BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 25/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 luty 2014 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 14.50 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.00.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska.Na posiedzeniu stwierdzono nieobecnośc Marii Mrozek (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Komisji zapoznała z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2012 rok, po czym zachęciła zgromadzonych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.
Członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2012 rok 6-ma głosami,,za’’ ( głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) wg następującego układu:

1. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.
2. Analiza sprawozdań finansowych wybranych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego.
3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2014 roku.
4. Analiza oraz zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2014 rok uwzględnia się opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 25 posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:16
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1199 razy