BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IX/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 4 września 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 15.05.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (w trakcie obrad ślubowanie złożył radny Antoni Włodkowski i od tego momentu Rada obradowała w pełnym 17-osobowym składzie). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Poinformował również, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad. 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie nr 18 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej propozycji.

 

Wobec braku innych propozycji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostało przyjęte 16-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad IX-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, wg następującego układu (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było):

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Złożenie ślubowania przez osobę obejmującą wakujący mandat radnego.
Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, od dnia 01 września 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1961B i odc. nr 1928B na terenie Gminy Wizna i Gminy Jedwabne.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka nr 1955B na terenie Gminy Śniadowo.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gminy Śniadowo.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad.                         

 

Ad. 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 281/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego (kopia ww. Postanowienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Następnie radny Antoni Włodkowski złożył ślubowanie o następującej treści „Uroczyście ślubuję rzetelnie  i  sumiennie  wykonywać  obowiązki wobec  Narodu  Polskiego,  strzec  suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad. 4 Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z VIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad. 5 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami oraz informację o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyli członkowie Zarządu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad. 6 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań, w związku ze zmianą art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad. 7 Justyna Mariak-Grzenda  – główny specjalista w Wydziale Finansowym – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, od dnia 01 września 2019 r.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, od dnia 01 września 2019 r. została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Łomżyńskiego.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Łomżyńskiego została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 11 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 12 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 13 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1961B i odc. nr 1928B na terenie Gminy Wizna i Gminy Jedwabne.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1961B i odc. nr 1928B na terenie Gminy Wizna i Gminy Jedwabne została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 14 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka nr 1955B na terenie Gminy Śniadowo.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka nr 1955B na terenie Gminy Śniadowo została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 15 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gminy Śniadowo.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gminy Śniadowo została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 16 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji  poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu stwierdziła, iż skargi na działalność Zarządu Powiatu Łomżyńskiego jest bezzasadna. Ponadto dodał, że Komisja zwróciła uwagę, iż warto zapytania ofertowe upubliczniać i wobec tego zmienić regulamin zamówień publicznych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć w przyszłości pewnych zarzutów i podejrzeń w stosunku do zamawiającego.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził przerwę, po zakończeniu której obrady zostały wznowione.

 

Ad. 17 Przewodniczący Rady – poinformował, że radny Antoni Włodkowski zgłosił swój akces do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Wobec czego aktualnie proponowany skład osobowy tej Komisji to:

1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.

2. Jarosław Kulesza – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad. 18 Przewodniczący Rady – poinformował, że radny Antoni Włodkowski zgłosił swój akces do pracy w Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego. Wobec czego aktualnie proponowany skład osobowy tej Komisji to:

Antoni Włodkowski (członek Komisji).
Andrzej Biedrzycki  (Wiceprzewodniczący Komisji).
3.    Wiesław Olszewski (członek Komisji).
Tadeusz Góralczyk (członek Komisji).
Lech Marek Szabłowski (członek Komisji).
Kazimierz Polkowski (członek Komisji).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 19 Ewa Jarzyło – Naczelnik wydziału Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu stwierdziła, iż skargi na działalność Zarządu Powiatu Łomżyńskiego jest bezzasadna. Ponadto dodał, że Komisja zwróciła uwagę, iż warto zapytania ofertowe upubliczniać i wobec tego zmienić regulamin zamówień publicznych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć w przyszłości pewnych zarzutów i podejrzeń w stosunku do zamawiającego.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Adam Zaczek – odnosząc się do kwestii kursów na dwóch proponowanych linii – połączeń komunikacyjnych  zwrócił uwagę, że te połączenia będą odbywać tylko raz dziennie, natomiast okres działania tych linii to zaledwie 3 m-ce. Ponadto dofinasowanie zewnętrzne to jedynie 15 % kosztów. Np. połączenie do Nowogrodu jest niezasadne, ponieważ nie ma w tym mieście żadnych instytucji czy urzędów centralnych, do których mieliby się udać mieszkańcy Kupsik czy innych okolicznych miejscowości.

W związku z tym w jego ocenie Powiat może zostać posądzony o nieracjonalne wydatkowanie środków – które w tym momencie zostały oszacowane na 5.000 zł.

Dodatkowo stwierdził, że takie propozycje bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi uważa za czysto propagandowe.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jeżeli są środki zewnętrzne na ww. cel to warto podjąć działania próbne i po tym okresie – 3-ch m-cy zastanowić się czy kontynuowanie tych zadań działania ma sens. Podkreślił także, że w jego ocenie omawiane zadanie nie ma nic wspólnego z przedwyborczymi działaniami propagandowymi.

 

Radny Zenon Białobrzeski – zwrócił uwagę, że proponowane połączenia mogą osłabić dotychczasowych przewoźników na linii Łomża – Kuzie, co może spowodować w ogóle wycofanie niektórych połączeń. 

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – zabierając głos zaznaczył, że osobiście wynegocjował pokrycie znacznej części wymaganego udziału własnego przez samorządy gmin, ponadto te dwa połączenia traktuje jako pilotażowe. Przebieg połączeń został zaproponowany przez PKS Nova, który będzie wykonawcą tych połączeń. Ponadto okres 3-miesięczny wynika z okresu programowania, po nowym roku w ramach nowego konkursu i naboru zostanie złożony przez Powiat wniosek o kontynuację tego zadania. Te linie mają funkcjonować w soboty do Jedwabnego a w środy do Nowogrodu.

Ponadto zwrócił uwagę, że na spotkanie zorganizowane przed wdrożeniem tych połączeń zaprosił także Prezydenta Miasta Łomża, którego reprezentował Dyrektor MPK – pan Janusz Nowakowski. Połączenia te w żaden osób nie kolidują z połączniami MPK na tych trasach. 

Także poinformował, że kwota 5.000 zł przeznaczana na te zadanie powinna być obniżona po pełnym skalkulowaniu kosztów.

Reasumując podkreślił, że nie jest przekonany do tego, że takie działania odniesie sukces, natomiast pilotaż przez okres 3-ch miesięcy ma to zweryfikować, przy tym podzielenie kwoty na 4 samorządy nie będzie stanowić dużego obciążenia budżetowego dla tych samorządów.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że PKS NOVA zanim dojdzie do realizacji zadania powinien zdiagnozować rentowność i zapotrzebowanie. W jego ocenie liczba pasażerów może być tak mała, że można by wynająć im taksów za tę kwotę. Nie ma także informacji ile gminy zgodzą się dołożyć do tych połączeń.

Większym pożytkiem byłoby rozmawianie w tym temacie z samorządami, które nie mają połączeń z dużymi ośrodkami, aby zapobiegać wy kluczeniom połączeń komunikacyjnych, co też było założeniem ustawy wdrażającej problemowe zadanie. Natomiast te zaproponowane połączenia nie dotyczą ośrodków wykluczonych komunikacyjnie, tj. w gminie Przytuły czy w gminie Wizna.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jeżeli nie dojdzie do wypróbowania pilotażowego to się nie dowiemy jak wygląda zapotrzebowanie w tym zakresie. Ponadto zaznaczył, że Starosta zorganizował spotkanie, na którym w obecności ekspertów i przedstawicieli samorządów gminnych szczegółowo przeanalizowano kluczowe elementy dotyczące tego zadania.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – dodał, że kwota 5.000 zł to kwota maksymalna, natomiast jeżeli będą wpływy z biletów będzie ona mniejsza, a zapobieganie wkluczeniom komunikacyjnym miało polegać na przywracaniu połączeń komunikacyjnych, które wycofano, ale również uruchamianie nowych linii. Wszystkie gminy uczestniczyły w spotkaniu, o którym wspomniał Starosta i wiedzą o tym, że będzie szansa. Były omawiane różne warianty uruchomienia linii komunikacyjnych, jednak samorządy gminne zaangażowały się w te linie, które proponujemy my   i które zaproponował przewoźnik PKS NOVA.

 

Radny Sławomir Łomotowski – poprosił o

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że Fundusz Wsparcia Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej przewiduje w tym roku dotację w wysokości 1 zł do jednego wozokilometra, natomiast PKS NOVA ma koszt jednego wozokilometra – na trasach do 10 km – 6,01 zł netto. Wkład samorządów gminnych szacowany jest na poziomie około 900 zł – każdy z czterech samorządów – do końca roku przez 3 m-ce.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została podjęta 12-ma głosami „za”, 1-ym głosem przeciwnym i 2-ma głosami wstrzymującymi się, 2-ch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 20 Nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

 

Ad. 21 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Adam Zaczek, który stwierdził, że materiały wysyłana do radnych przed sesją Rady docierają zbyt późno i radni nie ma możliwości zapoznania się z nimi w sposób należyty. W związku złożył wniosek, aby materiały na sesje Rady były wysłane odpowiednio wcześnie, aby radny miał je do wglądu – zgodnie ze Statutem – na 7 dni przez zaplanowaną sesją.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego wniosku.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad.22 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady IX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 10:24
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 10:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 326 razy