BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w dniu 27 października 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.15, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Sławomir Łomotowski                  - Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Konrad Piotrowski          - Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Dariusz Kossakowski                    - członek Komisji.
4. Lech Marek Szabłowski                - członek Komisji.
5. Agnieszka Zduńczyk                     - członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawy różne:
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński”.

 
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

 

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu panią Elżbietę Gosk – Głównego Specjalistę z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że ustawa o działalności pożytku publicznego przy realizacji zadań publicznych nakłada obowiązek współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, a w ramach tej współpracy ustanowienie programu po konsultacjach z organizacjami zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego konsultacje takie od 17 września do 2 października były prowadzone. Nie wniesiono żadnych uwag do zaprezentowanego programu. Program określa cele, formy, zakres przedmiotowej współpracy i priorytetowe zadania. Jeśli chodzi o priorytetowe zadania to kwoty na poszczególne obszary nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłych     i tak w obszarze podtrzymywania  i upowszechniania tradycji, kultury, ochrony dóbr kultury           i tradycji przeznaczono 24.000,00 zł. W obszarze promocji i upowszechniana turystyki 6.000,00 zł. W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 35.000,00 zł. W przypadku pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwota przeznaczona wstępnie na prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo 634.000,00 zł, a na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 77.300,00 zł.

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.2 Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do kolejnego punktu obrad – sprawy różne. Wobec tego o zabranie głosu poprosił Głównego Specjalistę z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że zgodnie z art.49 ust.1 karty nauczyciela tworzy się fundusz nagród stanowiący, co najmniej 1% wynagrodzeń rocznych i w oparciu o tę podstawę prawną został utworzony w 2003 roku regulamin. Zgodnie z tym regulaminem z funduszu nagród przyznawane było 70% bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczenie na nagrody starosty i 30% pozostawało w geście Pani i Pana Starosty. Kwota ten 1 % to w tym roku 4.400,00, więc nagroda Starosty wynosiłaby zgodnie z tym regulaminem 1.322,00 zł, więc chcąc zachować rangę i prestiż nagrody starosty zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w proporcjach przyznawania nagród z tego funduszu. I tak następuje zwiększenie funduszu nagród przeznaczonego na nagrody starosty z 30% na 55% i zmniejszenie funduszu nagród przeznaczonego na nagrody dyrektora z 70% na 45%. Starosta Łomżyński w ramach posiadanego funduszu może przyznawać nagrody zarówno dla dyrektorów jak i dla nauczycieli tej naszej placówki. Przesunięto również termin składania wniosków z 20 na 30 września, jako, że na początku września następuje spiętrzenie zadań i działań organizacyjnych. Wprowadzono zmiany w nazewnictwie – „Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia” zastąpiono nazwą „Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Spraw Społecznych”, natomiast wyraz „Zastępca Starosty” wyrazem „Wicestarosta Łomżyński”.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński”., został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

 

Ponadto w sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 6-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                
 

 

Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 09:02
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 09:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 356 razy