BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji.

2. Dariusz Kossakowski – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Adam Zaczek – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Stefan Szymański – członek Komisji

  

Przebieg posiedzenia:

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawiła porządek obrad w następującym układzie:

Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.
Sprawy różne.

 
Z kolei nawiązując do powyższego zapytała zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad. 1 Przewodnicząca Komisji o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że uchwałą nr 29/96/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawił projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok. Projekt budżetu powiatu opracowano z uwzględnieniem: zawiadomień Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 rok oraz kalkulacji planowanych na 2016 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 roku, informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, a także wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok. Projekt budżetu zakłada: planowane dochody ogółem wyniosą 31.445.743,00 zł. W tym dochody bieżące 24.977.770,00 zł dochody majątkowe 6.467.973,00 zł. Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 34.125.400,00 zł w tym wydatki bieżące 23.859.577,00 zł, wydatki majątkowe 10.256.823,00 zł. Przedłożony projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.679.657,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków zewnętrznych. Plan przychodów budżetu na 2016 rok wynosi 2.890.183,32 zł. natomiast plan rozchodów 210.526,32 zł. Jest to spłata rat kapitałowych kredytu. Opracowując projekt budżetu na 2016 rok po stronie dochodów włączono do niego dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę, natomiast subwencje i udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Plan z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT zaprojektowano na poziomie 4.400.000,00 zł., jest on niższy od kwoty wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, przyjęto kwotę niższą. Ostatecznie wielkości zostaną uregulowane po otrzymaniu informacji na początku 2016 roku. W stosunku do projektu budżetu 2015 roku udziały w podatkach PIT i CIT przyjęto w kwocie wyższej o 400.000,00 zł. Subwencje określone przez Ministra Finansów są wyższe o 705.570,00 zł, natomiast przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 745.200,00 zł. Odnosząc się do projektu budżetu na 2015 rok należy wskazać, że zaplanowane dochody bieżące na 2016 rok stanowią 97% planu dochodów bieżących na 2015 rok, natomiast wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 95,75% wydatków bieżących w 2015 roku. Dochody bieżące własne z tytułu opłat pobieranych za świadczone usługi stanowią 100% czyli są ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok na poziomie 2015 roku Wydatki na zadania własne zaplanowano na poziomie 97% roku 2015. Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego są wyższe o 79.265,00 zł. Zwiększono również wpływy z tytułu usług geodezyjnych    o 130.000,00 zł. uwzględniając wykazane sumy dotacji subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2016 roku dochody własne, określono w ramach tych zasobów pieniężnych wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2015 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku za wysługę lat oraz skutki netto przyrost bądź spadek zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wydatki bieżące na realizację zadań własnych stanowią niemal 96% planu wydatków na 2015 rok. Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu na poziomie zbliżonym do wydatków 2015 roku. Różnicę stanowią projekty finansowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja została zakończona w 2015 roku. Istotna zmiana w poziomie wydatków dotyczy środków na realizację zadań zleconych samorządom, realizowanych na podstawie odrębnych ustaw w zakresie ochrony zdrowia. Środki te finansowane składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są niższe o kwotę 755.000,00 zł. Zostały one zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji. Standardowo w trakcie roku ulegają one zwiększeniu do wysokości zgłaszanych potrzeb. Zwiększono wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 119.886,00 zł, w tym udział miasta zwiększono o kwotę 69.424,00 zł. Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.265.823,00 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwość pozyskania środków zewnętrznych wspomagających finansowanie przy udziale środków zewnętrznych kwot w wysokości 6.457.973,00 zł ,środków własnych 1.128.193,00 zł oraz instrumentów dłużnych w wysokości 2.679.657,00 zł. Odpowiednio wydatki majątkowe 62,91% są finansowane środkami bezzwrotnymi, środki z porozumień oraz z budżetu państwa 10,89% środkami własnymi oraz 26,2% środkami zewnętrznymi. Istotnym miernikiem w kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna dochody bieżące a wydatki bieżące. Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 1.118.193,00 zł. Ostateczne kwoty wydatków majątkowych oraz kredytu zostaną skorygowane na początku 2016 roku po rozstrzygnięciu konkursu bądź wprowadzeniu zmian w realizacji zadań inwestycyjnych. Projekt budżetu powiatu na 2016 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Przewodnicząca Komisji – zapytała z czego wynika zaplanowany wzrost dochodów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że wynika to z założeń przedstawionych przez Naczelnika Wydziału, który zakłada wzrost dochodów z tytuły wydawanych wypisów, wyrysów itp.

 

Dariusz Kossakowski – zapytał jaki jest przewidziany deficyt.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że deficyt będzie zaciągany pod koniec roku i w tym momencie ciężko jest dokładnie go określić.

 

Dariusz Kossakowski – zapytał czy ten deficyt będzie się kształtował w okolicach 3 mln zł.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że wg jej szacunków będzie znacznie mniejszy.

 

Dariusz Kossakowski – stwierdził, że z przedłożonego projektu budżetu nie wynika, aby na ternie gminy Piątnica miały być realizowane inwestycje drogowe na drogach powiatowych. Mając na uwadze powyższe zapytał czy planowane wcześniej inwestycje w tej gminie nie będą wykonane.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że inwestycje drogowe na terenie gminy Piątnica są zapisane w innych dokumentach.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 4 głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (opina Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 2 Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Barbara Zalewska, zakończyła 6-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 14:43
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 14:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 215 razy