BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.00.

 

Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.
Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.
Antoni Włodkowski – członek Komisji.
Jarosław Kulesza– członek Komisji.
Adam Zaczek – członek Komisji.
Barbara Zalewska – członek Komisji.
Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.
Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.
Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.
     

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego      z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”.
Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.
Sprawy różne.

 

 
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Lech Szabłowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego  z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”. Reasumując dodał, że Powiat Łomżyński tylko raz dotychczas skorzystał ze wsparcia w ramach udziału w ww. Stowarzyszeniu, natomiast obecnie obszar naszego powiatu został wykluczony z obszarów przyległych do transgranicznych, co w zasadzie uniemożliwia jakiekolwiek wsparcie finansowe naszych zadań i działań. 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

Grażyna Kołodziejska – przypomniała, że uchwałą nr 29/96/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawił projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok. Projekt budżetu powiatu opracowano z uwzględnieniem: zawiadomień Ministra Finansów  o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 rok oraz kalkulacji planowanych na 2016 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 roku, informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, a także wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok. Projekt budżetu zakłada: planowane dochody ogółem wyniosą 31.445.743,00 zł. W tym dochody bieżące 24.977.770,00 zł, dochody majątkowe 6.467.973,00 zł. Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 34.125.400,00 zł. w tym wydatki bieżące 23.859.577,00 zł., wydatki majątkowe 10.256.823,00 zł. Przedłożony projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.679.657,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków zewnętrznych. Plan przychodów budżetu na 2016 rok wynosi 2.890.183,32 zł natomiast plan rozchodów 210.526,32 zł. Jest to spłata rat kapitałowych kredytu. Opracowując projekt budżetu na 2016 rok po stronie dochodów włączono do niego dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę, natomiast subwencje i udziały  w podatkach dochodowych PIT i CIT w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Plan z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT zaprojektowano na poziomie 4.400.000,00 zł., jest on niższy od kwoty wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, przyjęto kwotę niższą. Ostatecznie wielkości zostaną uregulowane po otrzymaniu informacji na początku 2016 roku. W stosunku do projektu budżetu 2015 roku udziały w podatkach PIT i CIT przyjęto w kwocie wyższej o 400.000,00 zł. Subwencje określone przez Ministra Finansów są wyższe o 705.570,00 zł, natomiast przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 745.200,00 zł. Odnosząc się do projektu budżetu na 2015 rok należy wskazać, że zaplanowane dochody bieżące na 2016 rok stanowią 97% planu dochodów bieżących na 2015 rok, natomiast wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 95,75% wydatków bieżących w 2015 roku. Dochody bieżące własne z tytułu opłat pobieranych za świadczone usługi stanowią 100% czyli są ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok na poziomie 2015 roku Wydatki na zadania własne zaplanowano na poziomie 97% roku 2015. Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego są wyższe o 79.265,00 zł. Zwiększono również wpływy z tytułu usług geodezyjnych   o 130.000,00 zł. uwzględniając wykazane sumy dotacji subwencji oraz możliwe do osiągnięcia  w 2016 roku dochody własne, określono w ramach tych zasobów pieniężnych wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2015 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku za wysługę lat oraz skutki netto przyrost bądź spadek zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wydatki bieżące na realizację zadań własnych stanowią niemal 96% planu wydatków na 2015 rok. Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu na poziomie zbliżonym do wydatków 2015 roku. Różnicę stanowią projekty finansowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja została zakończona w 2015 roku. Istotna zmiana w poziomie wydatków dotyczy środków na realizację zadań zleconych samorządom, realizowanych na podstawie odrębnych ustaw w zakresie ochrony zdrowia. Środki te finansowane składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są niższe o kwotę 755.000,00 zł. Zostały one zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji. Standardowo w trakcie roku ulegają one zwiększeniu do wysokości zgłaszanych potrzeb. Zwiększono wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 119.886,00 zł., w tym udział miasta zwiększono o kwotę 69.424,00 zł. Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.265.823,00 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwość pozyskania środków zewnętrznych wspomagających finansowanie przy udziale środków zewnętrznych kwot  w wysokości 6.457.973,00 zł, środków własnych 1.128.193,00 zł. oraz instrumentów dłużnych w wysokości 2.679.657,00 zł. Odpowiednio wydatki majątkowe 62,91% są finansowane środkami bezzwrotnymi, środki z porozumień oraz z budżetu państwa 10,89% środkami własnymi oraz 26,2% środkami zewnętrznymi. Istotnym miernikiem w kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna dochody bieżące a wydatki bieżące. Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 1.118.193,00 zł. Ostateczne kwoty wydatków majątkowych oraz kredytu zostaną skorygowane na początku 2016 roku po rozstrzygnięciu konkursu bądź wprowadzeniu zmian w realizacji zadań inwestycyjnych. Projekt budżetu powiatu na 2016 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad.3 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zgłoszonych na wstępie, zakończył 9-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

                    

Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 15:14
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 15:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 369 razy