BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 10/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.50, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.

 

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
Sprawy różne:
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B;
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo.

 
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński poprosił o zabranie głosu Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego zawiera proponowane zmiany: po stronie dochodów proponowane jest zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 828.000,00 zł. Przy czym plan dochodów bieżących planuje się zwiększyć o kwotę 808.000,00 zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł. Po stronie wydatków budżetu ogółem zwiększa się plan o kwotę 979.029,00 zł z czego plan wydatków bieżących o kwotę 937.725,00 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 41.304,00 zł. Ponad to proponuje się przeniesienie w planie wydatków bieżących kwoty 1.128,00 zł jest to proponowane przeniesienie między działami w zakresie zadań własnych. Proponowane zmiany dotyczą: otrzymania środków z ministerstwa administracji i cyfryzacji  w rozdz.678. Są to środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 120.000,00 zł. środków własnych z Gminy Piątnica na remont drogi Wyrzyki. Powyższy wpływ środków powoduje również zmiany po stronie wydatków bieżących z przeznaczeniem tych środków na zakup usług remontowych, przy czym wkład własny Starostwa Powiatowego do tego zadania będzie wynosił 129.725,00 zł. Są to środki, które proponuje się przenieść z zadania inwestycyjnego w ramach współpracy gmin. Ponad to o 20.000,00 zł. po stronie dochodów majątkowych jest zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Stare Krzewo-Nowe Krzewo, po stronie wydatków majątkowych te środki zostały również ujęte i dodatkowo przesunięte zostały po stronie wydatków majątkowych środki 21.304,00 zł. z drogi Siemień-Rybno z przeznaczeniem na nowe zadanie tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok, został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.2 Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – stwierdziła, że analogiczna uchwała była już podejmowana na poprzedniej sesji w sprawie realizacji tej inwestycji. Dzisiaj ponownie jest podejmowana dlatego, że w dniu 30 września była ogólnie dostępna  informacja o 75% dofinansowaniu później okazało się , że zostało zmienione rozporządzenie i do tak zwanych schetynówek jest dofinansowanie tylko 50%. Zarząd podjął więc decyzję o wystąpieniu o dofinansowanie na tą inwestycję z tym, że muszą być zmienione środki jakie wkład własny musi włożyć zarząd powiatu. Tak jak Państwo macie w projekcie ponad milion złotych są to środki Zarządu Powiatu, a około 500.000,00 zł Gmina Śniadowo. Ta różnica wynika stąd, że wcześniej było ustalone, że 50 % zostanie podzielone po 25% równo Powiat i Gmina, ale po rozmowach pan Wójt oświadczył, że nie jest     w stanie zwiększyć tej kwoty. Szkoda byłoby nie złożyć wniosku o dofinansowanie, ponieważ tych dofinansowań nie ma aż tak wiele żebyśmy mogli odrzucać i nie występować z wnioskiem. Zarząd powiatu postanowił, żeby wystąpić do wysokiej Rady o przyjęcie tej uchwały i złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km”   i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.3 1) Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu obrad. W związku z tym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – stwierdził, że samorząd Gminy Łomża zwrócił się z prośbą do zarządu powiatu o wsparcie partnerskie poprzez przyjęcie uchwały przez radę powiatu w celu złożenia wniosku i uzyskania dodatkowych punktów na przebudowę drogi gminnej, o której była przed chwilą mowa. W tej sytuacji ta propozycja ogranicza się zgodnie z nowymi kryteriami do wsparcia finansowego.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B, został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.3 2) Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego tematu. W związku z tym o zabranie głosu ponownie poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – stwierdził, że sprawa jest podobna, pan Wójt Gminy Śniadowo wystąpił do nas z wnioskiem o wsparcie finansowe w celu pozyskania dodatkowych punktów na złożony niebawem wniosek na drogę gminną, z tą różnica, że ta droga gminna obejmuje również swoim zakresem skrzyżowanie z drogą powiatową. Chodzi tutaj o kwotę 20.000,00 zł i w związku z tym, że jest to nasz interes, dlatego też ta kwota 20.000,00 zł ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia naszego - jako zarządu drogi powiatowej, albowiem wartość przebudowy samego skrzyżowania będzie znacznie wyższa.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo, został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 10-te posiedzenie Komisji Budżetu.

 

                                                                                                              
 

 

Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 09:54
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 09:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 483 razy