BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 12/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
Sprawy różne:
zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok,
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024,
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Komunikacji.

 

Karolina Przybyłek – stwierdziła, że zgodnie z ustawą o ruchu drogowym rada ma obowiązek ustalania stawek za usunięcie pojazdów z drogi, jak również koszty ich przechowywania na parkingu strzeżonym. Pojazd taki jest usuwany na parking w przypadkach wymienionych w ustawie, a mianowicie są to przypadki, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jego stan techniczny nie odpowiada warunkom technicznym pojazdu, kierujący pojazdem jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu, nie okazuje dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dyspozycję usunięcia takiego pojazdu na parking wydaje policjant, strażnik miejski lub też osoba dowodząca akcją ratowniczą. W związku z tym, iż Minister Finansów ogłosił stawkę obowiązująca na 2016 rok, którą uwzględniliśmy w przedstawionym  projekcie uchwały, z podziałem na rodzaj pojazdu, dlatego proszę Wysoką Radę o podjęcie projektu tejże uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opina Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że uchwałą nr 29/96/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawił projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok. Projekt budżetu powiatu opracowano z uwzględnieniem: zawiadomień Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 rok oraz kalkulacji planowanych na 2016 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 roku, informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, a także wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok. Projekt budżetu zakłada: planowane dochody ogółem wyniosą 31.445.743,00 zł. W tym dochody bieżące 24.977.770,00 zł dochody majątkowe 6.467.973,00 zł. Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 34.125.400,00 zł w tym wydatki bieżące 23.859.577,00 zł, wydatki majątkowe 10.256.823,00 zł. Przedłożony projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2.679.657,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków zewnętrznych. Plan przychodów budżetu na 2016 rok wynosi 2.890.183,32 zł. natomiast plan rozchodów 210.526,32 zł. Jest to spłata rat kapitałowych kredytu. Opracowując projekt budżetu na 2016 rok po stronie dochodów włączono do niego dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę, natomiast subwencje i udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Plan z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT zaprojektowano na poziomie 4.400.000,00 zł, jest on niższy od kwoty wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, przyjęto kwotę niższą. Ostatecznie wielkości zostaną uregulowane po otrzymaniu informacji na początku 2016 roku. W stosunku do projektu budżetu 2015 roku udziały w podatkach PIT i CIT przyjęto w kwocie wyższej o 400.000,00 zł. Subwencje określone przez Ministra Finansów są wyższe o 705.570,00 zł, natomiast przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 745.200,00 zł. Odnosząc się do projektu budżetu na 2015 rok należy wskazać, że zaplanowane dochody bieżące na 2016 rok stanowią 97% planu dochodów bieżących na 2015 rok, natomiast wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 95,75% wydatków bieżących w 2015 roku. Dochody bieżące własne z tytułu opłat pobieranych za świadczone usługi stanowią 100% czyli są ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok na poziomie 2015 roku Wydatki na zadania własne zaplanowano na poziomie 97% roku 2015. Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego są wyższe o 79.265,00 zł. Zwiększono również wpływy z tytułu usług geodezyjnych o 130.000,00 zł. uwzględniając wykazane sumy dotacji subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2016 roku dochody własne, określono w ramach tych zasobów pieniężnych wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2015 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku za wysługę lat oraz skutki netto przyrost bądź spadek zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wydatki bieżące na realizację zadań własnych stanowią niemal 96% planu wydatków na 2015 rok. Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu na poziomie zbliżonym do wydatków 2015 roku. Różnicę stanowią projekty finansowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja została zakończona w 2015 roku. Istotna zmiana w poziomie wydatków dotyczy środków na realizację zadań zleconych samorządom, realizowanych na podstawie odrębnych ustaw w zakresie ochrony zdrowia. Środki te finansowane składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są niższe o kwotę 755.000,00 zł. Zostały one zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji. Standardowo w trakcie roku ulegają one zwiększeniu do wysokości zgłaszanych potrzeb. Zwiększono wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 119.886,00 zł, w tym udział miasta zwiększono o kwotę 69.424,00 zł. Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.265.823,00 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwość pozyskania środków zewnętrznych wspomagających finansowanie przy udziale środków zewnętrznych kwot w wysokości 6.457.973,00 zł ,środków własnych 1.128.193,00 zł oraz instrumentów dłużnych w wysokości 2.679.657,00 zł. Odpowiednio wydatki majątkowe 62,91% są finansowane środkami bezzwrotnymi, środki z porozumień oraz z budżetu państwa 10,89% środkami własnymi oraz 26,2% środkami zewnętrznymi. Istotnym miernikiem w kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna dochody bieżące a wydatki bieżące. Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 1.118.193,00 zł. Ostateczne kwoty wydatków majątkowych oraz kredytu zostaną skorygowane na początku 2016 roku po rozstrzygnięciu konkursu bądź wprowadzeniu zmian w realizacji zadań inwestycyjnych. Projekt budżetu powiatu na 2016 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (opina Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 3 Przewodniczący Komisji przypomniał, że kolejnym tematem jest opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. Mając na uwadze powyższe poprosił o zgłaszanie propozycji.

 

Następnie członkowie Komisji, w oparciu o sugestie Skarbnika Powiatu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli plan pracy Komisji wg następującego układu:

1.       
Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.
II kwartał
 
2.       
Analiza sprawozdań finansowych wybranych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego.

Cały rok
 
3.       
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2016 roku.

III kwartał
 
4.       
Analiza oraz zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

IV kwartał
 
Ponadto w planie pracy Komisji na 2016 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego, który zakłada następujące zmiany w budżecie. Po pierwsze zwiększeniu ulega plan dochodów bieżących w budżetu powiatu o kwotę 50 486,00 zł. Ponad to zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 92 605,00 zł. Zmniejszeniu ulega również plan wydatków bieżących o kwotę 42 119,00 zł. Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 33mln. 583,337 i po stronie wydatków 36.930.704 zł. Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą następujących kwestii: po pierwsze zostały zaktualizowane plany dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach środków unijnych, w większości te projekty zostały zakończone i dostosowano plan do poziomu realizacji. W przypadku projektów wdrażania elektronicznych usług dla ludności w połowie grudnia otrzymaliśmy informację, że pomimo, iż rzeczowo projekt został zakończony to niestety dwa wnioski które Starostwo Powiatowe złożyło do rozliczenia nie zostaną w roku bieżącym rozliczone, w związku z czym tu również nastąpiła korekta w zakresie planu. Ponad to zostały dokonane drobne przesunięcia w zależności od potrzeb nieprzewidzianych. Zmniejszone zostały dochody z tytułu najmu do wysokości, którą ewentualnie możemy uzyskać. Natomiast zwiększenie dochodów w poszczególnych jednostkach nastąpiło z tytułu np. sprzedaży złomu, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwiększono dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi. Są to zasadnicze zmiany uwzględnione w tym projekcie.

 
Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego (opina Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024.
 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024 (opina Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu w zakresie wydatków niewygasających opiewa łącznie na kwotę 197.946,20 zł. Są to dwie pozycje po stronie wydatków. Pierwsza pozycja dotyczy umów zawartych na modernizację ewidencji gruntów. Są to umowy, które były wcześniej zawarte, jednak ze względów technicznych, proceduralnych nie wszystkie mogły być zrealizowane. W części tych umów dokumentacja została wyłożona do wglądu lecz jeszcze nie minęły wymagane okresy. Druga pozycja do wprowadzenia jako wydatki niewygasające dotyczy dokumentacji projektowej drogi Jednaczewo. Ze względu na zmianę zakresu prac uległ wydłużeniu termin realizacji umowy. Obydwa te zadania zostaną zrealizowane w pierwszej połowie przyszłego roku.

 
Następnie została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 (opina Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

 

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 12-te posiedzenie Komisji Budżetu.                                                                          
 

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 14:49
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 14:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 137 razy