BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 lutego 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.50, natomiast zakończenie o godzinie 15.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:


Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.
2.Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2014 rok, po czym zachęciła zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – zaproponował, aby temat dotyczący gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie powiatu odbył się przy udziale przedstawiciela WIOŚ – Delegatury Łomżyńskiej, który mógłby szczegółowo przedstawić ww. problematykę.

Zebrani przychyli się do powyższej propozycji.

Stanisław Kozikowski – poinformował, że w najbliższym czasie pojawi się temat dotyczący zbywania nieruchomości i najprawdopodobniej Komisja będzie musiała się nim zająć. Natomiast szczegółowo ta sprawa zostanie określona w późniejszym czasie.

Z kole wobec braku innych uwag lub pytań, członkowie Komisji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2014 rok 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), obejmujący następujące zagadnienia:
I KWARTAŁ
• Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r .
• Sprawozdanie z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Budownictwa w 2013 r.
• Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.
• Omówienie nowych wytycznych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie dotyczącym Komisji.
II KWARTAŁ
• Gospodarka odpadami i ochrona środowiska na terenie powiatu (z udziałem przedstawiciela WIOŚ – Delegatura Łomżyńska).
• Obowiązujące warunki sanitarno-weterynaryjne na terenie powiatu.
• Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie.
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami – nieruchomość położona w miejscowości Gać oraz nieruchomości położone w miejscowości Marianowo (i inne).
• Opiniowanie innych projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie dotyczącym Komisji.
III KWARTAŁ
• Ocena wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 r.
• Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie.
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie dotyczącym Komisji.
IV KWARTAŁ
• Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie.
• Wypracowanie wniosków Komisji do budżetu powiatu na 2015 rok.
• Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 r.
• Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 r.
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie dotyczącym Komisji.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2014 rok zostało uwzględnione analizowanie innych zagadnień będących w zakresie kompetencji Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 15-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:20
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1150 razy