BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 marca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 945. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1000. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

             

 

Funkcje poszczególnych członków Komisji, które zostały ustalone w trakcie pierwszego posiedzenia, przedstawiają się następująco:

1. Adam Krzysztof Sowa – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Przewodniczący Komisji Adam Sowa przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

 1. Zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy drogowej (inwestycja w postaci zakupu przyczepy rolniczej, samowyładowczej o pojemności 8 ton).

 2. Sprawy różne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

   

  Ad 1 Przewodniczący Komisji Adam Sowa udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

   

  Barbara Gorzęba – poinformowała, że wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 35.000 zł na zakup przyczepy został przyjęty przez Zarząd Powiatu i z kolei projekt uchwały w tej materii został skierowany do zaopiniowania przez komisję Budżetu. Uzasadnieniem jest fakt, iż dotychczas wykorzystywana przyczepa jest w fatalnym stanie technicznym i jej dalsza eksploatacja jest niemożliwa. Natomiast przeznaczenie środków na ww. cel jest możliwe z rezerwy inwestycyjnej, jednak w takim przypadku konieczne będzie uzyskanie akceptacji Komisji Budżetu, ponieważ tak to reguluje ustawa o finansach publicznych – w art. 259. Zgodnie z wolą Dyrektora ZDP jest to zakup przyczepy rolniczej, samowyładowczej o pojemności 8 ton.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk – rozmawiałam z panią Starostą oraz Dyrektorem ZDP nt. modernizacji drogi na terenie Gminy Miastkowo, jak ta sprawa wygląda, czy zakup tej przyczepy nie będzie kolidował ze wspomnianą inwestycją? Chodzi o odcinek około 2,5 km – Łuby Kiertany – Leopoldowo.

   

  Starosta – w tej sprawie planuję spotkanie z Wójtem i szczegóły będą znane nieco później. Poza tym chcemy ustalić szczegółowy plan działania w zakresie inwestycji drogowych – w porozumieniu z burmistrzami i wójtami, którzy powinni zadeklarować swoje zamierzenia w tym zakresie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali zmianę przeznaczenia rezerwy drogowej – w zakresie inwestycji w postaci zakupu przyczepy rolniczej, samowyładowczej o pojemności 8 ton (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 2 Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Adam Sowa,mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończył 4-te posiedzenie Komisji Budżetu.

                                                                  

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:20
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 655 razy