BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 31/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 listopada 2014 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40.
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie (na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego), co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje drogowe – zadanie dotyczące przykrycia kratami metalowymi rowów odwadniających (znajdujących się przy chodniku w m. Piątnica Włościańska).
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Barbara Chojnowska – poinformowała, że w związku z wnioskiem radnej Marii Mrozek dotyczącym zabezpieczenia środków na zadanie w zakresie przykrycia kratami metalowymi rowów odwadniających znajdujących się przy chodniku w miejscowości Piątnica Włościańska Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził analizę, w wyniku której ustalono, iż ww. wniosek jest w pełni zasadny. Rowy są głębokie na około 80 cm, wobec czego na wskazanym odcinku drogi powiatowej jest bardzo duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu drogowego – w tym szczególnie dzieci idących oraz powracających ze szkoły. Koszt tego zadania oszacowano na około 8.000,00 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnikowi Powiatu poinformowała, że aktualnie pozostały jedynie środki z rezerwy na zadania inwestycyjne, w związku z czym należy uzyskać zgodę Komisji Budżetu na zamianę przeznaczenia tychże środków.

Przewodnicząca Komisji potwierdziła, że zagrożenie jest naprawdę duże ze względu na głębokość rowów odwadniających.

Radna Barbara Zalewska – odbiegając od meritum poprosił o wyjaśnienie inwestycji – zadnia bieżącego dotyczącego poprawy nawierzchni na ul. Cmentarnej w Nowogrodzie.

Radny Kazimierz Polkowski – odpowiadając stwierdził, że na tamtym odcinku nawierzchnia została naprawiana masa na zimną, natomiast w przyszłości będą podjęte starania, aby kompleksowo naprawić tę drogę.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje drogowe – zadanie dotyczące przykrycia kratami metalowymi rowów odwadniających (znajdujących się przy chodniku w m. Piątnica Włościańska), została zaopiniowana pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych tematów.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 31-sze posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 25 lis 2014 15:00
Data opublikowania: wtorek, 25 lis 2014 15:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1258 razy