BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1045 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1105. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Skład osobowy Komisji:

1. Kazimierz Polkowski – Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Biedrzycki – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Andrzej Piotrowski – członek Komisji.

4. Adam Sowa – członek Komisji.

5. Jacek Nowakowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Kazimierz Polkowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

 1. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2015 rok.

 2. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu kontroli Komisji na 2015 rok.

 3. Sprawy różne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z propozycjami zgłoszonymi przez zebranych, zaproponował przyjęcie następujących tematów dotyczących planu pracy Komisji na 2015, rok:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 – II kwartał.

 2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu – II kwartał.

 3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2015 roku – III kwartał.

 4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego – cały rok.

 5. Wizja bezpośrednia inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez Powiat Łomżyński – cały rok.

  Ponadto w planie pracy Komisji na 2015 rok zostało uwzględnione wykonywanie innych zadań        w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

   

Z kolei wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. plan pracy został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie tematów do rocznego planu kontroli.

 

Zebrani zaproponowali przyjęcie następujących tematów:

 1. Ocena realizacji budżetu za 2014 r.
 2. Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2015 roku.
 3. Analiza informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2015 roku.
 4. Kontrola inwestycji realizowanych przez Powiat Łomżyński.

Ponadto w planie kontroli na 2015 rok Komisja uwzględniła wykonywanie innych zadań, w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

 

Z kolei wobec braku pytań i uwag, po dokonaniu konsultacji członkowie Komisji, 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było, przyjęli plan Kontroli na 2015 rok wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad 3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Kazimierz Polkowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył         1-sze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

           

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:27
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 493 razy