BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 93/287/2010 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 lutego 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Muzeum Przyrody w Drozdowie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2009 r nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz.Urz. Woj. Łomż. nr 26, poz. 238 z późn.zm. ), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2009 Muzeum Przyrody w Drozdowie, w skład którego wchodzą:

1.Bilans na dzień 31.12.2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą -
791.435,86zł
2.Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009r. wskazujący wynik
finansowy – strata netto- 16.970,91zł .
3.Informacje dodatkowe.

§ 2

Strata w kwocie 16.970,91zł zostanie pokryta z funduszu jednostki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 694 razy