BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.00.

 

Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.
Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.
Antoni Włodkowski – członek Komisji.
Jarosław Kulesza– członek Komisji.
Adam Zaczek – członek Komisji.
Barbara Zalewska – członek Komisji.
Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.
Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.
Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.
 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
Sprawy różne:
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B;
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo.

 

 

 

 
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Lech Szabłowski – poinformował, że Zarząd Powiatu Łomżyńskiego podjął próbę przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi, po to, aby można było podjąć oficjalne rozmowy. Należy złożyć wniosek z załączoną uchwałą Rady Powiatu w sprawie chęci potrzeby przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Z tym zamiarem wiążemy nadzieję na możliwość skorzystania ze środków finansowych, jakimi Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" w tej rozpoczętej perspektywie finansowej będzie dysponowała. Tak naprawdę w dwóch obszarach jeden to z projektów miękkich szkoleniowych. Jeśli taka możliwość będzie – to widzimy tutaj szansę, a zasadniczą kwestią, która determinuje nas do tego aby do tej Lokalnej Grupy Działania przystąpić jest chęć pozyskania środków finansowych na rewitalizację zabytkowego budynku dworku Lutosławskich w Drozdowie – siedziby naszego Muzeum Przyrody. Pani Dyrektor jest przygotowana na to, aby występować z wnioskiem o dofinansowanie, jest gotowa dokumentacja techniczna i jeśli będzie taka wola pięciu samorządów gminnych, które w tej chwili tworzą tą Lokalną Grupę Działania będziemy rozmawiali z radą LGD "Sąsiedzi".

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.2 Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – stwierdziła, że analogiczna uchwała była już podejmowana na poprzedniej sesji w sprawie realizacji tej inwestycji. Dzisiaj ponownie jest podejmowana dlatego, że w dniu 30 września była ogólnie dostępna  informacja o 75% dofinansowaniu później okazało się , że zostało zmienione rozporządzenie i do tak zwanych schetynówek jest dofinansowanie tylko 50%. Zarząd podjął więc decyzję o wystąpieniu o dofinansowanie na tą inwestycję z tym, że muszą być zmienione środki jakie wkład własny musi włożyć zarząd powiatu. Tak jak Państwo macie                w projekcie ponad milion złotych są to środki Zarządu Powiatu, a około 500.000,00 zł Gmina Śniadowo. Ta różnica wynika stąd, że wcześniej było ustalone, że 50 % zostanie podzielone po 25% równo Powiat i Gmina, ale po rozmowach pan Wójt oświadczył, że nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty. Szkoda byłoby nie złożyć wniosku o dofinansowanie, ponieważ tych dofinansowań nie ma aż tak wiele żebyśmy mogli odrzucać i nie występować z wnioskiem. Zarząd powiatu postanowił, żeby wystąpić do wysokiej Rady o przyjęcie tej uchwały i złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.3 1) Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu obrad. W związku z tym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – stwierdził, że samorząd Gminy Łomża zwrócił się z prośbą do Zarządu   Powiatu o wsparcie partnerskie poprzez przyjęcie uchwały przez radę powiatu w celu złożenia wniosku i uzyskania dodatkowych punktów na przebudowę drogi gminnej, o której była przed chwilą mowa. W tej sytuacji ta propozycja ogranicza się zgodnie z nowymi kryteriami do wsparcia finansowego.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.3 2) Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego tematu. W związku z tym o zabranie głosu ponownie poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – stwierdził, że sprawa jest podobna, pan Wójt Gminy Śniadowo wystąpił do nas z wnioskiem o wsparcie finansowe w celu pozyskania dodatkowych punktów na złożony niebawem wniosek na drogę gminną, z tą różnica, że ta droga gminna obejmuje również swoim zakresem skrzyżowanie z drogą powiatową. Chodzi tutaj o kwotę 20.000,00 zł i w związku z tym, że jest to nasz interes, dlatego też ta kwota 20.000,00 zł ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia naszego - jako zarządu drogi powiatowej, albowiem wartość przebudowy samego skrzyżowania będzie znacznie wyższa.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

 

 

Ponadto nie zgłoszono kolejnych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zgłoszonych na wstępie, zakończył 8-me posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

    

Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 11:12
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 11:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 496 razy