BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 1030. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1100. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

            

 

Funkcje poszczególnych członków Komisji, które zostały ustalone w trakcie pierwszego posiedzenia, przedstawiają się następująco:

1. Adam Krzysztof Sowa – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Przewodniczący Komisji Adam Sowa przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 3. Sprawy różne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

   

  Ad 1 Przewodniczący Komisji Adam Sowa udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

   

  Barbara Gorzęba – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2018, został przygotowany w oparciu o zmiany w budżecie, które miały wpływ na kształt WPF,      a przede wszystkim zmieniła się wysokość deficytu uchwalonego przez Wysoką Radę na 2015 roku w grudniu 2014 roku. Deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie 1.226.157,00 zł, wzrósł o kwotę 47.802,00 zł i będzie sfinansowany ze środków nadwyżek lat ubiegłych. Zmiany szczegółowo omówione są w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok. Ponadto po zamknięciu roku 2014, należało wprowadzić faktyczne wykonanie budżetu za ten rok.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018 (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad 2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu – za okres od stycznia do chwili obecnej oraz proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte tylko przez organ stanowiący. Te zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł tytułem planowanych wpłat od rodzin biologicznych za dzieci w pieczy zastępczej. Z informacji z Ministerstwa Finansów dot. wysokości subwencji ogólnej w poszczególnych częściach wynika, że dla powiatu łomżyńskiego zaplanowano subwencje mniejszą o kwotę 3.802,00 zł. Dlatego też należy o tę kwotę zmniejszyć planowane dochody powiatu. Po stronie wydatków budżetu proponuje się wprowadzić kwotę 50.000,00 zł, tytułem dotacji na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – na zakup inkubatora. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków zwiększy się planowany deficyt zapisany w uchwale budżetowej z kwoty 1.178.355,00 zł do kwoty 1.226.157,00 zł (47.802,00 zł). Zmiany te zostały zapisane w § 2 i 3 projektu uchwały. W § 4 proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki bieżące na majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup samochodu dla PUP w Łomży, który jest niezbędny do wyjazdów pracowników kontrolujących zakłady pracy i osoby bezrobotne, z którymi zostały zawarte umowy. Proponuje się przenieść kwotę 40.000,00 zł w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zmieniony został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zwiększyła się z kwoty 2.257.983,00 do wysokości 2.297.983,00 zł. Wprowadzone zostały środki, uzyskane w wyniku przesunięcia między paragrafami w planie finansowym PUP w Łomży, nowe zadanie zapisano  w poz. 8 omawianego załącznika. Ponadto zmniejszono w części środki 340.000,00 zł na wkład własny zapisane w poz. 3 o kwotę 35.000,00 zł na nowe zadanie zapisane w poz. 4. W tej pozycji został zabezpieczony udział 50% Powiatu na realizację wspólnego przedsięwzięcia z gm. Łomża, po podpisaniu porozumienia. Załącznik nr 2 niniejszego projektu uchwały, w uchwale budżetowej był oznaczany jako nr 4, zmieniony został po wprowadzeniu dodatkowych środków na realizację projektów unijnych z edycji 2007-2013. Ponadto należało wprowadzić zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu, w wyniku zmiany wysokości deficytu budżetowego – załącznik Nr 3 niniejszej uchwały oraz załącznik nr 4, przy uchwale budżetowej nr 6, po wprowadzeniu dotacji uzyskanych w okresie od stycznia do chwili obecnej.

   

  Przewodniczący Komisji – ile środków pozostało z zaplanowanych 340.000,00 zł na zadania   w zakresie współpracy z gminami?

   

  Skarbnik Powiatu – 305.000,00 zł

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – czy z tej pozostałej kwoty na współpracę z gminami całość środków ma być przeznaczona na inwestycje drogowe na drogach powiatowych?

   

  Skarbnik Powiatu – tak, są one zapisane w załączniku inwestycyjnym.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – czy te środki są już dokładnie zaplanowane – na konkretne inwestycje, czy tez może są jeszcze możliwości zagospodarowania tych środków?

   

  Starosta – jeszcze nie wszystkie środki są rozdysponowane, trudno jest przewidzieć jakie ostatecznie zrealizujemy inwestycje.

   

  Skarbnik Powiatu – co do zasady to Zarząd Powiatu będzie musiał wprowadzić zmiany do budżetu – jeżeli pojawią się jakieś koncepcje co do zagospodarowania tych środków.

   

  Starosta – na bieżąco konsultujemy s samorządami gminnymi poszczególne porozumienia, między innymi w Gminą Wizna planujemy pewną inwestycję. Wójt oczekuje 25 % dofinansowania z naszej strony. Gmina proponuje przekazanie 300.000,00 zł, więc szkoda byłoby taka kwotę zignorować. Jeżeli jakieś konkretne ustalenia będą znane to rada niezwłocznie zostanie o tym poinformowana.

  Radna Agnieszka Zduńczyk – z tego co wiem na jeden odcinek na terenie Gminy Miastkowo jest gotowa dokumentacja techniczna, stąd też moje pytanie. W tej sprawie będziemy mieli spotkanie    z Dyrektorem ZDP w Łomży.

   

  Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad 3 Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Adam Sowa,mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Budżetu.

 

                    

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:19
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 423 razy