BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XXXIV/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 21 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.25.

 

 

 Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (podczas sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego oraz radnej Agnieszki Zduńczyk). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wycofanie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych Wyjaśniając poinformowała, że ten projekt musi być jeszcze skonsultowany z samorządami czterech gmin.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Z kolei zarządzono głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych  w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXIII-ej Sesji Rady    Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Jacek Nowakowski – przypomniał, że członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego zrealizowali w ostatnim okresie przegląd stanu technicznego dróg powiatowych, wobec tego           w ramach podjętych działań Komisja postanowiła zwrócić się do Zarządu Powiatu o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg – w związku ze stwierdzeniem złego stanem technicznym po ostatniej zimie.

Nawet jeżeli będzie konieczne zaciągnięcie kredytu to zdaniem Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, trzeba będzie zaciągnąć takie zobowiązanie.

 

Wobec braku kolejnych zapytań i interpelacji, Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi nastąpią w punkcie nr 9, po czym ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

 

Ad.6 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych         i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIV/179/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIV/180/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Elżbieta Parzych – Starosta – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych    i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXXIV/181/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Starosta – Elżbieta Parzych – w odpowiedzi na zgłoszone w punkcie nr 5 zapytania   i interpelacje stwierdziła, że potwierdza fakt, iż drogi powiatu łomżyńskiego po zimie, na  niektórych odcinkach się rozsypały i konieczna jest ich naprawa, wobec czego przychyla się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego o zwiększenie puli środków w budżecie na bieżące utrzymanie dróg.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.10 W wolnych wnioskach radny – Sławomir Łomotowski – poprosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej problemów ze ścieżką rowerową na odcinku Stara Łomża – Rybno.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że umowa ryczałtowa zawarta z wykonawcą nie przewidywała wykonania robót dodatkowych, natomiast grunty były nieodpowiednie i wykonawca zrealizował pewne dodatkowe zadania. My nie mogliśmy zwiększyć środków w ramach tego zadania, ponieważ przyznano nam środki publiczne, stąd też powstał pewien problem.  

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei radny – Sławomir Łomotowski – poprosił o rozważenie możliwości modernizacji drogi na odcinku przez Stary Cydzyn lub też naprawy w ramach bieżącego utrzymania.

 

Ponadto poprosił o przygotowanie projektu porozumienia na wykonanie chodnika lub innego typu utwardzenia poboczy na odcinku Niewodowo – Drozdowo.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Radny – Jan Kuczyński – poprosił o rozważenie umieszczenia zakazu poruszania się transportu ciężkiego na odcinku przez Jeziorko.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego poinformował, że jest trudne do zrealizowania, ponieważ objazdy są kierowane przez ten odcinek drogi.

 

Ponadto w pełni poparł wniosek o zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg.

 

Adam Frączek – Dyrektor ZDP odnosząc się do powyższych tematów poinformował, że konieczne jest zwiększenie środków na bieżące utrzymanie, ponieważ zimowe warunki atmosferyczne spowodowały wiele uszkodzeń na drogach.

 

Następnie dodał, że projekt porozumienia na wykonanie utwardzenia poboczy na odcinku Niewodowo – Drozdowo poprzez zamontować tzw. jumb zostało skierowane do Wójta Gminy Piątnica i jeszcze nie ma odpowiedzi zwrotnej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz    w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

          

 

Data powstania: środa, 9 maj 2018 07:53
Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 07:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 199 razy