BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 lipca 2015 roku.

Otwarcie posiedzenia odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 900, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1430.

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnych: Jarosława Kuleszy, Lecha Szabłowskiego i Adama Zaczka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

 1. Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.

 2. Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.

 3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.

 4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.

 5. Adam Zaczek – członek Komisji.

 6. Barbara Zalewska – członek Komisji.

 7. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.

 8. Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.

 9. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że posiedzenie będzie miało charakter posiedzenia objazdowego, celem zapoznania się ze stanem nawierzchni dróg powiatowych. Aktualnie będzie to II etap – obejmujący gminy: Śniadowo, Miastkowo, Piątnica, natomiast gminy: Jedwabne, Przytuły i Wizna zostaną zrealizowane na kolejnym posiedzeniu, przy czym realizacja objazdu będzie się odbywać wg bieżących ustaleń.

Z kolei zaznaczył, że formalnie proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego  w 2014 roku: II etap obejmujący gminy: Śniadowo, Miastkowo, Piątnica.

 2. Sprawy różne.

   

   

   

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 W pierwszej kolejności członkowie Komisji dokonali przeglądu dróg powiatowych na odcinku przez miejscowości Mikołajki, Szczepankowo, Tarnowo, Miastkowo, Czarnocin i inne (Gmina Śniadowo oraz Miastkowo).

 

Przewodniczący Komisji poprosił koordynatora w ZDP w Łomży o przedstawianie – podczas bieżącego objazdu dróg – stanu poszczególnych odcinków dróg powiatowych.

 

Kazimierz Polkowski – na bieżąco omawiając stan poszczególnych odcinków dróg powiatowych, zwrócił także uwagę na to, że w bieżącym roku firmy wykonujące przebudowy dróg mają niewiele zleceń wobec czego znacznie obniżyły swoje ceny, w wyniku czego w porównaniu z wartością kosztorysową ceny realizacji inwestycji spadają nawet poniżej 50 % (pierwotnej wartości kosztorysowej inwestycji).

 

Radna Irena Przybylak – nawiązując do powyższego stwierdziła, że w takim przypadku należy wykonywać inwestycje drogowe.

 

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że do tego potrzebne będą kredyty, gdyż w budżecie powiatu nie ma wolnych środków, które można byłoby przeznaczyć na kolejne inwestycje drogowe.

 

Z kolei członkowie Komisji na odcinku drogi powiatowej Tarnowo – Miastkowo spotkali się  z panem Kazimierzem Górskim – Wójtem Gminy Miastkowo, panią Agnieszką Zduńczyk – radną powiatu łomżyńskiego oraz innymi przedstawicielami samorządu gminy Miastkowo.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk podkreśliła, że ww. odcinek drogi – w części, która jeszcze nie została dokończona – wymaga remontu.

 

Kazimierz Polkowski – niedokończony odcinek drogi powiatowej może być wyremontowany poprzez powierzchniowe utrwalenie.

 

Natomiast inni przedstawiciele samorządu gminy Miastkowo dodali, że w ich ocenie samorząd powiatu w ostatnich latach nie inwestował w drogi powiatowe na terenie gminy Miastkowo.

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę, że dużą część remontu ww. odcinka drogi pokrył ze swoich środków Wójt Gminy Miastkowo.

 

Radna Irena Przybylak – zapytała jakie natężenie ruchu jest na tym odcinku drogi.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk poinformowała, że natężenie ruchu jest duże, ponieważ odcinek ten łączy miejscowości tj.: Tarnowo, Podosie, Kraskę, tym odcinkiem jeżdżą też autokary szkolne. Odcinek ten został wyremontowany ze środków Gminy, natomiast obecnie pozostało tylko nieduży kawałek drogi. Wobec tego dofinasowaniu powiatu do tej inwestycji – proporcjonalnie – nie będzie duże.

Ponadto poprosiła o naprawienie chodników w ww. miejscowościach.

 

Następnie zebrani dokonali przeglądu dróg na odcinku przez miejscowość Czartoria.

 

Przewodniczący Komisji – uznał, że na tym odcinku warto byłoby wykonać powierzchniowe utrwalenie.

 

Kazimierz Górski – Wójt Gminy Miastkowo – stwierdził: my jako samorząd gminy byśmy mogli dołożyć      50 % wysokości kosztów tej inwestycji.

 

Kazimierz Polkowski – stwierdził: remont tego odcinka należy zaplanować na przyszły rok, ponieważ jeżeli będzie ogłoszony przetarg na większą ilość materiałów, wówczas cena spadnie, natomiast jeżeli tego typu wrzutki będziemy robić to koszty znacznie pójdą w górę.

 

Kazimierz Górski – stwierdził: w protokole należy zaznaczyć, że istnieje taka potrzeba, aby wykonać remont tego docinka.

Przewodniczący Komisji – stwierdził: dziś realizujemy II etap objazdu dróg powiatowych i dokonujemy oceny ich stanu technicznego. Po zakończeniu całego przeglądu, będziemy mieli pełną oceną i będziemy czekać na deklaracje poszczególnych wójtów w zakresie partycypacji we wskazanych inwestycjach. Uważam, że bez zaciągnięcia kredytów nie da się wykonać najpotrzebniejszych remontów. Wójtowie muszą wskazać, które odcinku – w ich ocenie są priorytetami.

 

Kazimierz Polkowski – stwierdził, że Dyrektor ZDP w Łomży dokonał wpisania tego odcinka do ważnych zadań i złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach PROW, gdzie wsparcie ma sięgać nawet 60 % wartości zadania.

 

Radna Irena Przybylak – zachęciła przedstawicieli gminy Miastkowo, aby zechcieli uczestniczyć    w przeglądzie stanu dróg na odcinku Piątnica – Niewodowo – Krzewo, który odbędzie się podczas aktualnego posiedzenia i wtedy będą mieli szerszy obraz jaki jest stan dróg powiatowych. Podkreśliła także, że jako radna powiatu czterech kadencji do dziś nie udało jej się doprowadzić do remontu ww. odcinka drogi, ponieważ są inne, bardziej pilne potrzeby, mimo iż natężenie ruchu na ww. odcinku jest szczególnie duże.

 

Radny Tomasz Chojnowski – popierając zdanie przedmówczyni, również stwierdził, że aby mieć obiektywny pogląd należy dokonać przeglądu dróg na ternie całego powiatu, a nie jedynie wybiórczo.

Poza tym dodał, że ZDP utrzymuje około 50-ciu mostów i przepustów, z których większość jest w bardzo złym stanie technicznym.

 

Z kolei zebrani dokonali przeglądu stanu technicznego dwóch mostów (o konstrukcji drewnianej) na odcinku drogi powiatowej w kierunku Drogoszewa i Bartkowizny.

 

Kazimierz Polkowski – poinformował, że ww. mosty wymagają wymiany niektórych elementów, działania te zapobiegłyby dalszej degradacji tych obiektów mostowych.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk poinformowała, że natężenie ruchu na docinku drogi powiatowej w Miastkowie – odcinku równoległym do drogi krajowej – jest bardzo duże, ponieważ odcinek ten prowadzi do miejscowości Zaruzie, która jest bardzo dużą miejscowością. Ten odcinek stanowi swoistą obwodnicę, którą dzieci uczęszczają do szkoły. Jest to odcinek o długości około 2 km drogi.

Mając na uwadze powyższe podkreśliła, że w jej ocenie konieczne jest wykonanie projektu na przebudowę tego odcinka drogi, który ma obecnie nawierzchnię żwirową.

Przy tym dodała, że w zasadzie wszystkie dotychczas wyremontowane drogi powiatowe na terenie gminy Miastkowo zostały w pełni sfinansowane przez samorząd Gminy.

 

Z kolei zebrani dokonali objazdu drogi powiatowej na odcinku przez miejscowość Łuby Kiertany. Przedstawiciele gminy Miastkowo zwrócili uwagę, że na tym odcinku duża część społeczności lokalnej porusza się rowerami, natomiast nawierzchnia na tym odcinku drogi powinna być wyasfaltowana, wobec czego ten odcinek wymaga gruntownej przebudowy.

 

Członkowie Komisji uznali, że na tym terenie każda miejscowość ma asfaltowy dojazd do drogi krajowej i w związku z tym ciężko uznać dodatkowe inwestycje na tym terenie za priorytetowe.

 

Następnie zgromadzeni dokonali przeglądu stanu dróg na odcinku (w kierunku Nowogrodu i Zbójnej) przez miejscowości: Stanisławowo, Laski, Dobry Las, Kupnina, Poredy, Nowogród, Szablak, Jednaczewo.

Następnie na terenie Gminy Piątnica członkowie Komisji dokonali przeglądu dróg powiatowych na odcinku Piątnica – Krzewo.

 

Radny Antoni Włodkowski – zwrócił uwagę, że na ww. odcinku drogi bardzo często zalega woda, która stwarza szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu w tym rejonie.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – uznała, że powierzchniowe utrwalenie i wykonanie poboczy oraz chodników znacznie poprawiłoby standard tej drogi. Wobec powyższego poleciła przeprowadzenie analizy w tym zakresie.

 

Radny Antoni Włodkowski – poinformował, że Wójt Gminy Piątnica deklarował wsparcie modernizacji tego odcinka ze swoich środków, które uzyska z zaciągniętego kredytu.

 

Radna Irena Przybylak – stwierdziła, że wykonany remont mostu w Drozdowie zdecydowanie poprawił bezpieczeństwo uczestników ruchu, szczególnie pieszych.

 

Następnie zebrani dokonali szczegółowej analizy możliwości wykonania odwodnienia  w miejscowości Niewodowo.

 

Radny Antoni Włodkowski – poinformował, że w ww. miejscu czasami woda sięga nawet do kolan.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Na tym zakończono II etap objazdu dróg powiatu łomżyńskiego.

 

Ad 2 Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 5-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

                                                                                      

Data powstania: środa, 28 paź 2015 15:44
Data opublikowania: środa, 28 paź 2015 15:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 729 razy