priorytetem jest ulica Młynarska. Jest tak, że każdy radny ma określone interesy na swoim terenie i nie chce się z nich wycofać.

Radny Kazimierz Polkowski – chciałbym zwrócić uwagę na to, że w naszym powiecie jest około 20 wsi, gdzie dojazd jest tylko drogami gruntowymi, są to drogi powiatowe, natomiast jeśli na wiosnę ktoś umrze to często mieszkańcy trumnę z ciałem zmarłego muszą nieść pieszo. Musimy zapewnić dojazd mieszkańcom po drogach utwardzonych, nie mówię tu o asfalcie czy żwirówkach, tylko o zwykłym utwardzeniu. W tej chwili rozmawiamy o remontach dróg, którymi można jechać w każdej chwili, a w mojej ocenie musimy się skupić na drogach, które przez dużą część roku są nieprzejezdne.

Radna Barbara Zalewska – każdy radny powiatowy powinien dbać o drogi ze swojego regionu i zastanawiam się gdzie są radni powiatowi, na których terenie są drogi powiatowe – o nawierzchni gruntowej.

Radny Andrzej Piotrowski – taka widocznie jest polityka naszego powiatu, jeżeli nie stać nas na wykonanie dokumentacji za kilkanaście tysięcy złotych to o czym tu można mówić.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że RIO pozytywnie ustosunkowała się do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

W zarządzonym głosowaniu projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, 1-ym przeciwnym i 1-ym wstrzymującym się (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 23-cie posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:13
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1404 razy