BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 11/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 1 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.20.

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. na posiedzenieu stwierdzono nieobecnośc radnej Agnieszki Zduńczyk. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
Sprawy różne.

 
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego dotyczy wprowadzenia po stronie dochodów oraz wydatków kwoty 2.289.494,00 zł. Wynika to ze zmian wprowadzanych przez Zarząd Powiatu od ostatniej sesji Rady. Ponadto dwie pozycje dotyczą: przyznania dotacji celowej dla Muzeum Przyrody  w Drozdowie – kwoty 14.000,00 zł – sfinansowanie kosztów wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności, w ramach planowanej rewaloryzacji Dworu Lutosławskich, a także dotacji Gminy Śniadowo na sfinansowanie wspólnej inwestycji w zakresie zakupu spirometru dla Szpitala Wojewódzkiego. Planujemy na ten cel kwotę 7.000,00 zł. Do projektu uchwały dołączyliśmy szczegółowy opis zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu. Głównie odnosi się to do rozliczenia inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Stara Łomża – Siemień.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok, został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.2  W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych innych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Budżetu.

 

 

Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 12:14
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 12:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 393 razy