BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 9 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.55.

 

Przebieg sesji:

 

Ad. 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego oraz radnego Antoniego Włodkowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

W sprawie porządku obrad nie zgłoszono dodatkowych propozycji.

 

W zarządzonym głosowaniu porządek obrad XI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego.
 12. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2018/2019.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z X-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z X-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad. 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami oraz informację o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad. 5 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę ds. zarzadzania kryzysowego.

 

Bogusław Popkowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Kazimierz Polkowski – na przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaproponował kandydaturę radnego Tadeusza Góralczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024”.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024”.została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań             i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Po tym punkcie obrady opuścił radny Jarosław Kulesza.

 

Ad. 9 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacjiprzedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomżyprzedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Przewodniczący Rady – przechodząc do punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego przypomniał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji do dnia dzisiejszego nie zaopiniowała złożonych skarg i nie przygotowała  projektu rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, co skuje tym, iż Rada Powiatu nie może podjąć rozstrzygnięcia uchwały. Nawiązując do powyższego poprosił zebranych o zabieranie głosu.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – na podstawie paragrafu 19 ust.6 w zw. paragraf 26 ust.1 pkt.3 Statutu Powiatu Łomżyńskiego wniosła o uzupełnienie porządku obrad o punkt obejmujący podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego. Z kolei objaśniając przestawiła projekt niniejszej uchwały.

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że Pani Wicestarosta powinna zgłosić swój wniosek przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad, który został już przyjęty. Wobec tego nie jest możliwe przyjęcie pod obrady tego wniosku i zmiany przyjętego porządku obrad. Po drugie, w jego ocenie komisje doraźne pozwołuje się jeżeli nie ma komisji stałych. Jest radca prawny, który powinien wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie. Także dodał, że zebrani nie usłyszeli informacji nt. tego czy do Wojewody zostało złożone zażalenie. Podkreślił, że uważa złożony wniosek za bezzasadny. 

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że – jest zaskoczony tym, że w dniu dzisiejszym został złożony wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt obejmujący podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego. Zgodził się także z Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, że jego Komisja nie ma instrumentów do dogłębnego zbadania sprawy, ponieważ ta Komisja nie ma takich instrumentów. Na poprzedniej sesji był podjęty wniosek o przeprowadzenie wyjaśnień ze strony Komisji Rewizyjnej, akurat ta Komisja ma instrumenty do dogłębnego zbadania sprawy. Wysoka Rada raczyła ten wniosek w głosowaniu odrzucić. Nie wiem czemu ma służyć dzisiejszy wniosek.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że możliwość uzupełnienia porządku obrad w tym punkcie obrad może odbyć się na podstawie cytowanego paragrafu 19 ust.6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego, gdzie jest zapisane, iy Rada może uchwalić zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji na wniosek Przewodniczącego, komisji, Rady, Zarządu lub radnego. Także wniosek jest zgodny z prawem. Odnosząc się do słów radnego Zenona Białobrzeskiego to Komisja Rewizyjna wniosła o kontrolę Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast aktualnie chodzi o to, aby rozstrzygną i rozpatrzyć skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego. Ponadto dodała,  Nie chcemy czekać na ponaglenia i na to aż Wojewoda nas ukarze.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że słusznie Pani Wicestarosta uważa, iż Rada może zmienić porządek obrad, ale w jego ocenie przed przegłosowaniem tego porządku obrad.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – przypomniała, że zapisy Statutu cytowane przez nią jasno stwierdzają, iż Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad – na wniosek Przewodniczącego Rady, komisji, Zarządu lub radnego.

 

Mecenas Dariusz Wąsowski – stwierdził, że – w pieszej kolejności należałoby się oprze ca na zapisie statutowym zacytowanym przez panią Wicestarostę. Został zgłoszony wniosek o uzupełnienie porządku obrad. Literalnie paragraf 19 ust. 6 wskazuje, że „uzupełnienie”  to jest pojęcie, które  może nastąpić w czasie trwania obrad, ponieważ mówi się tutaj o uzupełnienie  i uchwaleniu w trakcie porządku obrad. W jego przekonaniu nie ma przeszkód, aby na bazie Statutu przyjętego przez Radę zmienić porządek obrad zmienić o zgłoszona propozycje podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego. Natomiast Statut, tak jak każda uchwala Rady, był badany pod katem prawnym przez nadzór prawny i nie było żadnego zarzutu dotyczącego sprzeczności paragrafu 19 ust. 6 z obowiązującym porządkiem prawnym. Natomiast literalna jego treść brzmi, że w trakcie porządku obrad uzupełnienie lub zmianę, rozgraniczenie jest proste, zmiana to jest wymiana określonego punktu na inny bądź też na inny o innej treści natomiast uzupełnienie porządku obrad to zachowanie porządku obrad plus uchwala, który ten porządek uzupełni. 

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że – zwraca uwagę na to, że Rada ma Komisję, która może badać te tematy. Przewodniczący Komisji poprosił na poprzedniej sesji o to, aby odłożyć ten temat. KPA akurat dopuszcza taką możliwość. Można było zainteresowanego poinformować, że taka decyzja  Komisja podjęła i będzie ona po rozstrzygnięciu tych organów o których mówiliśmy. Dodał, że jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dziwi się, że taka sytuacja ma miejsce, ponieważ do tej pory Rada miałaby sprawę wyśnioną i rozstrzygniętą i teraz pewnie nie byłoby dyskusji.  W jego ocenie trudno jest wskazać z jakiego powodu część radnych głosowało za odrzuceniem kontroli Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych, ale pod kątem tych skarg. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ustaliliśmy, że wezwiemy wszystkich zainteresowanych i ten temat spróbujemy wyjaśnić i do tej pory mielibyśmy jasny temat i na pewno Komisja Skarg, Wniosków i Petycji także miałaby już temat rozstrzygnięty i nie byłoby problemu. Jest to nauczką na przyszłość, że mnie ma co wybiegać w swoich myślach, akurat negatywnie. Stanowisko Komisji Rewizyjnej było takie, aby wyjaśnić to dogłębnie, przesłuchać jedną i druga stronę i byłoby teraz spokój, a tak to teraz mamy smrodek.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – przypomniała, że – zapisy paragrafu 19 ust. 5 Statutu mówią o przypadku, na który powołuje się radny Adam Zaczek, natomiast obecnie jest proponowane uzupełnienie porządku obrad na podstawie paragrafu 19 ust. 6 Statutu – samoistnego przepisu. Natomiast jeżeli chodzi o proceduralne kwestie, to nie ma możliwości odwleczenia rozpatrzenia skargi do czasu rozpatrzenia jej przez jakiś inny organ. Maksymalnie można odwlec rozpatrzenie  o 1 miesiąc i to też uczyniliśmy, aby być zgodnym z litera prawa. Za każdym razem należy podawać uzasadnienie, które powodowały Radą, żeby takiej czynności dokonać. Musielibyśmy pilnować, aby sesje rady odbywały się raz w miesiącu, aby umożliwić terminową wysyłkę do skarżącego. Na pewno skierowanie tych skarg do Komisja Skarg, Wniosków i Petycji było podyktowane tym, że ta Komisja była postrzegana, ponieważ jest powołana z zasady do rozpatrywania skarg i zrobi to odpowiednio, sprawnie i szybko, przy użyciu narzędzi, które posiada. Także Komisja ma kompetencje i można jej odbierać możliwości badania takich spraw. Komisja Rewizyjna ma inne kompetencje i uprawnienia i jeżeli taka kontrola, przecież plany kontroli będziemy za chwilę ustalali na następny rok i taka kontrola się odbędzie. Jeżeli Przewodniczący z Komisja to ustali w przyszłym roku to taka kontrola się odbędzie. Nie widzę powodów stawiania w złym świetle Rady, że nie chce się na coś takiego zgodzić. Myślę, że jest to możliwe w krótkim czasie. W związku z tym po0nawiam swój wniosek i stawiam go pod głosowanie.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że w celu wyjaśnienia przypomina, iż Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest członkiem partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest cynek opozycji, który walczy o to, aby coś złego zrobić. Uchwała może być uchylona przez organ nadzorczy, ponieważ jeden przepis wyklucza się z drugim. Nie mamy pewności jak to zostanie rozstrzygnięte.

 

W zarządzonym głosowaniu uzupełnienie porządku obrad o punkt obejmujący podjęcie uchwały  w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego zostało przyjęte  11-ma głosami „za” i 3-ma głosami „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było.

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję w kwestii projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – zaproponowała, aby w pracach komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego pracował przedstawiciel każdego komitetu wyborczego, który ma swoją reprezentację w Radzie Powiatu Łomżyńskiego. Mając na uwadze powyższe zaproponowała do prac w ww. Komisji radnego z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość – pana Mirosława Szymanowskiego, który wyraził zgodę na udział w pracach niniejszej Komisji. 

 

Przewodniczący Rady – mając na uwadze powyższe zaproponował do prac w ww. Komisji radną z komitetu wyborczego Samorządy łomżyńskie Razem – panią Alicję Paulinę Nowakowską, która wyraziła zgodę na udział w pracach niniejszej Komisji. 

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – mając na uwadze powyższe zaproponowała do prac w ww. Komisji radnego z komitetu wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe – pana Andrzeja Biedrzyckiego, który nie wyraził zgody na udział w pracach niniejszej Komisji. 

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – mając na uwadze powyższe zaproponowała do prac w ww. Komisji radnego z komitetu wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe – pana Adama Zaczka, który nie wyraził zgody na udział w pracach niniejszej Komisji. 

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – mając na uwadze powyższe zaproponowała do prac w ww. Komisji radnego z komitetu wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe – pana Zenona Białobrzeskiego, który nie wyraził zgody na udział w pracach niniejszej Komisji. 

 

Radny Tadeusz Góralczyk – mając na uwadze powyższe zaproponował do prac w ww. Komisji radnego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość – pana Sławomira Dębka, który wyraził zgodę na udział w pracach niniejszej Komisji. 

 

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego została podjęta 10-ma głosami „za” i 4-ma głosami „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady zarządził godzinną przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego.

Po zakończeniu przerwy poprosił Przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Powiatu Łomżyńskiego do rozpatrzenia skarg na czynności Starosty Łomżyńskiego o przedstawienie opinii Komisji wraz z uzasadnieniem.

 

Radny Sławomir Dębek – Przewodniczący ww. Komisji – poinformował, że Komisja zapoznała się z dwoma skargami skarżącego, przeanalizowała sytuację, dopytywała pana Starostę, wysłuchała pana mecenasa, a następnie na podstawie tego przygotowała projekt uchwały  z uzasadnieniem, które z kolei przedstawił zgromadzonym. Przedstawiając uzasadnienie stwierdził: „W dniach odpowiednio 8 i 9 października 2019 roku wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łomży dwie skargi skarżącego dotyczące czynności Starosty Łomżyńskiego.

Przedmiotowe skargi zawierały zarzuty skarżącego w stosunku do Starosty Łomżyńskiego odnoszące się w istocie do analogicznych kwestii, a mianowicie:

1) okoliczności, które dyskwalifikują Starostę jako organ nadzorczy na Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży,

2) nie podjęcia przez Starostę Łomżyńskiego czynności polegających na wezwaniu skarżącego, tym samym nie podjęciu prób wyjaśnienia sytuacji w związku z pismami pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łomży, a zawierały skargi na osobę skarżącego,

3) nie zareagowaniu przez Starostę Łomżyńskiego w sprawie przekazanej przez skarżącego informacji stanowiącej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,

4) nie odniesienie się przez Starostę Łomżyńskiego do informacji skarżącego, że zamierza rozwiązać stosunek pracy z jednym z pracowników w kierowanej przez skarżącego jednostce,

5) wskazania, że Starosta miał powiedzieć w stosunku do skarżącego, że nie jest już po jego stronie, a także, iż z podległym pracownikiem nie wygrasz.

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych zarzutów skargi, uznano je za niezasadne z przyczyn podanych jak niżej:

Ad. 1.  Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) określa organy samorządu powiatowego, którymi w myśl art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy są jedynie Rada Powiatu i Zarząd Powiatu. Natomiast Starosta Łomżyński nie jest organem powiatu, a jedynie przewodniczącym Zarządu Powiatu- organu kolegialnego podejmującego decyzje głosami wszystkich członków. W sensie prawnym zatem Starosta Łomżyński nie jest organem nadzorczym nad Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży. Zadania i kompetencje Starosty reguluje art. 34 cyt. jw. ustawy i w enumeratywnym wymienieniu nie jest wskazany nadzór Starosty. Ponadto wskazać należy, iż zarzut ten został postawiony ogólnikowo bez faktycznie żadnego uzasadnienia, tym samym jako zarzuty, w przekonaniu skarżącego skonkretyzowane, badano dalszą część skarg.

Ad. 2. Skarżący kierował jednostką organizacyjną powiatu- Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży. Jako pracodawca winien dążyć do prawidłowych relacji w kierowanej przez niego jednostce. Jednym bowiem z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zachowanie prawidłowych relacji międzyludzkich w podległej jednostce. Starosta Łomżyński nie jest arbitrem i mediatorem w sprawach na płaszczyźnie pracodawca- pracownicy. Role te ustawowo przypisane są innym podmiotom, w szczególności Sądom Pracy, o ile pracodawca i pracownik nie są w stanie zażegnać sytuacji spornych i konfliktowych we własnym zakresie, w tym w drodze mediacji przed mediatorem, przy uwzględnieniu związków zawodowych, o ile pracownik jest ich członkiem bądź zwrócił się o ochronę związkową.

Ad. 3. Skarżący stawiając taki zarzut wykazał, nieznajomość  przepisów prawa w zakresie jakie ciążyły na nim uprawnienia i obowiązki wynikające z zajmowania stanowiska kierowniczego.

Jeżeli skarżący posiadał informacje, które w jego przekonaniu stanowiły możliwość popełnienia przestępstwa przez konkretną osobę, to sam był zobligowany do bezpośredniego działania celem zawiadomienia właściwych organów. Wskazuje na to art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1977 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018, poz. 1987 z późn. zm.), który nakłada wręcz obowiązek powiadomienia przez instytucje samorządowe organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa ściąganego z urzędu, które związane jest z działalnością instytucji. Postawienie zatem Staroście Łomżyńskiemu zarzutu w tym zakresie jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

Ad. 4. Skarżący treścią sformułowanego zarzutu wykazał również faktyczną nieznajomość prawa odnoszącą się do relacji dyrektor jednostki organizacyjnej powiatu i Starosta. Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu jakim był skarżący samodzielnie, z wyłączeniem innych osób, podejmuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do podległych pracowników. Oczekiwanie wobec powyższego ingerencji Starosty Łomżyńskiego w sferę tych stosunków byłoby w istocie naruszeniem właściwości i kompetencji pracodawcy. W konsekwencji czynienie zarzutu przez skarżącego jest działaniem contra legem. Obowiązujące przepisy wyraźnie wskazują, kto jest decydentem w sprawach pracowniczych- odpowiednio art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282) oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 z późn. zm.).

Ad. 5. Podany zarzut jest niczym nie poparty przez skarżącego, zawiera jedynie jednostronne twierdzenia, które nie zostały w żaden sposób udokumentowane przez skarżącego. W konsekwencji tak postawionemu, w istocie gołosłownemu zarzutowi, nie można przypisać atrybutu wiarygodności i rzeczywistości, a w konsekwencji nie można uznać takiego zarzutu”.

 

Po przedstawieniu ww. projektu uchwały Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozparzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego została podjęta 9-ma głosami „za” i 1-m głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 12 Mariola Czarnecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – przedstawiła sprawozdanie z pracy Poradni rok szkolny 2018/2019 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad. 13 W tym punkcie obrad nie zgłoszono interpelacji lub zapytań.

 

Ad. 14 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Łomżyński, który serdecznie zaprosił wszystkich na spotkanie wigilijne, które zostało zaplanowane w dniu 18 grudnia br. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, który złożył wszystkim serdeczne życzenia w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. 

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad. 15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XI-ej  sesji  Rady  Powiatu Łomżyńskiego.

 

                       

                                                                                                 

Data powstania: wtorek, 7 sty 2020 14:09
Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2020 14:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 295 razy