BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących "Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/76/2015

                                                               Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                               z dnia 16 września 2015 r.

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Rady Powiatu Łomżyńskiego


w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego  w sprawie przyjęcia„Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.). 

 

1. Przedmiot konsultacji:

„Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

 

2. Termin rozpoczęcia konsultacji:

17 września 2015 roku

 

3. Uczestnicy:

1) organizacje pozarządowe,

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

4. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Elżbieta Gosk – (86) 215-69-17, e-mail: elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl

Renata Wierzba – (86) 215-69-18, e-mail: renata.wierzba@powiatlomzynski.pl

 

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1)  Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.

2)  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)  odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b)  pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

 

6. Termin zakończenia konsultacji:

2 października 2015 roku

 

Przewodniczący Zarządu

                                                                                                    Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2015 10:00
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 10:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 paź 2015 08:16
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1345 razy