BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 18/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 maja 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.25.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – członek Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 17-go posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2013.
3. Sformułowanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 17-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 i Ad.3 Przewodniczący Komisji udzielił głosu pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą RIO Nr IV-00322-4/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok wyraziła pozytywna opinię w przedmiotowej sprawie. Kontynuując stwierdziła, że uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku budżet powiatu na 2013 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 24.073.605,00 zł oraz wydatki w kwocie – 25.685.233,00 zł, a więc budżet deficytowy o – deficycie w wysokości 1.611.628,00 zł. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 31.168.870,56 zł tj. o 7.095.265,56 zł czyli o 29,47 %, a plan wydatków o 8.504.417,56 tj. o 33,11 %, do wysokości – 34.189.650,56 zł i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie – 3.020.780,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę i remont dróg powiatowych – 1.653.206 zł;
b) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 2.195.597 zł;
c) środki z gminy Miastkowo na remont drogi powiatowej – 357.500 zł;
c) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL – 2.821.421 zł;
d) dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 67.541,56 zł na finansowanie takich zadań jak opieka społeczna i instytucje kultury.
Plan dochodów został wykonany w 96,82 % z tego dochody bieżące w 99,89% planu rocznego. Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 91,66 % w stosunku do ogólnego planu. W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję się, iż na wydatki inwestycyjne w 2013 roku przeznaczono kwotę – 5.106.748,76 tj. 79,14 %, w tym na zakupy inwestycyjne – 172.813,40 zł i na wydatki inwestycyjne – 4.933.935,36 zł z przeznaczeniem m. innymi na: 123.338,74 na dokumentację geodezyjną, projektową oraz odszkodowania za nieruchomości); 4.636.583,02zł to koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych, realizując zawarte porozumienia z gminami o pomocy finansowej (środki z gminy 1.603.325,12 zł); 174.013,60 zł m. innymi zakup i montaż pieca c.o. w Muzeum Przyrody w Drozdowie i rozbudowa budynku Zespołu Gabinetów Lekarzy Rodzinnych w Łomży o windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2013 przebiegała bez zakłóceń. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań.
Analizując dochody uzyskiwane w latach 2010-2013 z budżetu państwa należy stwierdzić, że wysokość ich nie rośnie, a nawet maleje, co nie korzystnie wpływa na finanse Powiatu. Subwencje, które stanowią największą pozycję w dochodach powiatu, z roku na rok są niższe, a powinny być większe, przynajmniej o wskaźnik inflacji (8.157.490 – 8.128.328 – 7.902.226 – 7.914.482 - bez subwencji oświatowej).
Udziały od podatku od osób fizycznych wzrastają, ale nie osiągają kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Udziały od osób prawnych drastycznie spadły, chociaż nigdy nie były znaczącą pozycją w naszych dochodach. W roku 2010 wyniosły 141.735,66 zł, w 2011 już tylko 41.840,56 zł , a w 2012 roku 2.900,80 zł. Natomiast w 2013 roku nieznacznie wzrosły do wysokości 15.759,02 zł.
Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez kolejne lata na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach zmniejszających się, nadwyżka z lat ubiegłych zmalała. Jeżeli dochody nie wzrosną, będzie bardzo trudno zaprojektować zrównoważony budżet na 2015 rok tj. dochodami bieżącymi pokryć wydatki bieżące, nie mówiąc już o inwestycjach. Jak wiecie Państwo, dochody majątkowe nie są planowane, ponieważ Zarząd Powiatu nie ma źródeł, ani majątku, z którego można uzyskać takie dochody. Gdyby były możliwości uzyskania takich dochodów, można by realizować niezbędne zadania inwestycyjne, przede wszystkim na drogach powiatowych. Niestety Powiat nie posiada takich możliwości, a fakt przeznaczenia środków finansowych z dochodów bieżących na zadania inwestycyjne, świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi środkami przez Zarząd Powiatu, jako organu wykonawczego powiatu.
Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2013 zamknął się w efekcie wynikiem ujemnym, jednakże niższym niż zakładano. Po ostatecznym rozliczeniu deficyt ustalony został na kwotę 1.158.809,54 zł, który pokryto ze środków z nadwyżki lat ubiegłych.
Otrzymaliście Państwo zbiorcze sprawozdania finansowe za 2013 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzono je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Myślę, że najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu, a dotyczyły grudnia 2013 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2014 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie.

W zarządzonym głosowaniu, 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, Komisja przyjęła Uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 31.168.870,56 zł. Dochody wykonano w wysokości 30.178.447,92 zł, co stanowi 96,82 % planu. Dochody z tytułu wykonania praw majątkowych i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały wykonane na kwotę 341.639,46 zł tj. 109,36 % planu. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 34.189.650,56 zł. Wydatki zrealizowano o wartości 31.337.257,46 zł, co stanowi 91,66% planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 6.452.645,00 zł, co stanowi 18,87% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 5.106.748,76 zł, co stanowi 79,14% planowanych wydatków na inwestycje. Zadania inwestycyjne o wartości 306.264,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2014 roku jako wydatki niewygasające (między innymi zmiana terminu zakończenia inwestycji lub rozpoczęcia). Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 27.737.005,56 zł, zrealizowano je w wysokości 26.230.508,70 zł, co stanowi 94,57 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 58,20 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 25,50 % to zadania zlecone i na porozumienia. Planowany deficyt budżetu Powiatu na koniec 2013 roku ustalony został na poziomie 3.020.780,00 zł, który planowano sfinansować z nadwyżek z lat ubiegłych. Budżet Powiatu zamknął się za 2013 rok deficytem budżetowym w wysokości 1.158.809,54 zł. Powiat na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadał wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2013 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
Komisja opiniowała sprawozdania finansowe, na które składają się:
• bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 3.899.950,00 zł – wykazujący deficyt z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok w kwocie 1.158.809,54 zł;
• łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 58.092.361,15 zł;
• łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.389.002,28 zł;
• łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i wykazujący wzrost funduszu 2.670.836,86 zł.
Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku obejmującą dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia i wyłączenia wynosi 68.898.330,25 zł – 82.004.817,04 zł minus umorzenia 13.106.393,73 zł i wzajemne wyłączenia - 93,06 zł i obejmuje aktywa trwałe 63.431.377,82 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 5.466.952,43 zł. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje podstawę do pozytywnej oceny o realizacji budżetu Powiatu za 2013 rok i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)..

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Z kolei Barbara Gorzęba – poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą RIO Nr IV-00322-4/14 z dnia 19 maja 2014 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok.

W zarządzonym głosowaniu, 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, Komisja przyjęła wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2013 rok o następującej treści: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7maja 2014 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2013 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok. Uzasadnienie: po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok i wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Łomżyńskiego i Skarbnika Powiatu oraz zapoznaniu się z Uchwałą Nr IV-00321-14/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 roku Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutoriom za 2013 rok. W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, głosów przeciwnych nie było (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 18-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:31
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 895 razy