BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

        

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu:

1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Dariusz Kossakowski – członek Komisji.

4. Lech Marek Szabłowski (Wicestarosta Łomżyński) – członek Komisji.

5. Agnieszka Zduńczyk – członek Komisji

W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.

 3. Sprawy różne:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu budżetu na 2015 rok.

 

Barbara Gorzęba – mając na względzie powyższe oraz w związku z deklaracjami radnych o szczegółowym zapoznaniu się z projektem budżetu na kolejny rok, przedstawiła najistotniejsze elementy ww. dokumentu. Objaśniając stwierdziła, że ostateczne wskaźniki otrzymamy, po uchwaleniu budżetu Państwa, co najpóźniej musi nastąpić do 31 stycznia 2015 roku. Prognozowane dochody są realistyczne, które jednak nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetu. Konieczne jest zaangażowanie środków nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.178.355,00 zł. Wydatki na utrzymanie poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na minimalnym poziomie, a jedynie wydatki obligatoryjne zostały zwiększone, jeśli była taka potrzeba. W tej sytuacji zmniejszają się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które umożliwiały realizację zadań inwestycyjnych. Taki stan ma bardzo duże znaczenie, ponieważ część subwencji ogólnej jaka jest przyznawana na rzecz Powiatu na utrzymanie dróg jest niewystarczająca  i zarząd zmuszony jest do pozyskiwania środków z innych źródeł, aby zabezpieczyć przejezdność powiatowych dróg. Przy subwencji zaplanowanej na 2015 rok na utrzymanie dróg powiatowych  w wysokości 2.613.871,00 zł, przyjęto poziom wydatków na poziome 6.100.000,00 zł, który zabezpieczy minimalne potrzeby. Na wydatki inwestycyjne – drogowe zaplanowano na 2015 rok kwotę 1.519.687,00 zł, zaś na bieżące utrzymanie 2.531.613,00 zł, o 239.503,00 zł więcej niż w 2014 roku, bez wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ZDP w Łomży. Przy braku wzrostu dochodów bieżących, ponieważ dochodów majątkowych powiat nie uzyskuje i wzrostu wydatków bieżących, istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych.  W sytuacji zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, bez środków z nadwyżek  z lat ubiegłych, nie ma możliwości realizowania inwestycji ani uzyskania jakiegokolwiek kredytu  w związku z wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych. Art. 243 ustawy mówi o indywidulanym wskaźniku zadłużenia, który zależy od uzyskiwania dochodów majątkowych jednostki samorządów terytorialnego, których jak już da się zauważyć Powiat nie osiąga.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2015 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

 

Członkowie Komisji, po dokonaniu krótkich konsultacji, przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2015 rok (5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), wg następującego układu:

I KWARTAŁ:

 1. Zapoznanie się z listami rankingowymi i wykazem ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechnienia turystyki oraz upowszechnienia kultury fizycznej oraz realizujących je podmiotów rekomendowanych przez Komisję Konkursową Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji.
 2. Informacja Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie nt. aktualnych problemów placówki.
 3. Analiza sprawy dotyczącej powołania na nową kadencję Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

1/II KWARTAŁ:

 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2014 (dyrektor MBP w Łomży).
 3. Zapoznanie z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach – posiedzenie wyjazdowe.

II/III KWARTAŁ:

 1. Zapoznanie z bieżąca działalnością instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie  i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w tym realizacją przez te instytucje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej            i kulturowej (z udziałem dyrektorów instytucji kultury) – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Zapoznanie z bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży posiedzenia wyjazdowe.

III/IV KWARTAŁ:

 1. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2015 Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 2. Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2015 roku.
 3. Informacje dotyczące realizacji zadań statutowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (Dyrektor Poradni).
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

 

Ponadto w planie pracy Komisji na 2015 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

 

Ad 3 1) Przewodniczący Komisji w sprawach różnych o zabranie głosu poprosiła Dyrektora PCPR      w Łomży.

 

Edward Jarota poinformował, że środki z PFRON-u podzielone są na dwa działy, jeden dotyczy rehabilitacji zawodowej, którą realizuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast drugi dotyczy rehabilitacji społecznej, która realizuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, a są to zadania tj. likwidacja barier architektonicznych, dofinansowanie zakupu urządzeń i narzędzi dla niepełnosprawnych. Wobec tego, że pozostały środki z realizacji zawodowej w wysokości 6.800,00 zł postanowiliśmy przesunąć je na zadania związane z realizacją społeczną. Takie rozwiązanie pozwoli na to, aby nie zwracać niewykorzystanych środków do PFRON-u i w części zaspokoi potrzeby niepełnosprawnych z naszego powiatu.

 

Przewodniczący Komisji – ile osób niepełnosprawnych zostanie objętych dodatkowych wsparciem PCPR?

 

Edward Jarota – 10 osób.

 

Przewodniczący Komisji – jaka to jest kwota?

 

Edward Jarota – jest to 6.800,00 zł, stanowi to przesunięcie z jednego zadania na inne.

 

Przewodniczący Komisji – w gminie Łomża jest bardzo dużo osób potrzebujących pomocy, czy mogą one zgłaszać do PCPR i czego ewentualnie taka pomoc może dotyczyć?

 

Edward Jarota – oczywiście, taka pomoc może dotyczyć zakupu pielucho-majtek, środków ortopedycznych, zakupu wózków inwalidzkich itp.

 

Przewodniczący Komisji – kto powinien taką osobę zgłosić?

 

Edward Jarota – rodzina, gminny ośrodek pomocy społecznej, lub sam zainteresowany. Pomocy niepełnosprawnemu, w tym zakresie, może lub nawet powinien także udzielić radny powiatu lub gminy.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku   z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

 

Ad 3 2) Przewodniczący Komisji udzielił głosu głównemu specjaliście ds. kultury z Wydziału PRS.

 

Elżbieta Gosk – zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami „Programem współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”. Podsumowując podkreśliła, że ww. program był konsultowany od 29 października do 15 listopada br. Organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag. Zgodnie z wytycznymi cytowanej ustawy w § 2 zostały określone cele główne i cele szczegółowe programu. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa i efektywnego systemu współpracy pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego w obszarze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami powiatu. Cele szczegółowe programu to: poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu; integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne; poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania; wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Natomiast w § 3 przedstawiono zakres przedmiotowy współpracy i priorytetowe zadania publiczne. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest realizacja zadań publicznych dotyczących zadań własnych powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, przy spełnieniu następujących warunków: realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Powiatu; obie strony wyrażają wolę współpracy. Za priorytetowe przyjmuje się zadania publiczne z zakresu: podtrzymywania    i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Z kolei w § 4 są wskazane zasady i formy współpracy a w § 5 tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015” (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

 

 

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Sławomir Łomotowski zakończył 2-gie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

 

 

 

 

  

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:26
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 551 razy