BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VIII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 27 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

  

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (mandat radnego Edwarda Łady wygasł ze względu na śmierć radnego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Poinformował również, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Następnie uczczono minutą ciszy śp. radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego, wieloletniego Wójta Gminy Piątnica – Pana Edwarda Ładę, który zmarł nagle w dniu 19 czerwca 2019 r.

 

Ad. 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej propozycji.

 

Wobec braku innych propozycji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023 zostało przyjęte 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad VIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za” wg następującego układu (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było):

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Łomżyński.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece w Łomży.
Sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
 

Ad. 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z VII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad. 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami oraz informację o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli członkowie Zarządu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad. 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań, w związku ze zmianą art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad .6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Łomżyński.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Łomżyński została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece w Łomży.

 

Następnie Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Adam Zaczek – odnosząc się do kwestii powierzenia zadań biblioteki powiatowej od dnia 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zapytał kto prowadził te zadania od 1 stycznia br. do dnia 1 lipca 2019 roku, jeżeli tak to czy było to na mocy podjętej uchwały lub zawartego porozumienia.

Ponadto zapytał czy w związku z tym transza 46.000 zł została proporcjonalnie podzielona na pół i wobec tego Miasto Łomża otrzymało kwotę 23.000 zł za okres, w którym prowadziło zadania biblioteki powiatowej. 

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że obecny projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu proceduralnego, gdyż prawo nie przewiduje dokonywania wypłat wstecz, w związku z tym projekt uchwały został skonstruowany tak jak przedłożono, Miasto Łomża otrzyma kwotę 46.000 zł, ponieważ wykonuje dla Powiatu te zadania.

 

Radny Adam Zaczek – dodał, że w projekcie mamy zapis, iż powierzenie zadań nastąpi od dnia 1 lipca 2019 roku, czyli do pierwszego lipca br. nie ma żadnej podstawy prawnej aby zapłacić.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że zostały zwiększone środki w poszczególnych miesiącach drugiego półrocza.

 

Radny Adam Zaczek – zaznaczył, że w pierwszym półroczu tej umowy – na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej – nie było.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – dodała, że część zadań na pewno jest takich, że Miasto zdąży wywiązać się terminowo i wykonać w drugim półroczu, natomiast jeżeli chodzi o obsługę czytelników – to Miasto cały czas to wykonuje, to nie zostało zmienione.

 

Radny Adam Zaczek – ponownie podkreślił, że nie było umowy na prowadzenie tych zadań od 1 stycznia do 1 lipca br. Nawiązując do tego wyraził wątpliwości czy przedłożony projekt uchwały jest zgodny z prawem i czy nie zostanie ewentualna uchwała podważona przez organy nadzorujące.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że w jej ocenie projekt uchwały jest zgodny z prawem, natomiast zadania zostały tak przesunięte, żeby była możliwość wywiązania się z nich, natomiast obsługa czytelnicza jest prowadzona na bieżąco, nie ma tu żadnego problemu.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – w uzupełnieniu dodał, że załącznikiem do projektu uchwały jest projekt porozumienia, który ma być podpisany przez Prezydenta Łomży i Zarząd Powiatu. W paragrafie 3 tego projektu porozumienia są wymienione zadania, na realizację których ma być przeznaczona określona kwota dotacji i te zadania z powodzeniem będą mogły być zrealizowane w ciągu jednego półrocza. Z tego porozumienia wynika również obowiązek rozliczenia strony dotowanej, czyli Prezydenta. Jeśli Prezydent Łomży – a w jego imieniu Miejska Biblioteka Publiczna nie zrealizuje tych zadań to ta część dotacji zostanie zwrócona. Nie mieliśmy żadnych sygnałów od mieszkańców powiatu czy od gminnych bibliotek publicznych, o tym że w związku z brakiem tego porozumienia nie ma obsługi czytelniczej, czy też, że został zerwana współpraca, kontakt bezpośredni między bibliotekami gminnymi a bibliotekę publiczną. Mam nadzieję, że te wszystkie zadania zapisane w projekcie porozumienia zostaną zrealizowane, mimo że będzie to skupione w ciągu jednego półrocza.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że chodzi mu o to, iż nie było umowy na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej od 1 stycznia do 1 lipca br., w związku z tym Zarząd Powiatu może mieć zarzut, że nie prowadził tych zadań we wspomnianym okresie. Na tym polega problem, który poruszył.

 

Przewodniczący Rady – zaznaczył, że w tej sprawie nie było żadnych skarg lub zgłaszanych problemów.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece w Łomży została podjęta 13-ma głosami „za” i 3-ma głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019” (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad. 11 Nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

 

Ad. 12 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta – Lech Marek Szabłowski, który serdecznie zaprosił wszystkich zebranych do uczestnictwa w XXVI-ym Międzynarodowym Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.13 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady VIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                   

 

                       

            

 

 

 

Data powstania: wtorek, 3 wrz 2019 10:39
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2019 10:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 357 razy