BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.00.

 

Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

 1. Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.

 2. Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.

 3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.

 4. Jarosław Kulesza– członek Komisji.

 5. Adam Zaczek – członek Komisji.

 6. Barbara Zalewska – członek Komisji.

 7. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.

 8. Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.

 9. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m,

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 5. Sprawy różne.

   

   

   

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, po czym poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów na ww. delegata.

 

Członkowie Komisji wspólnie uzgodnili, że proponowanym kandydatem będzie Przewodniczący Komisji – radny Jacek Nowakowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W zarządzonym głosowaniu radny Jacek Nowakowski został wybrany na kandydata do funkcji delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 9-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Wicestarostę.

 

Lech Szabłowski – poinformował, że z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomża zostały podjęte działania w celu utworzenia stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, które ma skupiać w szczególności gminne, powiatowe i miejskie samorządy, przede wszystkim z terenu byłego województwa łomżyńskiego, granice nie są zamknięte. Zadaniem stowarzyszenia będą wspólne przedsięwzięcia w celu pozyskania środków finansowych, na różne zdania inwestycyjne oraz nieinwestycyjnie realizowane przez poszczególne samorządy. W nowej perspektywie finansowej w nowym RPO, wysoko będą punktowane wszelkiego rodzaju partnerstwa. W ramach tego Forum umawiamy się, że będziemy składać projekty o dofinansowanie. Niektóre programy, ze względu na progi finansowe, dla niektórych samorządów są nieosiągalne, natomiast w ramach tego Forum będą już osiągalne. Na pewno działalność takiego Forum będzie z korzyścią dla mieszkańców tych samorządów. Statut tego Forum został już opracowany. W dniu 5 października zaplanowane jest spotkanie założycielskie z udziałem Wicemarszałka Województwa – pana Jerzego Leszczyńskiego oraz z przedstawicielami samorządów, które przystąpią do tego Forum, na spotkaniu zamierzamy omówić szczegóły jego funkcjonowania. Składki członkowskie na tym etapie będą proponowane w dwóch wysokościach, dla gmin i powiatów – wysokości 2.500,00 zł rocznie i 6.500,00 zł dla Miasta Łomża – rocznie. Przekłada to się również na liczbę delegatów, w przypadku gmin i powiatów będą to 2 osoby, a Miasta Łomża będzie to 5 osób.

Po 5 października będę mógł poinformować dokładnie ile samorządów podjęło takie uchwały.

 

Radna Barbara Zalewska – jakie samorządy przystąpiły do tego Forum, czy także z innych powiatów naszego województwa?

 

Lech Szabłowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, po czym dodał, że uchwała ma charakter intencyjny, natomiast siedzibą Forum będzie Urząd Miasta Łomża. Zarząd będzie wybierany spośród przedstawicieli samorządów, które przystąpią do tego Forum

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Wicestarostę.

 

Lech Szabłowski – poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909 B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m wynika      z potrzeby uregulowania kwestii spływu wody z drogi powiatowej na drogę gminną, która to zalewa okoliczne pola. Aktualnie jest przygotowywana dokumentacja techniczna, która jest na ukończeniu. Takie rozwiązanie powoduje, że jest jeden inwestor i znacznie łatwiej będzie przeprowadzić wszystkie niezbędne procedury. Wykup działek już został zrealizowany.

 

Radna Barbara Zalewska – czy jest już gotowy projekt porozumienia w tej sprawie.

 

Lech Szabłowski – projekt będzie gotowy w najbliższym czasie, Zarząd Powiatu będzie zawierał te porozumienie z Burmistrzem.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – na jaki okres będzie te przekazanie Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej?

 

Lech Szabłowski – na 5 lat.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – czy gmina będzie się ubiegać o środki pomocowe na ten cel?

 

Lech Szabłowski – najprawdopodobniej tak, będzie się ubiegać o środki z PROW, ponieważ inwestycja ta wypełnia kryteria określone w tym konkursie.

 

Przewodniczący Komisji – o jakie środki można ubiegać się w ramach tego programu?

 

Lech Szabłowski – można ubiegać się o dofinansowanie do 3 mln zł.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – jeżeli Gmina nie otrzyma dofinansowania to prawdopodobnie inwestycja ta nie powiedzie się, więc zostaniemy zablokowani z możliwościami na 5 lat.

 

Lech Szabłowski – Rada Powiatu w takim wypadku będzie mogła podjąć uchwałę o cofnięciu przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka tej drogi powiatowej.

 

Przewodniczący Komisji – podkreślił, że zaproponowane rozwiązanie przyspieszy całość procedury i w jego ocenie jest właściwe.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Wicestarostę.

 

Lech Szabłowski – poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, stanowi próbę dokończenia tego ciągu drogowego, na który gotowa jest już dokumentacja techniczna – ważna tylko jeszcze przez 1 rok. Jest to odcinek, na którym w zasadzie jest największy ruch drogowy, ponieważ pojazdy chcąc skrócić drogę i ominąć Łomżę w kierunku Olsztyna właśnie tamtędy przejeżdżają. Udział środków pomocowych ma stanowić aż 75 % wartości inwestycji, czyli oba samorządy muszą zabezpieczyć poniżej 500.000 zł – po 12,5 %. Temat ten był już wcześniej poruszany.

 

Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

 

 

Ponadto nie zgłoszono kolejnych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 7-me posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Data powstania: piątek, 7 paź 2016 13:53
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2016 13:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 792 razy