BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 68/200/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 marca 2009 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A i B.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.142.471 zł;
- wydatki ogółem - 20.394.547 zł.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/200/9 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 marca 2009 r.


Zmiany w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok


A. Strona dochodowa
( w złotych)
L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia
1. 852 Pomoc społeczna 2.750,00 0
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.750,00 0

2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2.750,00
0B. Strona wydatkowa budżetu i planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

( w złotych)
L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia
1. 852 Pomoc społeczna 2.750,00 0
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.750,00 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.750,00 0


Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 68/200/09
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 marca 2009 r.


Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2009 rok objętych załącznikiem Nr 1.


Ad A. Strona dochodowa

Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852, w rozdziale 85218, § 2130 o kwotę 2.750,00 zł, przyznaną pismem FB.II.MC-3011-24/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.


Ad B. Strona wydatkowa

Zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 852, rozdziale 85218 § 4010 o kwotę 2.750,00 zł , na wypłatę obligatoryjnych dodatków pracownikom wykonującym pracę socjalną w środowisku.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 kwi 2009 14:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 909 razy