BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1010, natomiast zakończenie o godzinie 1025. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

                                 

 

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji.

2. Dariusz Kossakowski – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Adam Zaczek – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Stefan Szamański – członek Komisji

 

Przebieg posiedzenia:

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawiła porządek obrad w następującym układzie:

 

 

 

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 2. Przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2015 rok.

 3. Sprawy różne.

   

   

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.

Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodnicząca Komisji o zabranie głosu poprosiła Sekretarza Powiatu.

 

Wiesław Jemielity – stwierdził, że najem na okres 10 lat dotyczy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na parterze o całkowitej powierzchni 518,24 m2, w tym budynek B – powierzchnia 503,05 m2, budynek C – powierzchnia 15,19 m2,          z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Pierwszy okres 10 lat kończy się w roku bieżącym, natomiast dotychczasowa stawka za czynsz była znacznie obniżona, gdzie warunkiem było zainwestowanie kwoty około 500.000,00 zł w remonty tych pomieszczeń. Aktualnie proponowany jest kolejny okres 10 lat najmu pomieszczeń, do czego potrzebna jest decyzja Rady Powiatu i stąd przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały. Rada Powiatu musi podejmować uchwałę w sprawie najmu m.in. w sytuacjach kiedy okres najmu przekracza 3 lata. W chwili obecnej proponujemy stawkę czynszu za ww. pomieszczenia określone w dołączonym projekcie umowy, za kwotę 4.500,00 zł brutto, która to obejmuje wszystkie składniki. Koszty to 2.600,00 zł, czyli czynsz będzie wynosił 1.900,00 zł.

Ponadto należy podkreślić, że wprowadziliśmy stawki ryczałtowe, aby nie dopuścić do podwójnego odprowadzania podatku VAT. Wobec tego będzie jedna faktura ryczałtowa wystawiona najemcy. Komenda Ochotniczych Hufców Pracy dotychczas zainwestowała w remont pomieszczeń około 460.000,00 zł i chcąc dalej realizować swoje zadania statutowe zwróciła się z wnioskiem o zgodę na najem pomieszczeń wg kryteriów, które określone zostały w przedłożonym Państwu projekcie uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (opina Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły                   w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2015 rok, po czym zachęciła zgromadzonych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.

 

Członkowie Komisji, po dokonaniu krótkich konsultacji, przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2015 rok, 5-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

 2. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży dot. stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu.

 3. Zapoznanie się z gospodarką prowadzoną przez koła łowickie dzierżawiące obwody polne,    w tym realizacją obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży).  

 4. Zapoznanie się z informacją nt. „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” i zasadami płatności bezpośrednich w 2015 roku (przedstawiciel Oddziału Regionalnego lub Biura Powiatowego ARiMR w Łomży).  

 5. Zapoznanie się z informacją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Białymstoku nt. szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną (m.in. bobry i wilki).

 6. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2015 roku” (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku).

 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.

 8. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.

  Ponadto w planie pracy Komisji na 2015 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Przewodnicząca Komisji dodał, że w przypadku kół łowieckich Skarb Państwa przerzuca odpowiedzialność finansowa za wypłacanie szkód spowodowanych działalnością dzikiej zwierzyny. Problem ten trwa już od wielu lat i warto będzie się szczególnie zająć jego analizą.

   

  Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – poinformował, że obecnie ustawodawca pracuje nad stosownymi zmianami w zakresie ustawy prawo łowieckie i być może ww. problem zostanie dokładniej uregulowany, z uwzględnieniem możliwości finansowych kół łowieckich.

 

Ad 3 Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji orazz uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Barbara Zalewska, zakończyła 3-cie posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

  

  

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:14
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 893 razy