BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 9/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.10, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.

 

 

 

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Zduńczyk przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

  1. Wybór Przewodniczącego Komisji.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych              w zakresie realizacji inwestycji.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  5. Sprawy różne.

     

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk zabierając głos, na funkcję Przewodniczącego Komisji zgłosiła kandydaturę radnego Jana Kuczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

 Z kolei wobec braku innych kandydatów zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego na funkcję Przewodniczącego Komisji wybrano radnego Jana Kuczyńskiego (4 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”).

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Lech Szabłowski – projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63m wynika z inicjatywy uzgodnień z Burmistrzem Nowogrodu, który chce występować jako inwestor, natomiast jest to odcinek, który łączy ciąg drogowy drogi gminnej i powiatowej, więc ma szanse na odpowiednio wysoką punktację. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. Pewne zmiany zostały wprowadzone do paragrafu 2 pkt 2, które Państwu przedłożyliśmy w dodatkowym dokumencie. Na tym etapie nie mamy możliwości dokładnego określenia kwot, wobec czego sprawa ta zostanie uregulowana w porozumieniu, które będzie zawierał Zarząd Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Lech Szabłowski – projekt uchwały w sprawie że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km”       i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji stanowi kolejby etap modernizacji tego odcinka drogowego. Mamy już wykonaną pełną dokumentację techniczną, co znacznie przyspiesza prace i obniża koszty. Zgodnie z przewidywany dofinansowanie mamy otrzymać środki pomocowe w wysokości aż 75 % wartości inwestycji. Takie dofinansowanie jest zakładane dla powiatów. Czyli udział będzie wynosił po 12,5 % - dla obu samorządów. Jest to odcinek drogi o największym natężeniu ruchu, natomiast dokumentacja traci ważność już w przyszłym roku. 

 

Przewodniczący Komisji o uzupełnienie poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 3.830.000 zł, czyli każdy               z samorządów musi zabezpieczyć kwotę ponad 482.000 zł.

 

Przewodniczący Komisji – może gminy mogłaby zwiększyć swój udział, wówczas moglibyśmy zrealizować więcej inwestycji.

 

Lech Szabłowski – jesteśmy przekonani, że kwota ulegnie znacznemu zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargu. Podobna inwestycja w poprzednim okresie została zrealizowana za kwotę poniżej 2 mln zł.

Staramy się zachęcać gminy do większego udziału, jednak najczęściej mają one znacznie trudniejszą sytuację od powiatu.

 

Przewodniczący Komisji – uważam, ze warto zabezpieczyć tę kwotę w budżecie, jednak należy spodziewać się, iż w przyszłym roku nasz budżet będzie skromniejszy.

Z koleizapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych         w zakresie realizacji inwestycjizostał zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 5 załączników. Załączniki od 1 do 3 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych w okresie od sesji rady  w sierpniu  do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 16 września 2015 roku. Natomiast Zarząd powiatu proponuje zmiany, które mogą być przyjęte przez Radę w § 2 i 3. Po stronie planu dochodów (§2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75020, § 0970, ponieważ zostały przekazane środki po rozliczeniu wniosku po zakończeniu projektu „W tyglu kultur transgranicznych Polski i Litwy. Projekt był realizowany w 2014 roku, środki wpłynęły w czerwcu 2015 roku. Ponadplanowe dochody będą przeznaczone na uzupełnienie planu w rozdziale 85111, na zakup sprzętu specjalistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala w Łomży. Zwiększenie planu wydatków majątkowych zapisano w § 3 projektu uchwały.  Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 projektu niniejszej uchwały. Nie mają one wpływu na wynik budżetu tj. na wysokość deficytu, który został ustalony na podstawie zapisów uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 26 czerwca 2015 roku w wysokości 3.347.327,00 zł.

 

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Lech Szabłowski – uzupełnił, że planowane było sfinansowanie obchodów 10-lecia podjęcia współpracy z Powiatem Daugavpils z projektu międzynarodowego, jednak nie powiodło się te zadanie, natomiast w przyszłym roku planowane jest ubieganie się o środki na ten cel z innego programu.

 

Przewodniczący Komisji zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 9-te posiedzenie Komisji Budżetu.

 

                                                                                                          

 

Data powstania: czwartek, 6 paź 2016 15:26
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2016 15:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 862 razy