BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w przerwie II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1220, natomiast zakończenie o godzinie 1230. Komisja obradowała w dziewięciodobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

 

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

 1. Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.

 2. Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.

 3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.

 4. Jarosław Kulesza– członek Komisji.

 5. Adam Zaczek – członek Komisji.

 6. Barbara Zalewska – członek Komisji.

 7. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.

 8. Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.

 9. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

 

Zaproponowany porządek obrad:

 1. Ukonstytuowanie Komisji.
 2. Sprawy różne:
 • Ustalenie terminu zaopiniowania projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Jako pierwsza głos zabrała Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych, która poinformowała, że przedmiotem posiedzenia ma być ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2015 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu do końca br.

Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanego tematu posiedzenia. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na Przewodniczącego Komisji Budżetu zgłoszono kandydaturę radnego Jacka Albina Nowakowskiego, natomiast na Wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnego Stefana Szymańskiego.

 

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

 

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 8 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” (głosów przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji – radnego Jacka Albina Nowakowskiego, natomiast na Wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnego Stefana Szymańskiego.

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych zaproponował, aby zaopiniować projekt budżetu na 2015 rok przed rozpoczęciem obrad III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani, przychylając się do propozycji Przewodniczącego, nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

 

Zebrani nie zgłosili innych zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:31
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 656 razy