BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 8/15 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.45, natomiast zakończenie o godzinie 9.55.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Sławomir Łomotowski                     - Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Konrad Piotrowski             - Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Dariusz Kossakowski                      - członek Komisji.
4. Lech Marek Szabłowski                  - członek Komisji.
5. Agnieszka Zduńczyk                        - członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:     

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Sprawy różne.

 
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

 

Ad. 1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Edward Jarota – poinformował, że jak zawsze pod koniec roku pozostaje niewielka kwota niewykorzystana ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej. W tym roku jest to 1014,65 zł. Proponujemy tę kwotę z zadania rehabilitacja zawodowa przenieść na zadania rehabilitacji społecznej, dzięki czemu będziemy mogli dofinansować zakup wózka inwalidzkiego dla dziecka pewnej rodziny. W przeciwnym razie trzeba by było tę kwotę odprowadzić do PEFRON-u, co nie jest wskazane.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.2 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 8-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                
 

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 14:53
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 14:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 189 razy