BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OFERTA FORM POMOCY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Rodzaje wydawanych opinii.

Opinia w sprawie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;

 • odroczenie rozpoczęcia spełnienia przez dziecka obowiązku szkolnego;

 • spełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

 • zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego;

 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;

 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;

 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy nauki lub zawodu;

 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

 • objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;

 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

  Rodzaje wydawanych orzeczeń:

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,

 • orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego,

 • orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,

 • orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

 • orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,

 • orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
  - z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją ruchową,
  - z upośledzeniem lekkim,
  - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  - zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  - niedostosowanych społecznie,

 

ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI:
*NIEDOSŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH,
*NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH,
*AUTYSTYCZNYCH W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA,

WYDAWANE SĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 2 W ŁOMŻY
UL. POLNA 16, TEL . 86 215 03 18

Szkolenia Rad Pedagogicznych:

 

 • Motywowanie uczniów do nauki – podstawy teoretyczne i praktyka;

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole;

 • Zaburzenia i odchylenia rozwojowe – ich wpływ na trudności i niepowodzenia szkolne.

 • Metoda konstruktywnej konfrontacji – jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami dzieci i młodzieży?

  Formy wsparcia przeznaczone dla rodziców:

 

Spotkania informacyjno - szkoleniowe:

 • Znaczenie wczesnej stymulacji rozwoju mowy dziecka dla jego przyszłej kariery szkolnej;

 • Udział rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;

 • Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych;

 • Rola rodziców w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych dziecka;

 • Zaburzenia okresu adolescencji – przyczyny, skutki, zapobieganie;

 • Postawy rodzicielskie a prawidłowe funkcjonowanie dziecka;

 • Jak budować autorytet w oczach dziecka;

 

Warsztaty i treningi:

 • Motywowanie dziecka do nauki;

 • Rodzice jako wzory wychowawcze - trening umiejętności wychowawczych (na terenie poradni).

  Bezpośrednie formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej przeznaczone dla uczniów na terenie szkół.


Programy profilaktyczne i edukacyjne:

 • ,, Tak czy nie”;

 • ,,W kręgu uczuć”;

 • ,,Stres pod kontrolą”;

 • ,,Program edukacyjny - profilaktyka uzależnień”;

 • ,,Zanim spróbujesz”;

 • ,,Znajdź właściwe rozwiązanie- program profilaktyki palenia tytoniu”.


Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne:

 • Osobowość a planowanie kariery zawodowej;

 • Jestem odpowiedzialny za rozwój swoich uzdolnień i talentów;

 • Jak zarządzać własnymi emocjami?;

 • Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i smartfona;

 • Rzecz o tolerancji - problemy dyskryminacji we współczesnej szkole.

 • Rusz głową - jak efektywnie się uczyć?;

 • Konstruktywne metody obniżania stresu szkolnego;

 • Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

  Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 • Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej;

 • Terapia logopedyczna (w tym dla dzieci z rozszczepem podniebienia);

 • Terapia ręki;

 • Terapia Biofeedback;

 • Terapia psychologiczna;

 • Terapia SI;

 • Rewalidacja na terenie poradni;

 • Wczesne wspomaganie rozwoju;

 • Przesiewowe badania logopedyczne z wykorzystaniem programu „Mówię”;

 • Przesiewowe badania wzroku i słuchu z wykorzystam „Platformy Zmysłów”;

 • Diagnoza: ryzyka dysleksji, specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce, zaburzeń rozwojowych, zainteresowań zawodowych,

 • Badania kontaktów uczniów z substancjami psychoaktywnymi;

 • Badania uzdolnień kierunkowych uczniów szkół gimnazjalnych;

 • Porady i konsultacje indywidualne;

 • Mediacje, interwencje kryzysowych;

 • Konsultacje z nauczycielami dotyczące konstruowania IPET; programów indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych;

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce;

 • Punkt konsultacyjny wczesnego wspomagania rozwoju, na terenie poradni;

 • Grupa wsparcia dla rodziców uczniów korzystających z terapii pedagogicznej na terenie poradni;

 • Konferencje dla dyrektorów, pedagogów w sieci.

 • Praktyki i ćwiczenia ze studentami w poradni  i  na terenie wyższych uczelni.

 

Data powstania: wtorek, 6 wrz 2016 14:22
Data opublikowania: wtorek, 6 wrz 2016 14:25
Opublikował(a): Izabela Klepadło
Zaakceptował(a): Izabela Klepadło
Artykuł był czytany: 3884 razy