BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.

 Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) , Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku – w Łomży, w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

 

  1. RODZAJ ZADANIA

 

Prowadzenie w 2017 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 

  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA  

 

Na realizację zadania planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100)brutto, pod warunkiem otrzymania na realizację zadania dotacji z budżetu państwa.

 

  1.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) tzn. która spełnia następujące warunki:

a)      ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)        posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)        korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)        nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

  1.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, które określi umowa  . Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest m. in. do:

a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)  przez  4 godziny dziennie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r, w  punkcie w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27: w poniedziałki , wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00- zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego  nr 40/2016 w sprawie określenia powiatowych lokali , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim.

b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255)  ,

c)  złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 

  1. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2016 r. Decyduje data wpływu.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub maszynowo.

3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Oferta winna być wydrukowana dwustronnie i  podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta. Do oferty należy dołączyć jej wersję elektroniczną (płyta CD). 

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty złożonej w stanie niekompletnym.

6. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro pok. 301), w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną lub faksem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.

7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”  Na kopercie należy umieścić  nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny.

8.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)      Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2)      W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4)      Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wraz z ich tabelarycznym zestawieniem (zał.  4 do oferty).

5)      Pisemne oświadczenia:

a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (zał. 1 do oferty),

b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (zał. 2 do oferty).

c) o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (zał. 3 do oferty).

6)  Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferenta warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych wraz z tabelarycznym opisem doświadczenia oferenta (zał. 5 do oferty).

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6.TERMINY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY

1.Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

2 Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu.

3.Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży.

4.Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4) dotychczasowe doświadczenie organizacji.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne , złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

– złożone przez podmioty nieuprawnione,

- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone po terminie,

- niekompletne,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

7. O wyborze oferty, organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zostanie powiadomiona o tym fakcie pisemnie, e –mailem lub telefonicznie.

 

  1. Do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

7. REALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

 

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego informuje, że w 2016 r. Powiat Łomżyński realizuje zadanie publiczne polegające na powierzeniu wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 59 940,00 zł.

W 2015 r. nie było powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim organizacjom pozarządowym wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert.

 

                    Przewodniczący Zarządu:


                     Elżbieta Parzych

 

Data powstania: środa, 19 paź 2016 13:53
Data opublikowania: środa, 19 paź 2016 14:01
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 09:32
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 37497 razy
Ilość edycji: 2