BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OFERTA FORM POMOCY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie poradni :

a) dla uczniów:
Badania diagnostyczne:
psychologiczne;
pedagogiczne;
logopedyczne;
zawodoznawcze.
 
Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii, informacji po badaniach diagnostycznych;

 ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI:
*NIEDOSŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH,
*NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH,
*AUTYSTYCZNYCH W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA,
WYDAWANE SĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 2 W ŁOMŻY UL. POLNA 16, TEL .(86) 215 03 18

Zajęcia terapeutyczne:
Terapia logopedyczna (wady artykulacyjne, jąkanie, terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, z rozszczepami podniebienia, inne…);
Terapia psychologiczna; 
Interwencje kryzysowe;
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu  i pisaniu;
Terapia Bio-feedback;
Terapia ręki;
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody Dobrego Startu i metody Sherborne, integracji sensorycznej.
b) dla rodziców:
Indywidualne porady i konsultacje specjalistyczne;
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi lub  innych rodziców w zależności od potrzeb;
Mediacje;
Trening umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych.
c)  dla nauczycieli:
Indywidualne konsultacje dla pedagogów, psychologów szkolnych, logopedów i nauczycieli;
Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 
Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczone przez pracowników poradni na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:

a) dla uczniów:
Przesiewowe badania logopedyczne;
Badanie ryzyka dysleksji;
Zajęcia połączone z oceną rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych;
Przesiewowe badania słuchu komputerowym programem „Słyszę”;
Przesiewowe badania wzroku komputerowym programem „Widzę”;
Badania uzdolnień;
Badania zainteresowań zawodowych.
 
Spotkania informacyjno – szkoleniowe:
Świadomy wybór ścieżki edukacyjnej w oparciu o analizę oferty edukacyjnej szkół.
Programy profilaktyczne i edukacyjne:
Znajdź właściwe rozwiązanie;
Zawalcz o siebie – stop uzależnieniom;
Stres pod kontrolą;
Krok po kroku, jak panować nad własnymi emocjami?;
Stop cyberprzemocy w sieci;
Racjonalne sposoby rozwiązywania konfliktu;
Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyki palenia tytoniu;
Program edukacyjny - profilaktyka uzależnień;
W kręgu uczuć;
Zanim spróbujesz.
 
Warsztaty:
Ku własnym wyborom. Odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
Myślę, więc jestem;
Spotkanie z Innym – rzecz o tolerancji?;
Portale społecznościowe – zalety i zagrożenia;
Stać cię na więcej – techniki skutecznego uczenia się;
Stres – wróg czy sprzymierzeniec człowieka?;
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem map umysłowych.

b) dla rodziców:
Spotkania informacyjno – szkoleniowe:
Rola rodziców w stymulowaniu rozwoju dziecka;
Znaczenie prawidłowego rozwoju mowy dziecka dla jego przyszłej kariery szkolnej;
Rola rodziców w zapobieganiu i rozwiązywaniu niepowodzeń i trudności szkolnych;
Autorytet rodzica, prawda czy mit? Rola rodziców w wychowaniu dzieci;
Zasada walizki w wychowywaniu dzieci. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Rola rodziców w przezwyciężaniu trudności w nauce (w tym sposoby uczenia się, motywowanie dziecka do nauki);
Rola rodziców w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej swoich dzieci;
Dzieci w świecie zagrożeń wirtualnych.
Pomóż dziecku pokochać czytanie.

Warsztaty i treningi:
Motywowanie dziecka do nauki.
 
c) dla nauczycieli(szkolenia rad pedagogicznych):
Zaburzenia i odchylenia rozwojowe – ich wpływ na trudności i niepowodzenia szkolne;
Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z niższymi niż przeciętne możliwościami intelektualnymi;
Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego;
Uczeń zdolny – problem czy wyzwanie?;
Przygotowanie młodzieży do podjęcia optymalnego wyboru zawodu i szkoły – działania wychowawcze na poziomie gimnazjum.
 
d) Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek mające na celu poprawę jakości ich pracy, w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, obejmujące:
Pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
Ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
Planowanie form wspomagania i ich realizacji;
Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Poradnia realizuje również spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami o innej tematyce wynikającej z bieżących potrzeb szkół lub placówek oświatowych (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Data powstania: wtorek, 6 wrz 2016 14:22
Data opublikowania: wtorek, 6 wrz 2016 14:25
Opublikował(a): Izabela Klepadło
Zaakceptował(a): Izabela Klepadło
Artykuł był czytany: 3514 razy