BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 8/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.15, natomiast zakończenie o godzinie 9.30.

 

 

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Przewodniczącego Komisji – Adama Krzysztofa Sowy). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

1. - - - - - - - - - - - - - - - -   – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Zduńczyk przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  2. Sprawy różne:

    -  zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 5 załączników. Załączniki od 1 do 4 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych w okresie od sesji Rady czerwcu do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 24 sierpnia 2015 roku. Natomiast Zarząd Powiatu w tym projekcie proponuje zmiany, które mogą być przyjęte przez Wysoką Radę w § 2, 3 i 4. Po stronie planu dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 122.800,00 zł, ponieważ dochody w rozdziałach 75020   i 75618  za 7 m-cy są one wyższe od planowanych. Dochody ponadplanowe zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu w rozdziale 85311 i 85201 i 85204, w związku z wnioskami złożonymi  w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (85311). W § 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany w planie wydatków i tak: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105.000,00 zł w dziele Pomoc społeczna w związku   z przyrostem o czworo dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i 7 dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie wyroków sądowych. Natomiast kwotę 17.800,00 zł proponuje się udzielić dla WTZ w Marianowie w formie dotacji celowej na współfinansowane zakupu samochodu niezbędnego do przewodu osób niepełnosprawnych. Ponadto zmiany zapisane w § 4 na kwotę 332.000,00 zł dotyczą przesunięcia środków finansowych, które pozostały po rozliczeniu zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych   i przeznaczone mają być na uzupełnienie planu zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 6 projektu niniejszej uchwały. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu tj. na wysokość deficytu, który został ustalony na podstawie zapisów uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 26 czerwca 2015 roku w wysokości 3.347.327,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rokzostał zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Wiceprzewodnicząca Komisji – udzieliła głosu Staroście Łomżyńskiemu.

 

Elżbieta Parzych – poinformowała, że sprawa podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest pilna, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy rozpisał konkurs i do dnia 19 września br. musimy złożyć wnioski. Projekt ten realizować będziemy wspólnie z urzędami pracy z Kolna i Zambrowa, ponieważ takie są wymogi. Łączna kwota, którą chcemy pozyskać to 2,4 mln zł. Nasz Urząd będzie liderem tego projektu. Program będzie obejmował prace interwencyjne oraz staże na czas 6 miesięcy, jest to propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy   w Białymstoku. Nazwa Pendolino ma sugerować, że chodzi o szybkie aktywizowanie osób bezrobotnych. Okres trwania projektu został przewidziany od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – dodał, że samorząd powiatu łomżyńskiego ma otrzymać kwotę 1,15 mln zł, a zambrowski otrzyma 0,6 mln zł, natomiast kolneński 0,65 mln zł. Środki z tego programu zostaną przeznaczone na organizację staży i prac interwencyjnych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się  przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby analizy Komisji.

 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji – Agnieszka Zduńczyk, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 8-me posiedzenie Komisji Budżetu.

 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                               

 

Data powstania: czwartek, 6 paź 2016 15:24
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2016 15:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 867 razy