BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 24/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie (na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji), co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
5. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – pragnę poinformować, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 jest pochodną zmian, jakie były wprowadzane do budżetu od dnia 4 grudnia do chwili obecnej, wobec czego obowiązkiem jest dokonanie urealnienia wydatków wraz z końcem roku. W związku z tym nastąpiło urealnienie planu zadań w załączniku inwestycyjnym. Zmiany w WPF mają charakter porządkowy, gdyż obejmują zmiany, jakie były wprowadzone w ww. okresie. Przede wszystkim są to zmiany, poprzez wprowadzenie aktualnych wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie. W konsekwencji tych zmian wynik finansowy zmniejszył się z kwoty 3.401.937,00 zł do wysokości 3.020.157,00 zł. Jak wynika z wielkości deficytu, Powiat poniósł niższe wydatki na planowane zadania inwestycyjne o kwotę 381.157,00 zł.

Radny Sławomir Łomotowski – mam pytanie dotyczące załącznika nr 1, prognoza subwencji ogólnej, z czego wynika prognozowany wzrost?

Barbara Gorzęba – wynika to z założeń do budżetu państwa, gdzie taki wzrost został analogicznie określony – na poziomie 2,5 %.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2013 rok zawiera 7 załączników – załączniki od 1 do 5 są to zaktualizowane załączniki, do uchwały budżetowej na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian, które wprowadzane były Uchwałami Zarządu od momentu podjęcia ostatniej zmiany budżetu na Sesji Rady tj. od 4 grudnia 2013 r. Załącznik nr 6 zawiera zapisy dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie poprzez jego zmniejszenie, po stronie dochodowej na kwotę 285.682,00 zł, zaś po stronie wydatkowej – 666.839,00 zł. W związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych, wprowadzono faktyczne koszty tych zadań. Wydatki poniesione na realizacje zadań wskazanych w załączniku w poz. 1-3 są niższe. W wyniku tego zmniejsza się plan o ww. kwoty. W załączniku nr 7 zawarto uzasadnienie do zmian proponowanych w przedstawionym projekcie uchwały rady powiatu.

Radny Sławomir Łomotowski – mam pytanie dotyczące inwestycji na terenie Gminy Nowogród – droga powiatowa Sławiec – Grzymały – Nowogród, czy został ona już sfinalizowana i rozliczona?

Barbara Gorzęba – tak. Gmina Nowogród już zapłaciła nam za tę inwestycję.

Radny Sławomir Łomotowski – punkt nr 10, czy budowa tej kładki na terenie miejscowości Drozdowo została już rozliczona?

Barbara Gorzęba – tak. Gmina Piątnica już zapłaciła nam za tę inwestycję.

Radny Sławomir Łomotowski – z czego wynika dofinansowanie schronisk młodzieżowych w Wiźnie i Drozdowie?

Starosta – są to środki z subwencji oświatowej, które przekazujemy gminom na doposażenie tych schronisk – w zależności od liczby osób i czasu, jakie schroniska użyczyły osobom korzystającym z nich.

Barbara Gorzęba – rozlicznie tej dotacji odbywa się na podstawie liczby osobo-godzin wykorzystanych przez schroniska.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2013 rok został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zostały złożone dwa wnioski o ujęcie zadań do wydatków niewygasających z końcem 2013 roku. Jeden złożył Dyrektor ZDP w Łomży o wprowadzenie do planu wydatków niewygasających zadania pn. nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1874B we wsi Supy o wartości 298.674,00 zł i wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na drodze pow. nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy: 4.140,00 zł oraz na drogę pow. nr 1915B Budy Mikołajki – 3.450,00 zł. Drugi wniosek został złożony przez Naczelnika Wydziału Geodezji na wartość 145.834,41 zł z czego 134.559,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Zbójna i Przytuły, zaś 11.275,41 zł na wykonanie dwóch regałów jezdnych i jednego stacjonarnego na potrzeby Wydziału Geodezji. Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających tych zadań jest zasadne, ponieważ zostały lub zostaną zawarte umowy na podstawie zapisów zamówień publicznych. Wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z procedurami zamówień publicznych, co jest zgodne z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, i 1-ym wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Karolina Przybyłek – na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
W dniu 5 września 2013r. minister finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 704 z dnia 1 sierpnia 2013 r. obowiązujące w 2014 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu
Wobec powyższego mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu podjęcie uchwały jest uzasadnione. Reasumując pragnę podkreślić, że stopień wzrostu ww. stawek został zaplanowany na poziomie przewidywanej inflacji, czyli niespełna 3 %. Uważam, że jest to niewielki wzrost.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu, projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 24-te posiedzenie Komisji Budżetu.Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:14
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 816 razy