BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1240, natomiast zakończenie o godzinie 1250.

                                

 

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji.

2. Dariusz Kossakowski – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Adam Zaczek – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Stefan Szamański – członek Komisji

  

Przebieg posiedzenia:

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawiła porządek obrad w następującym układzie:

  

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

  3. Sprawy różne.

     

     

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.

Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodnicząca Komisji o zabranie głosu poprosiła Naczelnika wydziału GN.

 

Stanisław Kozikowski – przypomniał, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego wynika z propozycji Starosty Siemiatyckiego. Mianowicie pierwotna uchwała podjęta w tej sprawie posiada wady, które polegają na zawarciu zapisów mogących być przesłanką do stwierdzenia nieważności tej uchwały. Wady te zostały dostrzeżone przez Wojewodę w trybie nadzoru prawnego. Uchwały w tym przedmiocie podjęły już wszystkie powiaty naszego województwa. Aby nie wydłużać całej procedury postanowiliśmy we własnym zakresie uchylić wadliwe uchwały i podjąć nowe w tym przedmiocie.

Konkretnie sprawa dotyczy jednego z celów jaki Związek Powiatów Województwa Podlaskiego wpisał w uchwale powołującej Związek i w swoim statucie – „inne cele uzgodnione przez członków Związku”. Taki zapis powoduje, że w zasadzie byłaby pewna dowolność co do realizacji celów. Stąd też proponowane zmiany polegają na wykreśleniu ww. cytowanego zapisu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (opina Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Stanisław Kozikowski – Naczelnik wydziału GN – poinformował, że projekt uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego wynika z poprzedniej uchwały, ponieważ Związek w swoim statucie również zawarł problemowy zapis co do realizacji celów: „inne cele uzgodnione przez członków Związku”. Stąd też proponowane zmiany polegają na wykreśleniu ww. cytowanego zapisu. W tym przypadku dodatkowo usunięto zapis, że Związek posiada trzy orany, mianowicie usunięto Komisję rewizyjna Związku jako organu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (opina Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

  

Ad 3 Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji orazz uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Barbara Zalewska, zakończyła 5-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

 

  

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2015 12:13
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2015 12:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 631 razy