BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”.

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego nr 24/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

 

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki nad ZabytkamiPowiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019” w oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

 

Program Opieki nad Zabytkami powinien zawierać przede wszystkim zagadnienia takie jak:

1) uwarunkowania prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce i w powiecie;

2) analiza istniejących materiałów o charakterze strategicznym i planistycznym;

3) analiza stanu środowiska kulturowego na podstawie zebranych informacji;

4) określenie potencjalnych szans i zagrożeń dla zachowania i ochrony środowiska kulturowego powiatu;

5) charakterystyka zasobów dziedzictwa kulturowego powiatu (w tym ochrona przyrody i krajobrazu);

6) charakterystyka obiektów zabytkowych będących w posiadaniu powiatu;
7) dokumentacja fotograficzną najcenniejszych zabytków;
8) cele, priorytety i kierunki działań;
9) źródła finansowania programu;
10) informacje na temat monitoringu programu.

 

IV. Oferenci i oferta.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci dysponujący niezbędną wiedzą orazdoświadczeniem w tworzeniu dokumentów o charakterze programowym w zakresie opieki nad zabytkami.

 

Pisemna oferta, poza oświadczeniem o woli opracowania dokumentu pn. „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”, powinna zawierać:

1. Dane dotyczące oferenta:

a) nazwa, adres oraz wykaz osób zamierzających wziąć udział w opracowaniu dokumentu pn. „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania tego zadania; 

b) opis doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia - poprzez doświadczenie rozumiesię wykonanie lub udział w zespole projektowym przy opracowywaniu (minimum jednego programu) przedsięwzięcia o tematyce i w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia;
c) wykaz zrealizowanych opracowań o charakterze programowym z zakresu opieki nad zabytkami;

2. Dane dotyczące oferty:

a) oferta powinna zawierać przewidywany termin wykonania zamówienia – nie dłużej niż 3 miesiące od podpisania umowy;

b) harmonogram realizacji zadania;

c) oferta winna zawierać informację o oferowanej cenie brutto i netto;

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację Zamawiającemu w następujących ilościach:

  • 4 egzemplarze w formie drukowanej;
  • 2 egzemplarze w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD, DVD.

4. Warunki płatności szczegółowo określi umowa.

5. Kryteria wyboru ofert: 

Podstawowym kryterium oceny ofert będzie cena brutto oraz doświadczenie Oferentów.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym formularzu – Załącznik do zaproszenia ofertowego, oraz złożyć ją w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz dopisek: Oferta na opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.03.2016 r., do godziny 15.30, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży (pokój 304, II piętro), ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

 

VI. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie 14 dni od wyboru oferty.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 mar 2016 09:05
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2016 09:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 mar 2016 08:06
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1056 razy