BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.05.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy Komisji:

1. Kazimierz Polkowski – Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Biedrzycki – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Andrzej Piotrowski – członek Komisji.

4. Jan Kuczyński – członek Komisji.

5. Jacek Nowakowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Kazimierz Polkowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

Przyjęcie protokołu z 2-go posiedzenia Komisji.
Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2016 rok.
Opracowanie i przyjęcie ramowego planu kontroli Komisji na 2016 rok.
Sprawy różne.
 

 Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z 2-ego posiedzenia Komisji Rewizyjnej był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 2-ego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z propozycjami zgłoszonymi przez zebranych oraz Skarbnika Powiatu, zaproponował przyjęcie następujących tematów dotyczących planu pracy Komisji na 2016 rok:

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015. II kwartał.
Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. II kwartał.
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2016 roku. III kwartał.
Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Cały rok.
Wizja bezpośrednia inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez Powiat Łomżyński. Cały rok.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2016 rok zostało uwzględnione wykonywanie innych zadań zlecanych przez Radę Powiatu.

 
Z kolei wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. plan pracy został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie tematów do rocznego planu kontroli.

1.      Ocena realizacji budżetu za 2016 r.

2.      Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku.

3.      Analiza informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2016 roku.

4.      Kontrola inwestycji realizowanych przez Powiat Łomżyński.

Ponadto w planie kontroli na 2016 rok Komisja uwzględnia wykonanie innych zadań, w zakresie kontroli zlecanych przez Rade Powiatu.

 

Z kolei wobec braku pytań i uwag, po dokonaniu konsultacji członkowie Komisji, 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było, przyjęli plan Kontroli na 2016 rok wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 3 W sprawach różnych radny Jan Kuczyński – zwrócił uwagę, że większy nacisk trzeba kłaść na współpracę z gminami i korzystać z ich ofert współpracy. Należy przygotowywać realne projekty drogowe i realizować inwestycje, które mogą otrzymać dużą liczbę punktów przy ocenie, np. drogi powiatowe łączące drogi wojewódzkie. Dodał, że: Wójt Gminy Piątnica potwierdził udział finansowy i partycypację gminy we wspólnych inwestycjach. Będę upominała się, jako radny będę zabiegał, aż do skutku, o 200.000,00 zł na inwestycje w projekty drogowe. Mam tu na myśli drogę na odcinku Piątnica – Niwkowo, gdzie położonych jest w pobliżu około 13 miejscowości, poza tym w zasadzie nie ma tam żadnych chodników, jedynie są w Drozdowie. 

 

Ponadto zwrócił się do ZDP w Łomży z prośbą o zamontowanie lustra w Czarnocinie, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym odcinku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Kazimierz Polkowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

                  
 

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 14:45
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 14:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 205 razy