BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Plan obejmuje lata 2004-2006, wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007-2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej).
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a dokładnie z jego III Priorytetu – Rozwój Lokalny, Działania 3.1. – Obszary wiejskie i 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji, z którego to źródła mogą być dofinansowane inwestycje infrastrukturalne na terenie miejscowości, liczące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Program Rozwoju Lokalnego jest rozwinięciem i doprecyzowaniem zadań przyjętych w Strategii Rozwoju, w ograniczonym horyzoncie czasowym tj. w okresie 2004-2006, odpowiadającym ramom czasowym innych dokumentów przyjętych na poziomie krajowym, a w szczególności Narodowemu Planowi Rozwoju.
Zawartość i układ Planu Rozwoju Lokalnego odpowiada przykładowej strukturze Programu zawartej w „Ogólnym podręczniku wdrażania” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:
- profil powiatu łomżyńskiego,
- strategię zrównoważonego rozwoju powiatu łomżyńskiego do 2015 r.
- plan operacyjny do strategii,
- wieloletni plan finansowy powiatu łomżyńskiego na lata 2004-2006.

Obejmuje on w szczególności:
- opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie powiatu,
- wykaz realizowanych zadań, wraz z harmonogramem realizacji, nakładami, rezultatami oraz listą podmiotów uczestniczących we wdrażaniu projektu,
- powiązania projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie powiatu i województwa,
- oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu,
- plan finansowy,
- system wdrażania, sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 cze 2004 10:26
Data opublikowania: poniedziałek, 28 cze 2004 10:30
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5710 razy