BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XII/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00 natomiast zakończenie o godzinie 11.30.

Przebieg sesji:

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego- Jarosław Kulesza, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady przeszedł do przyjęcia porządku obrad. Zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi. Wobec ich braku zarządził głosowanie w wyniku, którego porządek obrad został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
 8. Prezentacja budżetu na 2016 rok:

a)      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024,

b)      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie w wyniku, którego protokół z XI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu, jakim jest informacja Starosty o pracy zarządu między sesjami w związku, z czym poprosił panią Starostę o zabranie głosu.

 

 • Elżbieta Parzych - od ostatniej zwyczajnej Sesji rady Powiatu, która miała miejsce 2 grudnia 2015 roku, odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 18 grudnia podjęto 5 uchwał. Były to uchwały w sprawie:

 1. Powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.

 2. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w 2016 roku.

 3. Zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2015.

 4. Zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024.

 5. Zmian w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.

  Zarząd przyjął również 4 projekty uchwał Rady Powiatu :

    1. Zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 1. W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 2. W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

 3. W sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  Podjęto decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Powiatu Łomżyńskiego. Zaopiniowano wniosek Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o przyznanie nagrody dla Joanny Dardzińskiej-Mądry. Zajęto stanowisko w sprawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dot. remontu drogi powiatowej nr 1952B.

  Pragnę poinformować również owydarzeniach, które miały miejsce w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego:

  7.12.2015r. - Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego.

  8.12.2015r. - Otwarcie środowiskowego domu samopomocy w Tykocinie.

  9.12.2015r. - Forum z okazji 150 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego – uczestniczyła p. Elżbieta Gosk Główny Specjalista w Wydziale PRS.

  11.12.2015r. - Spotkanie promocyjno – szkoleniowe z zakresu budowy, remontów oraz sposobów finansowania inwestycji drogowych dla JST – Jedwabne.

                       - Uroczystość wręczenia nagród za szczególne dokonania w dziedzinie kultury– uczestniczył. P. Lech Szabłowski – Wicestarosta.

  14.12.2015r. - Posiedzenie Konwentu Powiatów Woj. Podlaskiego uczestniczył p. Stanisław                            Kozikowski Naczelnik Wydziału Geodezji oraz p. Jacek Nowakowski Radny,

                       - Rozstrzygnięcie Konkursu Pracodawca Roku 2015.

  16.12.2015r. - Uroczyste przekazanie sprzętu w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

  17.12.2015r. - Posiedzenie Komisji Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

  Liczne spotkania opłatkowe w wielu instytucjach na terenie miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

  Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Janowi Kuczyńskiemu.

   

 • Jan Kuczyński - po ostatniej Sesji Rady Powiatu został złożony wniosek odnośnie przebudowy drogi Piątnica-Krzewo jednak nie słyszę żeby był rozpatrzony.

   

 • Elżbieta Parzych - wniosek nie był rozpatrywany, zostanie on rozpatrzony na następnym posiedzeniu zarządu. Na ostatnim posiedzeniu zarządu jeszcze nie zostały przygotowane materiały do rozeznania. Tak jak już wcześniej zostało uzgodnione rozstrzygnięcie tego wniosku i udzielenie odpowiedzi musi być poprzedzone spotkaniem z Wójtem Gminy Piątnica. Na początku stycznia zostanie zorganizowane spotkanie z Radnymi Gminy Piątnica, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, Wójtem Gminy Piątnica oraz Zarządem Powiatu. Okres grudniowy jest to bardzo trudny okres ze względu na nie tylko liczne spotkania w różnych instytucjach, ale również jest to miesiąc kończący rok budżetowy. Mieliśmy jak wiecie kilka inwestycji, które trzeba rozliczyć do końca roku. Tak jak już mówiłam na początku stycznia spotkanie takie odbędzie się i po tym spotkaniu na piśmie otrzyma Pan odpowiedź.

   

 • Jan Kuczyński – proszę, aby spotkanie to odbyło się na początku stycznia, dlatego, że ruszył PROW i od 18 stycznia do 17 marca będą przyjmowane wnioski, a ta droga doskonale nadaje się nam pod ten wniosek.

 

 • Elżbieta Parzych – podtrzymuje cały czas to, co na początku mówiłam, zorganizujemy spotkanie, ale nie przed świętami, ponieważ był to bardzo pracowity okres. Pan Wójt również był za zorganizowaniem terminu spotkania na początku stycznia.

   

Zebrani nie wnieśli kolejnych uwag ani pytań.

 

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

  • Radny Sławomir Łomotowski - ponawiam prośbę odnośnie poprawy bardzo mocnego wgłębienia w okolicach mostka w miejscowości Milewo na drodze Wygoda- Zanie, które stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Chciałbym również podziękować za wykonanie poszerzenia zakrętu w Pniewie gdyż zostało to zrobione bardzo szybko. Ponad to chciałbym podziękować Staroście i Zarządowi za wyrównanie ścieżki rowerowej w miejscowości Stara Łomża- Siemień.

    

  • Radny Dariusz Kossakowski - na poprzedniej sesji zgłaszałem sprawę drogi powiatowej przez Olszyny - odwodnienie skrzyżowania i wyprofilowanie zakrętu. Pan Dyrektor miał zorientować się pod względem formalnym, dlatego chciałbym dzisiaj uzyskać odpowiedź.

    

 • Radny Kazimierz Polkowski – w poprzednich latach były już poruszane tematy odnośnie utrzymania dróg i środków przeznaczanych na naprawydrogi. W tej chwili tematem naszych sesji znowu są takie sprawy jak ubytek w jezdni czy brak znaku. Od takich zdarzeń mamy telefony do służb przygotowawczych, które na państwa wnioski reagują. Takie obowiązki są wpisane w zakres, tylko czasami nie ma możliwości wykonania tego fizycznie. Uważam, że na sesjach powinniśmy zajmować się kompleksowymi rozwiązaniami problemów, aby do takich zdarzeń nie dochodziło. Obecnie zakupiliśmy ścinarkę do poboczy i myślę, że dzięki niej za dwa lata już nie będziemy mieli tylu ubytków w jezdni, a odwodnienia będą już lepsze. Chciałbym żeby ktoś z Państwa zgłosił żeby dokupić jeszcze inne sprzęty, które pomagały by w utrzymaniu jakości dróg jak na przykład układankę do poboczy, która kosztuje w granicach 120 tys. zł. Proponuję, aby takie zdarzenia jak na przykład ubytki w jezdni przyjmowane były drogą telefoniczną przez odpowiedniego pracownika Zarządu Dróg Powiatowych, który natychmiastowo powinien to wykonać. Jeżeli przyjmujemy zgłoszenie o zagrożeniu w ruchu drogowym to wykonujemy to natychmiastowo.

   

 

 • Starosta – Elżbieta Parzych – chciałabym prosić Zarząd Dróg Powiatowych                o przygotowanie na następną sesję informacji z numerami telefonów, w jakich sprawach, do kogo zgłaszać poszczególne problemy. Prosiłabym również o rozdanie tej informacji radnym.

 

 • Radny Andrzej Piotrowski – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kazimierz Polkowskiego chciałbym zauważyć, że nie zawsze wszystko jest robione idealnie        i nie zawsze prace są wykonywane na czas. Radny ma prawo zadawać pytanie, jakie uważa. Chciałbym również przypomnieć o sytuacji w gminie Przytuły, gdzie była robiona droga rządowa, a Pan Wójt nie został zaproszony na jej otwarcie. Dlatego też zaznaczam, że wcale wszystko nie jest tak kompleksowo załatwiane. Nikt nie zadaje pytań żeby komuś dokuczyć albo wytykać błędy, lecz po to alby było po prostu lepiej.

 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych interpelacji i zapytań, ponownie poinformował, że odpowiedzi na nie zostaną udzielone w pkt. 13 porządku obrad oraz ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

 

Ad.6 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił panią Grażynę Kołodziejską- Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

 • Grażyna Kołodziejska - panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni, przedstawiony został projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego, który zakłada następujące zmiany w budżecie. Po pierwsze zwiększeniu ulega plan dochodów bieżących w budżetu powiatu o kwotę 50 486,00 zł. Ponad to zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 92 605,00 zł. Zmniejszeniu ulega również plan wydatków bieżących o kwotę 42 119,00zł. Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 33mln. 583,337 i po stronie wydatków 36mln. 930,704 Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą następujących kwestii: po pierwsze zostały zaktualizowane plany dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach środków unijnych, w większości te projekty zostały zakończone i dostosowano plan do poziomu realizacji. W przypadku projektów wdrażania elektronicznych usług dla ludności w połowie grudnia otrzymaliśmy informację, że pomimo, iż rzeczowo projekt został zakończony to niestety dwa wnioski które Starostwo Powiatowe złożyło do rozliczenia nie zostaną w roku bieżącym rozliczone, w związku z czym tu również nastąpiła korekta w zakresie planu. Ponad to zostały dokonane drobne przesunięcia w zależności od potrzeb nieprzewidzianych. Zmniejszone zostały dochody z tytułu najmu do wysokości, którą ewentualnie możemy uzyskać. Natomiast zwiększenie dochodów w poszczególnych jednostkach nastąpiło z tytułu np. sprzedaży złomu, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwiększono dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi. Są to zasadnicze zmiany w projekcie. Dziękuję.

 

 • Radny Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował                  o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję Budżetu.

W wyniku braku pytań do uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/64/2015Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12.2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

 

 • Grażyna Kołodziejska - przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w zakresie wydatków niewygasających opiewa łącznie na kwotę 197.946,20 zł. Są to dwie pozycje po stronie wydatków. Pierwsza pozycja dotyczy umów zawartych na modernizację ewidencji gruntów. Są to umowy, które były wcześniej zawarte, jednak ze względów technicznych, proceduralnych nie wszystkie mogły być zrealizowane. W części tych umów dokumentacja została wyłożona do wglądu lecz jeszcze nie minęły wymagane okresy. Druga pozycja do wprowadzenia jako wydatki niewygasające dotyczy dokumentacji projektowej drogi Jednaczewo. Ze względu na zmianę zakresu prac uległ wydłużeniu termin realizacji umowy. Obydwa te zadania zostaną zrealizowane w pierwszej połowie przyszłego roku. Dziękuję.

 

 

 • Radny Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu uchwały.

W wyniku braku pytań do uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/65/2015Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12.2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad, jakim jest prezentacja budżetu na 2016 rok, po czym poprosił o zabranie głosu Starostę - Elżbietę Parzych.

 • Elżbieta Parzych – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Szanowni Państwo uchwałą nr 29/96/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawił projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok. Projekt budżetu powiatu opracowano z uwzględnieniem: zawiadomień Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 rok oraz kalkulacji planowanych na 2016 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 roku, informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, a także wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok. Projekt budżetu zakłada: planowane dochody ogółem wyniosą 31.445.743,00 zł. W tym dochody bieżące 24.977.770,00 zł dochody majątkowe 6.467.973,00 zł. Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 34.125.400,00 zł. w tym wydatki bieżące 23.859.577,00 zł., wydatki majątkowe 10.256.823,00 zł. Przedłożony projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.679.657,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków zewnętrznych. Plan przychodów budżetu na 2016 rok wynosi 2.890.183,32 zł. natomiast plan rozchodów 210.526,32 zł. Jest to spłata rat kapitałowych kredytu. Opracowując projekt budżetu na 2016 rok po stronie dochodów włączono do niego dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę, natomiast subwencje i udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Plan z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT zaprojektowano na poziomie 4.400.000,00 zł., jest on niższy od kwoty wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, przyjęto kwotę niższą. Ostatecznie wielkości zostaną uregulowane po otrzymaniu informacji na początku 2016 roku. W stosunku do projektu budżetu 2015 roku udziały w podatkach PIT i CIT przyjęto w kwocie wyższej o 400.000,00 zł. Subwencje określone przez Ministra Finansów są wyższe o 705.570,00 zł, natomiast przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 745.200,00 zł. Odnosząc się do projektu budżetu na 2015 rok należy wskazać, że zaplanowane dochody bieżące na 2016 rok stanowią 97% planu dochodów bieżących na 2015 rok, natomiast wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 95,75% wydatków bieżących w 2015 roku. Dochody bieżące własne z tytułu opłat pobieranych za świadczone usługi stanowią 100% czyli są ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok na poziomie 2015 roku Wydatki na zadania własne zaplanowano na poziomie 97% roku 2015. Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego są wyższe o 79.265,00 zł. Zwiększono również wpływy z tytułu usług geodezyjnych o 130.000,00 zł. uwzględniając wykazane sumy dotacji subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2016 roku dochody własne, określono w ramach tych zasobów pieniężnych wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2015 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku za wysługę lat oraz skutki netto przyrost bądź spadek zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wydatki bieżące na realizację zadań własnych stanowią niemal 96% planu wydatków na 2015 rok. Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu na poziomie zbliżonym do wydatków 2015 roku. Różnicę stanowią projekty finansowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja została zakończona w 2015 roku. Istotna zmiana w poziomie wydatków dotyczy środków na realizację zadań zleconych samorządom, realizowanych na podstawie odrębnych ustaw w zakresie ochrony zdrowia. Środki te finansowane składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są niższe o kwotę 755.000,00 zł. Zostały one zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji. Standardowo w trakcie roku ulegają one zwiększeniu do wysokości zgłaszanych potrzeb. Zwiększono wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 119.886,00 zł., w tym udział miasta zwiększono o kwotę 69.424,00 zł. Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.265.823,00 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwość pozyskania środków zewnętrznych wspomagających finansowanie przy udziale środków zewnętrznych kwot w wysokości 6.457.973,00 zł. ,środków własnych 1.128.193,00 zł. oraz instrumentów dłużnych w wysokości 2.679.657,00 zł. Odpowiednio wydatki majątkowe 62,91% są finansowane środkami bezzwrotnymi, środki z porozumień oraz z budżetu państwa 10,89% środkami własnymi oraz 26,2% środkami zewnętrznymi. Istotnym miernikiem w kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna dochody bieżące a wydatki bieżące. Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 1.118.193,00 zł. Ostateczne kwoty wydatków majątkowych oraz kredytu zostaną skorygowane na początku 2016 roku po rozstrzygnięciu konkursu bądź wprowadzeniu zmian w realizacji zadań inwestycyjnych. Projekt budżetu powiatu na 2016 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami. Dziękuję.

 

 

 • Radny Dariusz Kossakowski – na początku stycznia ma dojść do spotkania z Wójtem Gminy Piątnica. Można podejrzewać, że dojdzie do ustalenia, że powiatowi powierzy się zrobienie dokumentacji, a gmina weźmie na siebie wkład własny i złoży wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Dlatego moje pytani brzmi: czy takie postawienie sprawy będzie do zaakceptowania dla władz powiatu? Jeżeli dojdzie do zaakceptowania, czy będzie to możliwe do realizacji przy uchwalonym juz budżecie, czy na to będą pieniądze i czy ewentualnie jest jakaś inna możliwość zabezpieczenia środków na realizację i zawarcie takiego porozumienia?

 

 • Elżbieta Parzych – w budżecie tym, w załączniku inwestycyjnym wpisane zostały zadania inwestycyjne, które wiedzieliśmy wcześniej, gdzie i na jakie wysokości będą składane wnioski. Byłoby marzeniem, żebyśmy dostali tyle pieniędzy z zewnątrz, ile zaplanowaliśmy w tym budżecie. Wiadomo z doświadczenia, że niestety nie wszystkie dofinansowania się otrzymuje, ale wnioski trzeba składać tam gdzie jest możliwość i tutaj, jak juz wcześniej wspominałam na poprzedniej sesji, proszę żebyście sie tym nie zrażali. Trudno jest skonstruować budżet gdyż jest on później zmieniany z różnych przyczyn. Załącznik inwestycyjny na pewno będzie zmieniany, to nie ulega wątpliwości, a wniosek, o który Pan pyta zamierzamy złożyć do PROW-u i w tym budżecie bez zwiększenia deficytu na pewno znajdziemy środki na udział własny. Rozstrzygnie się to na początku stycznia. Jeżeli chodzi o dokumentację to jeszcze musimy wspólnie wypracować to na spotkaniu.

  Zwracam sie do Państwa Radnych z prośbą o przyjęcie tego projektu budżetu, szczególnie chodzi o załącznik inwestycyjny, który niejednokrotnie będzie zmieniany według potrzeb i możliwości, jakie przed nami będą.

   

 

Ad. 8a) Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024 zapoznał zebranych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej nr II-0311-34/15, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zabranie głosu Radnego Jana Kuczyńskiego- przewodniczącego Komisji Budżetu.

Radny Jan Kuczyński przedstawił opinię Komisji Budżetu, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024 została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12.2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

 

Ad. 8b) Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu jakim jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok po czym przedstawił uchwałę nr II-00310-34/15 Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu, po czym zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/67/2015Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12.2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu)

Ad.9 Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do kolejnego punktu, jakim jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie o zabranie głosu poprosił Edwarda Jarotę - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 • Edward Jarota – jak zawsze pod koniec roku pozostaje niewielka kwota niewykorzystana ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej. W tym roku jest to 1014,65 zł. Proponujemy tę kwotę z zadania rehabilitacja zawodowa przenieść na zadania rehabilitacji społecznej, dzięki czemu będziemy mogli dofinansować zakup wózka inwalidzkiego dla dziecka pewnej rodziny. W przeciwnym razie trzeba by było tę kwotę odprowadzić do PEFRON-u, co nie jest wskazane.

 

 

Radny Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku, którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 17-ma głosami "za", głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12. 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.)

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.

 

Ad.10 Przewodniczący Rady ogłosił przejście do kolejnego punktu obrad. O zabranie głosu poprosił Panią Karolinę Przybyłek- Naczelnika Wydziału Komunikacji.

 

 • Karolina Przybyłek - zgodnie z ustawą o ruchu drogowym rada ma obowiązekustalania stawek za usunięcie pojazdów z drogi, jak również koszty ich przechowywania na parkingu strzeżonym. Pojazd taki jest usuwany na parking w przypadkach wymienionych w ustawie, a mianowicie są to przypadki, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jego stan techniczny nie odpowiada warunkom technicznym pojazdu, kierujący pojazdem jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu, nie okazuje dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dyspozycja usunięcia takiego pojazdu na parking wydaje policjant, strażnik miejski lub też osoba dowodząca akcją ratowniczą. W związku z tym, iż Minister Finansów ogłosił stawkę obowiązująca na 2016 rok, którą uwzględniliśmy w przedstawionym projekcie uchwały, z podziałem na rodzaj pojazdu, dlatego proszę Wysoką Radę o podjęcie projektu tejże uchwały.

 

Z kolei Jan Kuczyński - Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/69/2015Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12.2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.11 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad, a więc podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. Poinformował, iż komisja na swoim posiedzeniu przyjęła projekt planu kontroli, przypomniał również o otrzymaniu uchwał we wcześniejszym terminie

 

W związku z brakiem pytań do niniejszegotematu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 17-ma głosami "za", głosów "wstrzymujących się" i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12.2015 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.12 Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu- podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok. Po czym poinformował, że uchwała była przekazana w materiałach na Sesję.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 17-ma głosami "za", głosów "wstrzymujących się" i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29.12.2015 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

 • Janusz Świderski - odpowiadając na pytanie Radnego Sławomira Łomotowskiego odnośnie naprawy wgłębienia przy mostku w miejscowości Milewo muszę stwierdzić, że sprawa okazała się poważna i musimy zrobić rozeznanie. Mamy do czynienia z posiadaniem nasypu wokół przyczółka, dlatego też należy tą sytuację najpierw rozpoznać, ocenić, a następnie wybrać sposób naprawy. Myślę, że możemy się z tym uporać dopiero w pierwszym półroczu następnego roku. To nie jest napawa dotycząca wyrównania zajmująca tydzień, lecz siada tam całe podłoże i rzeczywiście czas najwyższy zająć się tym problemem.

 • Odnoście pytania zgłoszonego przez Radnego Dariusza Kossakowskiego informuję, że w tej sprawie rozmawiałem z Wójtem i zdaje on sobie sprawę, że niezbędne jest rozwiązanie problemu w zakresie całego odwodnienia.Najprawdopodobniej trzeba będzie przebudować dwa przepusty, które istniały w przyszłości z jednej i z drugiej strony oraz odprowadzić wodę kanałem krytym deszczowym do cieku wodnego, który znajduje się około 150 m od tego skrzyżowania. Było już to ustalane na etapie realizacji drogi gminnej, wiadome w uzgodnieniach z byłym Wójtem. Sprawa opracowania dokumentacji spoczywa na Wójcie Gminy Piątnica i Pan Wójt tą sprawę przejął, a więc nie zostawimy tego, a w następnym roku postaramy się ten temat rozwiązać.

 

 • Radny Dariusz Kossakowski – do kiedy droga jest objęta gwarancją?

 

 • Janusz Świderski - droga objęta jest gwarancją do maja 2016 roku.

 • Jeszcze chciałbym się odnieść do sprawy sporządzenia wykazu telefonów. Taki wykaz telefonów do drogomistrzów zostanie dla Państwa wykonany gdzie w sprawach drobnych, lecz niecierpiących zwłoki takich jak ubytek w nawierzchni, poboczu, uszkodzony znak, brak tarczy znaku, można będzie zgłaszać. Telefon do drogomistrza powoduje bezpośrednie przekazanie informacji do wykonania. Sprawy problemowe, których nie unikniemy, za przykład mogę podać dzisiaj omawiany problem nasypu zgłaszany przez Radnego Sławomira Łomotowskiego, powinny być omawiane na sesjach i będziemy starali się je na bieżąco realizować. Mamy do utrzymania 530 km dróg, a więc nieuniknione są ich naprawy. Informacje o zdarzeniach mających miejsce na drogach, które docierają do mnie mają istotne znaczenie z punktu widzenia zaplanowania, wydatkowania bądź zmiany sposobu wydatkowania środków pieniężnych.

 

 

 • Radny Jan Kuczyński – chciałbym przypomnieć jeszcze raz o równie skomplikowanej sprawie odwodnienia w miejscowości Czarnocin. Pan Wójt Gminy Piątnica wraz z panem Romanowskim podjął się pomocy sfinalizowania tego problemu. W związku z tym bardzo bym prosił o odniesienie się do tej sprawy na posiedzeniu z panem Wójtem Krzysztofem Kozickim. Chciałbym również wrócić do sprawy lustra na wysokości remizy również w miejscowości Czarnocin. Problem pojawia się w momencie wyjazdu na drogę kierowcy jadącego ciągnikiem lub wyższym samochodem. Posadzone choinki uniemożliwiają widoczność i niestety trzeba się bardzo mocno wychylić, aby sprawdzić możliwość przejazdu.

 

Przewodniczący Rady, kierując słowa do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Janusza Świderskiego, wyraził nadzieję na znalezienie rozwiązania omawianego problemu, po czym przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

Ad. 14 Wolne wnioski

Radny Sławomir Łomotowski – chciałbym się odnieść do wypowiedzi Radnego Kazimierza Polkowskiego, który wytknął, że nie powinienem zwracać uwagi na takie rzeczy jak wspomniany przeze mnie problem w postaci upustu w okolicach mostka, lecz zajmować się sprawami kompleksowo. Takich kompleksowych rzeczy nie przypominam sobie odkąd jestem tu radnym. Po drugie myślę, że wypowiedź Dyrektora Janusza Świderskiego dała Panu do myślenia, że nie jest to błaha sprawa, lecz bardzo ważna nie tylko dla mnie ale również dla mieszkańców, którzy codziennie uczęszczają tą drogą. Zdarzyło się juz tam wiele różnych stłuczek, na szczęście drobnych. Każdy ma prawo wypowiedzieć się, zwrócić uwagę na problem i zająć kilka minut w sprawach ważnych dla mieszkańców.

Radny Kazimierz Polkowski – moim celem wypowiedzi było zwrócenie uwagi na to, że najszybszym rozwiązaniem problemu, który pojawi się na drodze jest kontakt telefoniczny, po którym reagujemy od razu. Jeżeli chodzi o drogę Wygoda to chciałbym zwrócić uwagę, że jest to miejsce oznakowane. Kilka lat temu próbowaliśmy wyrównać to miejsce, lecz w tej chwili sprawa jest dość poważna gdyż potrzebne będą do zrobienia badania gruntowe, może nawet dojść do wymiany, dlatego trwa to tak długo. Jeżeli wszyscy będą dostosowywać prędkość jazdy do postawionych tam znaków to nic sie nie stanie. Nie jest tak, że ktoś komuś coś zabrania i naprawdę nie ma w tym żadnych złośliwości.

 

Radny Sławomir Łomotowski – chciałem nadmienić, że ten problem zgłaszałem w poprzedniej kadencji i do tego czasu nic nie zostało zrobione. Wiem, że są tam problemy z osiadającym gruntem, ale nie wystarczy postawić tam znak drogowy, aby rozwiązać problem. Przypominam, że na całym mostku znajduje się bardzo duży upust, a postawiony tam znak może zostać niezauważony przez jadącego szybciej kierowcę. Znajduje się tam barierka i rzeka, więc taka sytuacja może się źle skończyć. Nie wymagam gruntownej naprawy drogi gdyż zdaję sobie sprawę, że może to wymagać wyłożenia większych nakładów finansowych. Prosiłbym jednak o zajęcie się, chociaż tymczasowo naprawą samego ustępu przed mostkiem.

 

Ad.15 Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym złożył życzenia noworoczne oraz zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

   

 

Data powstania: środa, 3 lut 2016 11:36
Data opublikowania: środa, 3 lut 2016 11:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 569 razy