BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych:

Podstawa prawna:

Art. 33 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572).

Nabór partnera dotyczy:

Współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru: RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19,

Planowany zakres zadań projektowych przewidziany dla partnera:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie działań, metod, harmonogramu realizacji, planu wdrożenia realizacji projektu.
 2. Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w oparciu o wypracowaną koncepcje realizacji projektu.
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych oraz współzarządzanie projektem.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektu.

Celem partnerstwa jest  wspólne przygotowanie i realizacja projektu zintegrowanego mającego na celu poprawę dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz szersze upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.

 1. Partnerami projektu mogą być:

Każdy podmiot – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), który posiada zdolność wniesienia do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych, pozwalających na przygotowanie, we współpracy z Powiatem Łomżyńskim, wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie jego realizację. 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

 1. wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
 • 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769)
 • 9 ust 1 pkt 2a ustawy z 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628, 1214)
 1. zalegające z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.Wymagania wobec partnera:
 1. Złożenie w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Złożenie w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 3. Wykazanie posiadania wykwalifikowanej kadry w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS w wymiarze co najmniej 2 osób stale współpracujących z potencjalnym partnerem, w okresie co najmniej 36 miesięcy przed terminem składania ofert, w tym:
 • minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu projektem partnerskim z udziałem JST
 • minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania do min. 3 projektów finansowanych z EFS.
 1. Wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji min. 2 projektów w zakresie doradztwa edukacyjnego – zawodowego, w okresie 36 miesięcy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowanie personelem z pośród którego co najmniej 1 osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane jako doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego osób dorosłych;
 3. Przygotowanie Strategii Projektu Grantowego[1];
 4. Przygotowanie koncepcji projektu w oparciu o zapisy regulaminu konkursu[2];
 5. Współpraca z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu - ETAP I i II.Potencjalni partnerzy mogą składać oferty, które powinny:
 1. być złożone w języku polskim;
 2. zawierać dane zgłaszającego:
 • nazwa oferenta,
 • adres siedziby,
 • dane oferenta
 • osoba do kontaktu,
 • Osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta: imię, nazwisko, funkcja,
 1. zawierać informacje o charakterze prowadzonej działalności;
 2. zawierać informacje o oferowanym wkładzie partnera w realizację projektu:
 • zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe,
 1. zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. projektów grantowych;
 2. zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego osób dorosłych;
 3. zawierać opis doświadczeń personelu potencjalnego partnera zgodnie z pkt. II;
 4. zawierać opis koncepcji projektu;
 5. zawierać określenie udziału potencjalnego partnera w trakcie przygotowania projektu.Wraz z ofertą należy przedłożyć:
 1. Strategię Projektu Grantowego;
 2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. aktualny statut podmiotu;
 4. dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):
 • sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub
 • uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat (w przypadku partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów,
  o których mowa w pkt.1).
 • w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast dokumentów, o których mowa
  w pkt. 2-3 powinien złożyć bilans otwarcia,
 1. pisemne oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do Otwartego naboru na partnerów
  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowany na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” w ramach PROWP 2014-2020;
 2. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem
  z odpowiedniego rejestru/ewidencji).
 3. Kopie dokumentów dołączone do ofert musza być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualna datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

 Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 1. Formalne

Lp.

Ocena formalna

TAK

NIE

1

złożono w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

 

 

2

złożono w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

 

 

3

wykazano posiadanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w wymiarze w wymiarze co najmniej 2 osób stale współpracujących z potencjalnym partnerem, w okresie co najmniej 36 miesięcy przed terminem składania ofert, w tym:

 

 

a) minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu projektem partnerskim z udziałem JST

 

 

b) minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania do min. 3 projektów finansowanych z EFS

 

 

4

wykazano posiadanie doświadczenia w realizacji min. 2 projektów w zakresie doradztwa edukacyjnego – zawodowego, w okresie 36 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

 

 

5

wykazano dysponowanie personelem z pośród którego co najmniej 1 osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane jako doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego osób dorosłych

 

 

6

złożono Strategię Projektu Grantowego

 

 

7

dostarczono aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną

 

 

8

sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrachunkowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)  lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku instytucji nie zobligowanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie)

 

 

9

aktualny statut podmiotu lub równoważny dokument

 

 

 

 1. Merytoryczne

Lp.

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1

wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji projektów/przedsięwzięć w obszarze merytorycznym projektu  tj. działalności edukacyjno – zawodowej w regionie.

Oferent otrzyma punkty, jeśli wykaże, że realizował:

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert projekty/przedsięwzięcia co najmniej 3 projekty o charakterze edukacyjno - zawodowym – 5 pkt

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert projekty/przedsięwzięcia co najmniej 5 projektów o charakterze edukacyjno - zawodowym – 10 pkt

Liczba punktów za każdy spełniony element nie podlega sumowaniu.

0-10

 

2

wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji projektów innowacyjnych lub współpracy ponadnarodowej związanych z szeroko rozumianym kształceniem zawodowym, poradnictwem zawodowym, kształceniem ustawicznym.

Oferent otrzyma punkty, jeśli wykaże, że realizował:

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 1 projekt  - 10 pkt

- brak doświadczenia w realizacji min. 1 projektu – 0 pkt

0-10

 

3

zgodność misji/profilu działalności Potencjalnego partnera z celami partnerstwa

Oferent otrzyma punkty, jeśli wykaże że misja/profilu działalności Partnera wynikająca z dokumentów założycielskich jest zgodny z celami partnerstwa:

- brak zgodności  misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa – 0 pkt

- misja/profil działalności Partnera jest zgodny z celami partnerstwa (na podstawie dokumentów założycielskich np. statut) – 5 pkt

Liczba punktów za każdy spełniony element nie podlega sumowaniu.

0-5

 

4

Opis koncepcji projektu i współpracy z Miastem Łomża w zakresie jego wspólnego przygotowania i realizacji

Potencjalny Partner zobowiązany jest przedstawić koncepcję projektu i współpracy wg informacji zawartych w formularzu oferty wraz opisem możliwości technicznych bieżących i cyklicznych spotkań. Preferowane będą instytucje, które są dostępne w każdy dzień roboczy bez względu na ilość spotkań roboczych.

0 -10

 

5

opracowanie Strategii Projektu Grantowego

Potencjalny Partner zobowiązany jest do opracowania Strategii Projektu Grantowego wg Wzoru Formularza Strategii Projektu Grantowego stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu  konkursu Projekty zintegrowane Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

0-20

 

SUMA

55

 

 

Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego (decyduje data wpływu pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

Sposób składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wydziałowi Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

z dopiskiem:

„Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu zintegrowanego 3.2.1 oraz 3.2.2 RPO woj. podlaskiego”

 

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone po zakończeniu naboru przez Komisję Konkursową ds. wyboru partnera powołaną przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie opinii Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego nie przysługuje odwołanie.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

[1] Wzór Formularza Strategii Projektu Grantowego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu  konkursu Projekty zintegrowane Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych dostępnego na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-321--poddzialanie-322.html

[2] Regulamin konkursu Projekty zintegrowane Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 6 wrz 2019 13:59
Data opublikowania: piątek, 6 wrz 2019 14:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 paź 2019 10:39
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 286 razy