BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 26/18 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 maja 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 945, natomiast zakończenie o godzinie 955.

 

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
     1. Sławomir Łomotowski                     - Przewodniczący Komisji.

  1. Andrzej Konrad Piotrowski           - Wiceprzewodniczący Komisji.
    3. Dariusz Kossakowski                      - członek Komisji.
    4. Lech Marek Szabłowski                  - członek Komisji.
    5. Agnieszka Zduńczyk                        - członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:     

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Sprawy różne:
  • Przedstawienie harmonogramu wizyty delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu z Bawarii – Dingolfing-Landau.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. tematów.

 

Ad 1 Izabela Grochowska – starszy specjalista z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. P:odsumowując zaznaczyła, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych, ponieważ aktualnie w tym zakresie jest największe zapotrzebowanie.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 2 Wicestarosta – Lecha Marek Szabłowski – zapoznał zebranych z harmonogramem wizyty delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu z Bawarii –  Dingolfing-Landau.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto w sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 26-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

 

 

 

 

 

                    

                                                                                                       

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2020 14:35
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 14:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 147 razy