BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE OCENY TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY DROGI

ZAPYTANIE OFERTOWE

 WYKONANIE OCENY TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY DROGI

 Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 – tekst jednolity)

 ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, e-mail: pinb.lomza@wp.pl , tel. 85 2156937

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie oceny technicznej    dotyczącej zgodności zrealizowanej przebudowy jezdni na drodze gminnej nr 105 734B - ulica Spokojna we wsi Giełczyn,  gm. Łomża, z przepisami techniczno - budowlanymi, ze wskazaniem ewentualnych  zmian lub przeróbek umożliwiających  wykonanie  zjazdów na posesje  (bez konieczności ingerowania w działki graniczące z pasem drogowym) spełniających wymogi określone w & 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej   z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Zamówienie obejmuje wykonanie oceny technicznej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie robót budowlanych polegających na przebudowie  jezdni na drodze gminnej nr 105 734B - ulica Spokojna we wsi Giełczyn, gm. Łomża   

  1. Opracowanie powinno zawierać:

- opis stanu istniejącego na gruncie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości korzystania  ze zjazdów z drogi gminnej  na działki przylegające do ulicy Spokojnej.

-   wnioski i zalecenia wskazujące zmiany lub przeróbki (roboty budowlane), po wykonaniu których  możliwe będzie  wykonanie  zjazdów na posesje  zgodnych z obowiązującymi  przepisami.                                      

  1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne materiały dotyczące prowadzonego postępowania oraz udzieli wszelkich posiadanych informacji.
  1. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może  on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (cena powinna zawierać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia)
  2. dokument potwierdzający uprawnienia

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać  w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 319, nr tel.862156937, e-mail: pinb.lomza@wp.pl, osoba uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Barbara Stalewska, Roman Wiktorzak

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  – 6 miesięcy

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 15:00,
osobiście, przesłać na adres Zamawiającego: Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  lub przekazać drogą elektroniczną: pinb.lomza@wp.pl

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100 % (Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę).

 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15 października 2019 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane w formie pisemnej.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający zastrzega sobie w przypadku uzasadnionych przyczyn prawo unieważnienia postępowania

                                                         

 

 Załacznik:

1. Formularz ofertowy

                                                                                                                                                                                                                                

              

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 sie 2019 09:09
Data opublikowania: środa, 28 sie 2019 09:27
Data przejścia do archiwum: środa, 16 paź 2019 12:47
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 171 razy