BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lipca 2015 roku.

Otwarcie posiedzenia odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10.

 

 

 

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnych: Jarosława Kuleszy i Adama Zaczka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

 1. Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.

 2. Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.

 3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.

 4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.

 5. Adam Zaczek – członek Komisji.

 6. Barbara Zalewska – członek Komisji.

 7. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.

 8. Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.

 9. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że posiedzenie będzie miało charakter posiedzenia objazdowego, celem zapoznania się ze stanem nawierzchni dróg powiatowych. Aktualnie będzie to III etap – obejmujący gminy: Jedwabne, Przytuły i Wizna, przy czym realizacja objazdu będzie się odbywać wg bieżących ustaleń.

Z kolei zaznaczył, że formalnie proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego  w 2014 roku: II etap obejmujący gminy: Jedwabne, Przytuły i Wizna.

 2. Sprawy różne.

   

   

   

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 W pierwszej kolejności członkowie Komisji dokonali przeglądu dróg powiatowych na odcinku przez miejscowość Motyka. Na tym odcinku dokonano przeglądu mostu i nawierzchni żwirowej drogi., Stwierdzono, że w okoli położonych jest co najmniej 12 gospodarstw domowych. Ustalono także, że na tym odcinku konieczne jest zebranie poboczy, aby droga była odwodniona. Wskazane jest także pogłębienie rowów. Droga jest dobrze utrzymana, co zawdzięczać może między innymi zaangażowaniu sołtysa. Most w M. Motyka był remontowany przed około 10 laty przez specjalistyczną jednostkę wojskową. Ponadto stwierdzono, że dolny pokład uległ degradacji i wymaga odbudowy.

Z kolei w miejscowości Dobrzyjałowo dokonano przeglądu mostu, który także wymaga przebudowy. Środki na ten cel można pozyskać z 1% rezerwy Ministra Infrastruktury.

Następnie udano się w kierunku miejscowości Kaimy – drga o nawierzchni żwirowej, na jednym odcinku o długości 1 km asfalt. Teren zamieszkały przez niewielu mieszkańców, jednak na tym odcinku odbywa się dowóz dzieci do szkoły i dojazd do kościoła.

 

Dyrektor ZDP – Janusz Świderski zaznaczył, że Powiat zarządza 37 obiektami mostowymi,  z czego w zasadzie wszystkie wymagają napraw bądź przebudowy.

 

Następnie dokonano przeglądu dróg na odcinku przez miejscowości Kownaty i Guty – nawierzchnia o szerokości 5 m, asfaltowa, położona w 2009 roku. W kierunku Guty – Kokoszki jest odcinek        2,2 km o nawierzchni żwirowej.

 

Na terenie gminy Wizna dokonano przeglądu od m. Kokoszki – asfaltowa nawierzchni a także rozpoczęty remont, przeznaczono środki wysokości 250.000 zł.

Następnie zwrócono uwagę na fatalny stan dróg przez m. Nieławice, gdzie konieczne jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia oraz zebranie poboczy, natomiast na skrzyżowaniu w tej miejscowości jest poważny problem z odwodnieniem.

 

Wójt Gminy Wizna – Zbigniew Sokołowski – zwrócił uwagę na to, że szczególnie pilny jest remont drogi na odcinku Mrówki – Janczewo. Na ten odcinek jest sporządzona dokumentacja techniczna i są zabezpieczone pewne środki. Dojazd do m. Mrówki wykonane było powierzchniowe podwójne utrwalenie, stan drogi dobry – długość 1 km.

 

Z kolei dokonano przeglądu odcinka przez m. Męczki i Srebrowo – stan drogi dobry, wykonane powierzchniowe utrwalenie, szerokość drogi 5 m.

 

Wójt Gminy Wizna – Zbigniew Sokołowski – w dalszym etapie zaznaczył, że doga przez m. Janczewo jest w fatalnym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu. Zostało przeznaczone w roku bieżącym 100.000 zł. Konieczne jest także poszerzenie drogi na odcinku przez m. Srebrowo do szerokości 5,5 m. Konieczne jest zapisanie w budżecie powiatu środków na opracowanie dokumentacji.

 

Z kolei dokonano przeglądu drogi w kierunku m. Kotowo, częściowo na ten odcinek jest sporządzony projekt techniczny, droga w części o nawierzchni żwirowej – w kierunku m. Stare Kotowo. Następnie stwierdzono, ze do m. Choszczewo prowadzi droga polana i dojazd możliwy jest tylko ciągnikiem lub tp.

Stwierdzono, że w kierunku m. Kotowo Plac stan drogi jest fatalny, natomiast jest wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę.

W m. Jedwabne dokonano przeglądu dróg i odcinków, na których będzie układany chodnik.

Odcinek do m. Burzyn jest w tanie dobrym- asfaltowy. Do m. Konieczki droga żwirowa o długości około 700 m. Na tym odcinku jest konieczna naprawa i przebudowa przepustu drogowego.

W m. Grzymki i Burzyn jest kładziony asfalt – ze środków klęskowych i NPPDL.

Z kolei na odcinku Mocarze – Chyliny – droga przebudowywana ze środków NPPDL – odcinek 2,2 km, konieczna była częściowa wymiana gruntów i wykonanie przepustów, co znacznie podniosło koszty.

W m. Kucze Wielki – aktualnie trwa ścinanie poboczy.

Na odcinku Olszewo Góra uznano, że asfalt jest w stanie dobrym, natomiast do m. Orlikowo nawierzchnia jest brukowa.

Na odcinku Olszewo – Orlikowo – odcinek o długości 990 m – powierzchniowe utrwalenie. W tej miejscowości konieczne jest położenie asfaltu.

Następnie stwierdzono zły stan drogi na odcinku Karwowo – nawierzchnia brukowa i żwirowa.

Z kolei udano się w kierunku m. Pawełki. Na tych odcinkach konieczne przebudowy, przy czym m. Karwowo jest to największa miejscowość w gminie Jedwabne.

W m. Grzymki trwa przebudowa na odcinku 2,2 km – ze środków klęskowych, odwodnienie znacznie podniosło koszty.

Na odcinku Bronaki Olki – Jednaczewo nawierzchnia żwirowa, długość około 2,8 km, jest wykonany projekt techniczny. Odcinek ten nie wymaga wymiany przebudowy. Odcinek ten wiosną jest często nieprzejezdny, a stanowi połączenie z drogą wojewódzką.

 

Dyrektor ZDP – Janusz Świderski zaznaczył, że w ww. sprawie wystąpił do Gminy  z wytypowaniem inwestycji priorytetowej, ponieważ ani Powiatu ani Gminy nie stać na sfinansowanie kilku modernizacji i przebudowy dróg w jednej gminie.

 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Na tym zakończono III etap objazdu dróg powiatu łomżyńskiego.

 

Ad 2 Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 6-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Data powstania: piątek, 7 paź 2016 10:12
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2016 10:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 903 razy